Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK1 năm học 2019-2020

31/08/2019 20:02
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 30/08/2019, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau:
 1. Huỷ một số lớp tín chỉ do có số SV đăng ký quá ít,
  những SV đã đăng ký các lớp này đã được chuyển sang các lớp cùng môn, không trùng lịch, còn chỉ tiêu
  STT Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên
  1 Tiếng Anh cơ bản 3 MHN3132019.138 Nguyễn Ngân Trâm
  2 Xác suất và thống kê toán học MHN5182019.016 Đỗ Thị Huyền Trang
  3 Đại số và hình giải tích AAB4062019.148 Nguyễn Trọng Toàn
  4 Tiếng Anh cơ bản 3 MHN3132019.135 Nguyễn Thế Hoá
  5 Nguyên lý MHN1062019.003 Lương Minh Hạnh
  6 Tiếng Anh chuyên ngành AAB4162019.125 Lê Thị Thiên Hương
 2. Các SV đã được ghi nhận đầu vào chuyên ngành, có đơn đề nghị đăng ký lớp trong các chuyên ngành được cố vấn học tập thực hiện đăng ký theo email thông báo ngày 28/08.
 3. Do SV chuyên ngành đăng ký bổ sung:
  1. Tách 36/82 SV đăng ký cuối cùng, không trùng lịch môn Thiết kế đồ hoạ từ lớp AAG4042019.003 (chiều thứ 6) sang lớp AAG4042019.004 (chiều thứ 5).
  2. Tách 34/95 SV đăng ký cuối cùng, không trùng lịch môn Công nghệ Đa phương tiện từ lớp AAG0112019.001 (học từ 28/08) sang lớp AAG0112019.002 (học từ 16/10).
  3. Đổi lịch học lớp Kỹ thuật đồ hoạ và thực tại ảo từ 17:25 Thứ 2, Thứ 4 sang 17:25 thứ 3, thứ 5 - Phòng 52. 06 SV trùng lịch học lớp Chuyên đề thực tập ngành (AAZ5192019.001) do việc chuyển lịch này được chuyển sang lớp Chuyên đề thực tập ngành AAZ5192019.003 (không trùng lịch)
 4. Theo đề nghị của Bộ môn HTTT, đổi lịch học lớp AAS7182019.021 (môn PTTK, cô Nguyễn Hoài Anh) từ Chiều thứ 5 (p21) sang Sáng thứ 4 (p52). Các SV lớp này bị trùng lịch học mới được chuyển sang lớp AAS7182019.020, (thầy Lê Hữu Dũng, Chiều thứ 5).
 5. Mở thêm: 01 lớp Lập trình Hướng sự kiện, bắt đầu đăng ký từ 09:00 01/09/2019.
(18696 lần xem)