Đăng ký học phần tự chọn trong CTĐT Thạc sĩ Ngành CNTT

10/03/2021 09:13
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc đăng ký các học phần tự chọn trong Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngành Công nghệ Thông tin như sau:
Tags: thông báo,
  • Đối tượng: các học viên lớp 1910K02, 1910K02.

  • Học viên nghiên cứu đề cương chi tiết các học phần, lựa chọn bằng cách điền tên học phần được chọn vào Phiếu đăng ký học phần tự chọn. Cần đăng ký 18/36 tín chỉ các học phần tự chọn trong chương trình đào tạo.

  • Trước 17h00 ngày 13/03/2021, học viên gặp CVHT để xin xác nhận vào Phiếu đăng ký.

  • Trước 17h ngày 15/03/2021 nộp các giấy tờ liên quan cho Văn phòng Khoa.

(4689 lần xem)