Thông báo Khảo sát tình hình việc làm của SVTN năm 2021

08/12/2022 10:35
Tags: khảo sát,
  • Thực hiện nội dung công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp;
  • Thực hiện kế hoạch số 4043/KH-ĐHM ngày 10/11/2022 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan năm học 2022 – 2023,

Khoa Công nghệ Thông tin triển khai hoạt động khảo sát và lập báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp năm 2021, với các nội dung sau:

1.    Đối tượng triển khai: 

  • 100% sinh viên tốt nghiệp văn bằng thứ nhất, hệ đại học chính quy năm 2021
  • Thời điểm tốt nghiệp được tính từ ngày 01/01 – 31/12/2021

2.    Nội dung khảo sát:

- Phần 1: Thông tin cá nhân:Mã SV, họ tên, năm sinh, giới tính, số CMT/ thẻ căn cước, ngành đào tạo, thông tin liên hệ (email; số điện thoại, địa chỉ…).

- Phần 2: Thông tin sau tốt nghiệp 

+ Có việc làm:Đúng ngành/ Liên quan đến ngành đào tạo/ Không liên quan đến ngành đào tạo; Khu vực làm việc (Nhà nước; Tư nhân; Tự tạo việc làm; Có yếu tố nước ngoài); Nơi làm việc (Tỉnh/ Thành phố); Tên công ty/ đơn vị làm việc; Mức thu nhập.

+ Tiếp tục học:Các chương trình đang theo học; Nơi học; Trong nước/ ngoài nước

+ Chưa có việc làm

- Phần 3: Các ý kiến khác: 

+ Đánh giá tính phù hợp của chương trình đào tạo, hệ thống kiến thức, kỹ năng đào tạo tại Nhà trường có đáp ứng được yêu cầu đối với vị trí việc làm của sinh viên hay không.

+ Đánh giá sự hài lòng của sinh viên với kết quả đạt được trong quá trình học tập và rèn luyện tại Nhà trường.

+ Các ý kiến đề xuất bổ sung những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng (Ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm…).

3.   Link khảo sát: survey.hou.edu.vn

4.   Thời gian thực hiện:Hoàn thành trước ngày 20/12/2022

(5809 lần xem)

Tin liên quan: