Danh sách tài liệu ngành Công nghệ Thông tin hiện có trên hệ thống thư viện

12/05/2023 10:43
DANH SÁCH TÀI LIỆU NGÀNH CNTT HIỆN CÓ TRÊN HỆ THỐNG THƯ VIỆN

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

B1: Truy cập cổng thông tin Thư viện Http://thuvien.hou.edu.vn

B2: Click vào biểu tượng “Tra cứu” trên destop Chọn “Tìm lướt”; “ Tìm từ khóa”; “Tìm tác giả”…

B3: G  B3: Gõ nội dung cần tìm

B4: C  B4: Các loại tài liệu tìm kiếm xuất hiện sẽ có: Giáo trình, tham khảo, đồ án, luận văn...

  • Đầu mục: TL hiện có trực tiếp tại TV Trường, Khoa đang xếp lên giá
  • Tài liệu số: Bản số đã được số hóa để tham khảo online.
STT Mã thư mục Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Loại đầu mục
1 21202 Tự học adobe lllustrator CS5 Từ điển Bách khoa 2013 TV
2 17645 Phương pháp nghiên cứu khoa học /  PGS.TS Vũ Ngọc Pha Lao động Xã hội 2013 TV
3 19600 Sổ tay phím tắt phím nóng tin học văn phòng :   Từ điển bách khoa,  2013 TV
4 19641 Tự học Microsoft PowerPoint 2010 / :  Tin học văn phòng thật là đơn giản /  Nhiều tác giả Văn hóa Thông tin,  2012 TV
5 13679 Tự học Windows 7 / :  Tự học tin học văn phòng /  Nhiều tác giả Văn hóa - Thông tin,  2012 TV
6 5218 Giáo trình tin học cơ bản /  PGS. TS. Nguyễn Việt Hương Lao động Xã hội,  2012 TV
7 19621 Tự học Microsoft Word 2010 / :  Tin học văn phòng thật là đơn giản /  Nhiều tác giả Văn hóaThông tin,  2012 TV
8 18967 Tự Học Microsoft Excel 2010 / :  Tin học văn phòng thật là đơn giản /  KS. Công Tuân, Thảo Phương Biên soạn Thời đại 2012 TV
9 17566 Từng bước khám phá an ninh mạng phương pháp thâm nhập web Server và cách phòng chống /  Vũ Đình Cường;Phương Lan Lao động Xã hội 2008 TV
10 22556 Bảo tàng hóa di tích /  Nguyễn Thịnh Xây dựng,  2014 TV
11 22603 Cơ sở dữ liệu /  Lương Cao Đông,Trịnh Thị Xuân, Nguyễn Thị Tâm. Viện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Công nghệ thông tin.,  2012 GT
12 22607 Nguyên lý hệ điều hành /  Nguyễn Thanh Tùng, Trần Duy Hùng. Viện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Công nghệ thông tin. 2008 GT
13 7671 Introduction to Computers support document for LCCIEB I. T. Qualifications. Viện đại học Mở,  1999 GT
14 22682 Giáo trình hệ các chương trình ứng dụng (Windows, word, excel) /  Tô Văn Nam Giáo dục,  2001 GT
15 22686 Giáo trình bảo trì và quản lí phòng máy tính :  Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp /  Phạm Thanh Liêm. Giáo dục 2004 GT
16 15184 Giáo trình toán ứng dụng trong tin học :  Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp /  Vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bùi Minh Trí Giáo dục,  2006 GT
17 15493 Giáo trình ngôn ngữ lập trình C :  Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp /  Tiêu Kim Cương Giáo dục,  2005 GT
18 15643 Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật :  Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp /  Đỗ Xuân Lôi Giáo dục,  2005 GT
19 22713 Giáo trình phát triển ứng dụng trong quản lý /  Th.S Trịnh Hoài Sơn chủ biên. Đại học Kinh tế quốc dân.,  2011 GT
20 22784 Giáo trình tin học đại cương :  Biên soạn theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục - ĐàoTạo dành cho sinh viên của các chuyên ngành không đi sâu vào tin học. /  Hoàng Kiếm, Nguyễn Minh Tuấn, Đinh Nguyễn Anh Dũng.... Giáo dục,  1997 GT
