Thông báo thay đổi khung giờ học (từ HK1 năm học 2021-2022)

16/08/2021 17:02
Khoa CNTT thông báo tới toàn thể CBVN, Thầy Cô, Sinh viên và Học viên:

Kể từ HK1 năm học 2021-2022, thực hiện yêu cầu tại Điều 6, Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 8/2021/TT-BGDĐT, thời gian giảng dạy và học tập tại Khoa được áp dụng theo khung giờ như sau:

Buổi Tiết Thời gian bắt đầu Thời lượng (phút) Nghỉ giải lao (phút)
Sáng 1 07:30 50 10
Sáng 2 08:30 50 10
Sáng 3 09:30 50 5
Sáng 4 10:25 50  
  Kết thúc 11:15    
Chiều 5 13:00 50 10
Chiều 6 14:00 50 10
Chiều 7 15:00 50 5
Chiều 8 15:55 50  
  Kết thúc 16:45    
Tối 9 17:15 50 5
Tối 10 18:10 50 10
Tối 11 19:10 50  
  Kết thúc 20:00    
(31941 lần xem)