Thông báo Lịch thi các môn Lý luận chính trị, Tiếng Anh cơ bản và Đánh giá năng lực ngoại ngữ

10/05/2020 21:14
Khoa CNTT thông báo Lịch thi một số môn do Nhà trường ban hành ngày 7/5/2019, như sau:

LỊCH THI

CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ,TIẾNG ANH CƠ BẢN

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

Học kỳ 2 - Năm học 2019 - 2020

Căn cứ Hướng dẫn số 1188/HD-ĐHM ngày 16/04/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc Khảo thí trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhà trường ban hành lịch thi các môn Lý luận chính trị, tiếng Anh cơ bản và Đánh giá năng lực ngoại ngữ như sau:

 

TT

Học phần

Ngày thi

Hình thức thi

Ghi chú

1

Tiếng Anh cơ bản 1

18/05/2020

Vấn đáp trực tuyến  

Yêu cầu sinh viên làm bài kiểm tra điều kiện (bắt buộc) trước ngày thi 02 ngày

2

Tiếng Anh cơ bản 2

19/05/2020

3

Tiếng Anh cơ bản 3

20/05/2020

4

Những NLCB của CN Mác Lênin

21/05/2020

Vấn đáp trực tuyến

 

5

Đường lối CM của Đảng CSVN

6

Tư tưởng HCM

22/05/2020

7

Kinh tế chính trị

8

Chủ nghĩa xã hội khoa học

9

Lịch sử Đảng CSVN

10

Triết học Mác - Lênin

11

Ngày thi dự trữ

23/05/2020

Vấn đáp trực tuyến

Được sử dụng khi điều kiện tổ chức thi không đáp ứng đủ

12

Đánh giá Năng lực ngoại ngữ

31/05/2020

Trực tiếp

Tổ chức thi tương tự các kỳ thi trước

                                                                             Hà Nội, ngày 07  tháng 05 năm 2020

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                   (đã ký)

 

                                                                                            Trương Tiến Tùng

(11190 lần xem)