21 2174 Giáo trình Access và ứng dụng :  Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN /  TS. Huỳnh Quyết Thắng. Giáo Dục,  2004 GT
22 1226 Giáo trình Foxpro 2.6 for Windows :  Lý thuyết, bài tập, lời giải /  PGS.TS Bùi Thế Tâm. Nxb Giao thông vận tải,  2000 GT
23 22796 Giáo trình cấu trúc máy vi tính và vi xử lí :  Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp /  Lê Hải Sâm, Phạm Thanh Liêm. Giáo dục,  2004 GT
24 22798 Hệ thống thông tin quản lý /  GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn (chủ biên), Nguyễn Trúc Anh, Đỗ Thị Hải Hà... Lao động-Xã hội,  2010 GT
25 22631 Giáo trình tin học căn bản /  Quách Tuấn Ngọc Thống kê,  2001 GT
26 22844 Giáo trình tin học đại cương :  Dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh /  Hàn Viết Thuận (ch.b.), Trần Công Uẩn, Bùi Thế Ngũ, Đặng Quế Vinh Đại học Kinh tế Quốc dân,  2012 GT
27 22638 Lập trình nhanh với Visual Basic :  Tài liệu học tập lưu hành nội bộ /  Nguyễn Ái Dân Viện Đại học Mở,  2002 GT
28 22849 Giáo trình kiến trúc máy tính và hệ điều hành :  Dùng cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin kinh tế /  Ch.b.: Trần Thị Thu Hà, Bùi Thế Ngũ Đại học Kinh tế Quốc dân 2011 GT
29 22781 Lập trình hệ thống /  Đặng Thành Phu, Dương Thăng Long, Phạm Công Hòa Viện Đại học mở Hà Nội,  2012 GT
30 22783 Kiến trúc máy tính /  Vũ Chấn Hưng Viện Đại học Mở Hà Nội,  2012 GT
31 22790 Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin /  Lê Văn Phùng, Trương Tiến Tùng, Phạm Công Hòa Viện Đại học Mở Hà Nội,  2012 GT
32 22794 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng /  DươngThăng Long, Phạm Công Hòa, Trương Công Đoàn Viện Đại học Mở Hà Nội,  2012 GT
33 22797 Cơ sở lập trình và ngôn ngữ C/C++ /  Dương Thăng Long, Trương Tiến Tùng Viện Đại học Mở Hà Nội,  2012 GT
34 22872 Giáo trình Mạng máy tính :  Dùng cho sinh viên đại học kỹ thuật điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin /  Hồ Khánh Lâm, Nguyễn Hoài Giang Giáo dục Việt Nam,  2013 GT
35 22884 Database: Theory and practice /  Frank, Lars Addison - Wesley publishing company 1988 NV
36 22888 Introduction to software project management and quality assurance /  Ince Darrel Mcgraw-Hill Book company 1993 NV
37 15152 Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống :  Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp /  Tô Văn Nam Giáo dục,  2005 GT
38 22908 Giáo trình kỹ nghệ phần mềm :  Dùng cho ngành Hệ thống thông tin kinh tế /  PGS.TS. Hàn Viết Thuận Đại học kinh tế quốc dân 2010 GT
39 22915 Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính :  Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp /  TS. Nguyễn Vũ Sơn. Giáo dục,  2005 GT
40 15710 Giáo trình Microsoft access căn bản và nâng cao :  Lý thuyết và bài tập thực hành /  PGS.TS. Bùi Thế Tâm. Giao thông vận tải,  2005 GT
41 1136 Giáo trình tin học Văn phòng :  Sách dùng cho hệ đào tạo Cao đẳng /  Thạc Bình Cường (Chủ biên), Lương Mạnh Bá, Bùi Thị Hoà, Đinh Hùng Giáo dục,  2006 GT
42 4867 Giáo trình thiết kế web /  Thạc Bình Cường Giáo Dục Việt Nam,  2011 GT
43 22956 Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật /  PGS.TS. Hàn Viết Thuận Thống kê,  2005 GT
