Thông báo về Báo cáo chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019 - 2020 (chuyên ngành CNĐPT)

27/03/2020 18:41
Báo cáo Chuyên môn Bộ môn CNĐPT

Quy trình thực hiện Báo cáo Chuyên môn Đồ án Tốt nghiệp như sau:

  1. Trước 17:00 ngày 28/03/2020, Sinh vên gửi email đính kèm một thư mục Google Drive đặt tên theo quy tắc: Họ tên sinh viên_Tên lớp hành chính chứa báo cáo (quyển, slide), sản phẩm thực hiện đề tài tới GVHD để xin xác nhận đăng ký báo cáo chuyên môn đồ án tốt nghiệp.
    Trong nội dung email ghi rõ Họ tên sinh viên, Tên lớp hành chính .
  2. Trước 09:00 ngày 30/03/2020, GVHD forward email trên của SV và xác nhận (Đồng ý/Không đồng ý) cho SV đăng ký báo cáo Chuyên môn Đồ án Tốt nghiệp, gửi đến bộ môn CNĐPT (có cc tới sinh viên liên quan) về việc xác nhận này.
  3. Bộ môn sẽ triển khai hoạt động đánh giá theo quy định. Thời gian báo cáo trước Hội đồng Chuyên môn bắt đầu từ 8g30, ngày 31/03/2020
    Hội đồng chuyên môn làm việc, Sinh viên trong Hội đồng nhận mail (trước 12 giờ) chứa thông số phiên làm việc trực tuyến, đăng nhập và trình bày báo cáo với Hội đồng.

Lưu ý: Sinh viên không phải đến khoa báo cáo, Sinh viên phải chuẩn bị máy tính có Camera hoặc dùng Camera điện thoại thay thế, có kết nối internet ổn định để trình bày trước Hội đồng.   

(24961 lần xem)