Tài liệu và yêu cầu sản phẩm chuyên môn của Tech Talk môn học Lập trình trên thiết bị di động

25/10/2019 08:51
Tags:

Sau buổi tech talk, Anh Nguyễn Kiêm Nghĩa gửi đến các bạn sinh viên tham gia tech talk các tài liệu sau:

1. Introduction Slide

2. Androdi Architechture Slide

3. Android Developer Roadmap https://www.evernote.com/shard/s275/sh/04b2aded-8e09-4840-a2d2-9f43923000c5/aa5ca9595d4b8be951150f699547bad2

Tài liệu có thể tải tại đây. Và yêu cầu thực hiện các bài tập sau:

1. So sánh REST và HTTP?

2. So sánh Service và Boardcase Receiver?

3. So sánh Glide và Picaso?

4. Mã nguồn mẫu về 03 mô hình MVC, MVP và MVVM

Với các bài tập trên, các bạn sinh viên thực hiện, lưu trữ trong thư mục Google Drive của mình, sau đó nộp bài tập theo thông báo về Tech talk.

(1327 lần xem)