44 17171 Quản lý tài chính kế toán = :  Account pro /  Đặng Minh Hoàng Thống Kê,  2000 TV
45 22961 Introduction to Quantum Computers /  P Berman, Gennady World Scientific 2003 NV
46 22980 Evaluating acquisitions and collection management /  Cenzer, Pamela S. The Haworth Press 1991 NV
47 1148 Giáo trình tin học - Quản trị mạng Windows NT 4.0 /  Chủ biên: PTS. Nguyễn Văn Xuất, Biên soạn: KS. Trần Trí Dũng, KS. Hoàng Mạnh Khải Lao động,  1997 GT
48 22983 Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu /  Phương Lan, Hoàng Đức Hải Lao động xã hội,  2006 GT
49 22991 Tiêu đề báo chí tiếng Anh: So sánh - đối chiếu với tiếng Việt :  Sách chuyên khảo /  Nguyễn Thị Vân Đông Khoa học xã hội 2012 GT
50 23004 Giáo trình lập trình pascal /  Thạch Bình Cường, Lê Quốc Trung Giáo dục 2008 GT
51 23005 Lập trình Java :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Dương Thăng Long , Lê Hữu Dũng , Nguyễn Đức Tuấn  , Nguyễn Thành Huy Viện Đại học Mở Hà Nội 2008 GT
52 4823 Giáo trình nhập môn Mạng máy tính /  Hồ Đắc Phương Giáo dục Việt Nam,  2009 GT
53 7927 Giáo trình Tin học đại cương /  Trần Đình Khang; Nguyễn Linh Giang; Đỗ Văn Uy... Nxb. Bách khoa,  2011 GT
54 1053 Giáo trình nhập môn UML /  Chủ biên: Huỳnh Văn Đức; Hoàng Đức Hải; Hiệu đính: Đoàn Thiện Ngân Lao động xã hội,  2003 GT
55 15126 Giáo trình nhập môn tin học :  Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp /  Tô Văn Nam Giáo dục,  2005 GT
56 23019 Giáo trình cơ sở dữ liệu :  Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp /  Tô Văn Nam. Giáo dục,  2004 GT
57 23020 Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính :  Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp /  TS. Nguyễn Vũ Sơn. Giáo dục,  2004 GT
58 842 Giáo trình nhập môn hệ cơ sở dữ liệu /  Nguyễn Tuệ Giáo dục,  2007 GT
59 15083 Giáo trình kỹ thuật vi xử lý /  TS. Hồ Khánh Lâm.  Tập 2 Bưu Điện,  2008 GT
60 4857 Giáo trình khai phá dữ liệu Web /  Hà Quang Thụy Giáo dục Việt Nam,  0 GT
61 4853 Giáo trình lập trình C/C++ trên linux /  Nguyễn Trí Thành Giáo dục Việt Nam,  0 GT
62 4855 Giáo trình kỹ thuật lập trình C /  Nguyễn Linh Giang Giáo dục Việt Nam,  2010 GT
63 5660 Giáo trình Tin học đại cương = :  Lý thuyết, bài tập và lời giải /  Bùi Thế Tâm Giao thông Vận tải,  2007 GT
64 23024 Giáo trình cấu trúc máy tính /  Tống Văn On chủ biên. Lao động -  xã hội.,  2015 GT
65 23026 Giáo trình kỹ thuật vi xử lý /  TS. Hồ Khánh Lâm.  Tập 1 Bưu điện 2008 GT
66 23027 Giáo trình tin học đại cương /  Nguyễn Thanh Hải Văn hóa Thông tin 2007 GT
67 1138 Giáo trình ngôn ngữ lập trình C :  Dùng trong các trường THCN /  Lê Văn Huỳnh Nxb. Hà Nội,  2005 GT
68 23030 Giáo trình tin học MCSE SQL server 6.5 :  Quản trị và điều hành /  Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường , Nguyễn Văn Hoài Giáo dục,  1998 GT
69 23060 Kỹ năng sử dụng máy vi tính cho người mới đi làm /  Hồng Hoàng Quang Văn hóa thông tin 2010 TV
70 23065 Giáo trình tin học đại cương. :  Dùng cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh /  PGS.TS. Hàn Viết Thuận Thống kê,  2004 GT
71 23098 Introduction to data acquisition with labview TM /  King, Robert H. McGraw-Hill 2009 NV
72 23101 Neural Networks :  Concepts, Applications, and Implementations /  Antognetti, Paolo.  Tap 3 Prentice Hall 1991 NV
