Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (TB số 3)

14/01/2017 15:49
Căn cứ đề nghị của Bộ môn Cơ sở phụ trách các môn Toán rời rạc, Tiếng Anh cơ bản 1 và để đảm bảo quyền học tập của sinh viên đã có đăng ký được phê duyệt, khoa CNTT thông báo:
 1. Lớp Toán rời rạc (AAB3192016.13):
  • Phân công GV Nguyễn Địch giảng dạy thay GV Lê Thị Thanh Thuỳ
  • Chuyển phòng học từ P43 sang P21.
 2. Lớp Tiếng Anh cơ bản 1 (MHN1102016.12):
  • Phân công GV Nguyễn Thị Thuý Lan giảng dạy thay GV Nguyễn Nam Chi
  • Chuyển lịch học từ sáng Thứ 6 - P24 sang chiều Thứ 2 - P43 (bắt đầu từ 16/01)
  • Có 06 sinh viên trong lớp này bị trùng lịch học mới (chiều thứ 2) với các môn khác nên được chuyển sang các lớp Tiếng Anh cơ bản 1 khác học theo lịch cũ (sáng thứ 6)
(21489 lần xem)