TechTalk - Bộ môn Mạng & KT Máy tính

17/04/2022 09:25
Tags:

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN MẠNG & KT MÁY TÍNH


        Số:01.22-TB/NS

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***


Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022


THÔNG BÁO

V/v Techtalk chuyên ngành Mạng và ATTT


  • Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn

  • Căn cứ theo lịch đào tạo năm học 2020 – 2021 của Khoa CNTT

Bộ môn Mạng và kỹ thuật trân trọng thông báo tổ chức TechTalk với chủ đề: “Con đường phát triển của Quản trị hệ thống” nhằm giới thiệu đến sinh viên và các bạn quan tâm đến nhiệm vụ, vai trò của Quản trị hệ thống trong các doanh nghiệp hiện nay, các kỹ năng, kiến thức cần thiết phải tích lũy để theo đuổi ngành nghề Quản trị hệ thống.

Thời gian: 14h00 ngày 18/04/2022

Hình thức: Online (link sẽ được mời trên goole meet)

Báo cáo viên: Ông Đào Kim Hoàng – Trưởng phòng CNTT, Goutain Junan Secuirities Vietnam Corp.

Thành phần: Sinh viên đang học tập học phần Quản trị Mạng, sinh viên chuyên ngành Mạng và An toàn hệ thống.

Trân trọng kính mời các thầy, cô giảng viên Khoa CNTT tham dự!

Các sinh viên thuộc Khoa có nhu cầu tham dự xin vui lòng đăng ký qua Form sau để Bộ môn gửi lời mời qua Meet.

Đăng ký tham dự tại đây

 

BỘ MÔN MẠNG & KT MÁY TÍNH

T/M BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Thành Huy

(1035 lần xem)