73 23124 Kỹ thuật lắp rắp, sửa chữa và bảo quản máy tính /  Phạm, Thanh Liêm. Giáo Dục, 2009 TV
74 23136 Plug-in PHD: 100 power solutions /  Nixon, Robin McGraw-Hill 2010 NV
75 23138 Oracel self-service applications :  Implement oracle e-business suite self-service modules /  Cameron, Melanie Anjele McGraw-Hill 2010 NV
76 23176 Microsoft SQL Server 2008 R2 analytics & data visualization /  Harts, Doug McGraw-Hill 2011 NV
77 23186 Security Information and Event Management (SIEM) Implementation /  Miller, David R. McGraw-Hill 2011 NV
78 22609 Giáo trình cơ sở dữ liệu = Microsoft Access 2003. Giới thiệu Microsoft SQL 2000/2005 :  Dùng cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin Kinh tế /  Trần Công Uẩn Thống kê 2005 GT
79 2170 Giáo trình nhập môn tin học :  Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN /  Tô Văn Nam Giáo dục,  2006 GT
80 23219 NetObjects Fusion 11 :  Design and publish your own web site. Add graphics, audio, and custom menus. Collect data from your site's visitors /  Plotkin, David N. McGraw-Hill 2009 NV
81 23231 Oracle Enterprise manager 10g grid control Handbook :  Centrally Manage enterprise applications, middleware, and database /  Gruyter, Werner De McGraw-Hill 2010 NV
82 23234 Oracle Database Administration for microsoft SQL server DBAs :  Work Seamlessly in a Mixed-Database environment /  Malcher, Michelle McGraw-Hill 2011 NV
83 23310 Writing Device Drivers for SCO UNIX /  Peter Kettle ADDISON-WESLEY 1992 NV
84 23326 Database design for information retrieval :  A Conceptual approach /  Fidel, Raya John wiley & sons 1987 NV
85 23334 Intelligent Systems Design /  Larry Bielawski J&W 1991 NV
86 23342 Knowledge engineering for infomation systems /  Paul Benon-Davies McGrawHill 2008 NV
87 23345 Neural networks for perception /  Wechsler, Harry.  Volume 1,  Human and machine perception Academic press 1991 NV
88 23348 Information assurance for the enterprise: A road map to information security /  Schou, Corey McGraw-Hill 2007 NV
89 23356 Object data management :  object-oriented and extended relational database systems /  R.G.G. Cattell Addison-Wesley,  1991 NV
90 23359 How to make money with your blog :  the ultimate reference guide for building, optimizing, and monetizing your blog /  Duane Forrester and Gavin Powell. McGraw Hill,  2008 NV
91 23404 User-interface screen design /  Wilbert O. Galitz. QED Pub. Group,  1993 NV
92 23410 Software reusability /  Biggerstaff, Ted J.  Volume I,  Concepts and Models Addison-Wesley  1989 NV
93 23418 Objective-C for iphone developers :  A beginner's guide /  Brannan, James A. McGraw-Hill 2010 NV
94 23422 CCNA cisco certified network associate wireless study guide (Exam 640-721) :  100% Coverage-250+ Practice Exam Questions /  Chou, Henry McGraw-Hill 2010 NV
95 23426 Designing an IAM Framework with Oracle Identity and Access management suite :  Build and manage a dynamic and compliant security architecture /  Scheidel, Jeff McGraw-Hill 2010 NV
96 23431 Data Modeling :  A beginner's guide /  Oppel, Andy McGraw-Hill 2010 NV
97 23432 Microsoft Office Access 2010 /  John Crona McGraw-Hill,  2010 NV
