Qui định về Học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ Chính qui

09/09/2014 22:41
Ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-ĐHM ngày 27/09/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội

Theo qui định này:

  • Mức học bổng loại Khá bằng mức học phí niên chế theo qui định của Nhà trường
  • Mức học bổng loại Giỏi bằng mức học phí niên chế theo qui định của Nhà trường nhân với hệ số 1,1
  • Mức học bổng loại Xuất sắc bằng mức học phí niên chế theo qui định của Nhà trường nhân với hệ số 1,3

Toàn văn qui định, mời bạn đọc tham khảo tại tệp đính kèm

(112642 lần xem)