Thông báo v/v Thực hiện đăng ký tín chỉ bắt buộc từ HK1 năm học 2019-2020

21/08/2019 15:36
Tags: tín chỉ,
  • Để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của Quy chế đào tạo;
  • Nhằm Hạn chế việc SV học chậm do SV không đăng ký dù vẫn còn lớp để đăng ký,

Khoa CNTT thông báo Thực hiện đăng ký tín chỉ bắt buộc từ HK1 năm học 2019-2020 theo 2 pha như sau

  • Pha 1: Sinh viên tự đăng ký theo quy trình đã thông báo
  • Pha 2: CVHT đăng ký bắt buộc cho các SV thoả mãn tất cả 3 điều kiện sau:
  1. SV chưa đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu theo quy định
  2. SV vẫn còn lớp để đăng ký
  3. Số tín chỉ đăng ký thêm không làm vượt quá số tín chỉ đăng ký tối đa/học kỳ (đối với SV học lực yếu)
  • Thời gian để CVHT đăng ký bắt buộc cho SV ở HK1 năm học 2019-2020: từ 15:00 ngày 23/8 đến trước 24/8/2019. Các học kỳ sau thực hiện theo kế hoạch học kỳ.
(34755 lần xem)