98 23448 Using information technology :  a practical introduction to computers & communications : introductory version /  Brian K. Williams, Stacey C. Sawyer McGraw-Hill,  2011 NV
99 23501 Microsoft office excel 2007 :  A  professional Approach /  Stewart, Kathleen McGraw-Hill 2008 NV
100 23649 Microsoft Office Excel 2010 :  a lesson approach, complete /  Kathleen Stewart. McGraw-Hill, 2010 NV
101 23741 Prolog: A Logical approach Oxford university press 1990 NV
102 23742 The XLISP Primer /  Fladung, Bonnie J. Prentice-Hall 1987 NV
103 23746 Modular software design /  Stannett, Mike Chartwell-Bratt 2008 NV
104 23774 Advances in databases :  11th British National Conference on Databases, BNCOD 11, Keele, UK, July 1993 : proceedings,  Lecture notes in computer science ; 696  Springer-Verlag 1993 NV
105 23778 Design and applications of intelligent agents :  Third Pacific Rim International Workshop on Multi-Agents, PRIMA 2000 Melbourne, Australia, August 2000 Proceedings /  Zhang, Chengqi Springer 2000 NV
106 23786 Knowledge modeling & expertise transfer :  Proceedings of the first International Conference on Knowledge Modeling & Expertise Transfer, Sophia-Antipolis, French Riviera, France, April 22-24, 1991 /  Herin-Aime, D IOS Press 1991 NV
107 23798 Database management :  objective system function and administration /  Gordon C. Everest McGraw-Hilll 1986 NV
108 23799 Smalltalk-80 a practical introduction /  Philip D. Gray, Ramzan Mohamed Pitman 2008 NV
109 23811 Hỏi đáp tri thức bách khoa về sinh học và đời sống :  Các câu hỏi đáp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh /  Trí Dũng Giao thông vận tải,  2005 TV
110 23827 Learning Python /  Lutz, Mark Sebastopol, CA : O'Reilly 1999 NV
111 23837 Object-Oriented GUI Application Development /  Lee, Geoff PTR Prentice Hall 1993 NV
112 23842 HTML visual quick reference  IN : Que Corp 1995 NV
113 23865 Introduction to quantum computation and information /  Lo, Hoi-Kwong World Scientific 1998 NV
114 23893 The magic of interactive entertainment /  Morrison, Mike Sams 1994 NV
115 23897 Quantitative Methods for computing students :  = An active-learning approach /  Catlow, Brian DP Publications Ltd 1993 NV
116 23899 Autocad 2007 instructor :  = A student guide to complete coverage of autocad's commands and features /  Leach, James A McGraw-Hill Companies 2006 NV
117 23919 Operating systems :  = Incorporating UNIX and MS-DOS /  Ritchie, C. DP Publications Ltd 1992 NV
118 24095 Bí mật thế giới bách khoa toàn thư /  Huy Tuấn, Quốc Trung Văn hóa Thông tin, 2013 TV
119 24104 Những cái nhất trên thế giới /  Nguyễn Văn Huân Văn hóa Thông tin, 2013 TV
120 24113 Sổ tay PHP & MySQL /  Nguyễn Trường Sinh (Chủ biên) Nxb Lao Động Xã Hội 2006 TV
121 24118 Trí tuệ nhân tạo :  Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức /  Nguyễn Thanh Thủy Nxb Khoa học và Kỹ thuật,  1996 TV
122 24129 Tự học Windows XP trong 10 tiếng /  Ngô Quỳnh Trang(Sưu tầm, biên soạn) Nxb Văn hóa Thông tin 2006 TV
123 24133 Tự học các ngôn ngữ lập trình web phổ biến /  Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Minh Hải.  Tập 1,  Lập trình web tĩnh Giao thông vận tải 2007 TV
124 24141 Một số nghiên cứu về xuất bản nước ta trong những năm gần đây /   Đỗ Kim Thịnh, Phan Thị Tuyết Nga, Phạm Quốc Chính... ; Nguyễn Kiểm(chủ biên)  Nxb Thời Đại 2012 TV
125 24166 Những điều bạn chưa biết về Windows registry /  Phương Lan (Chủ biên), Phạm Hoàng Dũng (Hiều đính) Phương Đông 2008 TV
126 24183 Tài liệu hướng dẫn học tập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access :  Tài liệu học tập lưu hành nội bộ Viện Đại học Mở  2005 GT
127 24186 Giáo trình tin học :  Thiết kế và điều hành mạng máy tính Novell 4.X /  Nguyễn Văn Xuất Lao động 1996 GT
128 24188 Giáo trình tin học cơ sở :  Windows XP, Word 2003, Excel 2003, Powerpoint 2003 Giao thông vận tải 2005 GT
129 2215 Giáo trình Windows 95 Word Excel 7.0 /  Phan Quốc Phô Khoa học Kỹ thuật 1999 GT
130 901 Giáo trình căn bản về mạng :  Điều hành quản trị /  Nguyễn Tiến - Đặng Xuân Hường - Nguyễn Văn Hoài Giáo dục,  1999 GT
131 2242 Giáo trình Assembly lý thuyết và bài tập :  Dành cho máy tính gốc /  Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Hoài Giáo dục,  2000 GT
132 24217 Giáo trình ngôn ngữ lập trình Assembly và máy vi tính IBM-PC /  Utha Yu và Charles Marut ; Quách Tuấn Ngọc , Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Quang Khải biên dịch.  Tập II Giáo dục 1995 GT
133 24219 Giáo trình ngôn ngữ lập trình Assembly và máy vi tính IBM-PC /  Utha Yu và Charles Marut ; Quách Tuấn Ngọc , Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Quang Khải.  Tập I Giáo dục 1995 GT
134 24221 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /  Đỗ Xuân Lôi Đại học Quốc gia Hà Nội,  2008 TV
135 2176 Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA :  Semester 2 ( Học kỳ 2 ) /  Chủ biên: Nguyễn Hồng Sơn, Hoàng Đức Hải Lao động - Xã hội,  2002 GT
136 24273 Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý /  Đỗ Xuân Tiến Khoa học và Kỹ thuật 2009 TV
137 990 Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc sữ liệu /  TS. Nguyễn Việt Hương Giáo Dục,  2008 TV
138 4863 Mạng Máy tính /  Chủ biên: Ngạc Văn An Giáo Dục Việt Nam,  2009 TV
139 2160 Cấu trúc máy vi tính /  Trần Quang Vinh Giáo dục,  2003 TV
140 4815 Bài tập lập trình cơ sở /  Nguyễn Hữu Ngự Giáo dục,  2009 TV
141 4822 Toán rời rạc ứng dụng trong tin học /  Đỗ Đức Giáo Giáo Dục Việt Nam,  2011 TV
142 4864 Bài Tập tin học đại cương /  Tô Văn Nam Giáo dục Việt Nam,  2010 TV
143 24315 Lập trình C từ cơ bản đến nâng cao /  Phạm Công Ngô Giáo dục 2010 TV
144 4807 Lập trình Pascal. /  Bùi Việt Hà.  Tâp 2 / Giáo Dục,  2009 TV
145 4810 Lập trình Pascal. /  Bùi Việt Hà.  Tập 3 / Giáo Dục Việt Nam,  2009 TV
146 15600 Mạng máy tính /  Ngạc Văn An chủ biên, Đặng Hùng, Nguyễn Đăng Lâm, Đỗ Trung Kiên Giáo dục,  2005 TV
147 4805 Lập trình Pascal. /  Bùi Việt Hà.  Tập 1 / Giáo Dục Việt Nam,  2009 TV
148 25399 Lập trình bằng ngôn ngữ ASSEMBLY cho máy tính PC-IBM /  TS. Nguyễn Mạnh Giang Giáo dục 2004 TV
149 14432 Hành tinh thứ mười hai :  Những bằng chứng không thể chối cãi về nguồn gốc trái đất và tổ tiên của loài người  : /  Bảo Thành dịch Thế giới,  2012 TV
150 26624 Hướng dẫn sử dụng Excel 2000 /  Trương Văn Thiện, Nguyễn Quang Huy,  Thống kê 1999 TV
151 26626 Hướng dẫn sử dụng Windows 2000 professional /  Quang Minh, Hải Yến Thống kê 1999 TV
152 26675 Soạn thảo văn bản toàn tập trên máy vi tính /  KS Công Bình biên soạn Nxb Thời đại 2010 TV
153 26683 1000 bài toán thuỷ khí động lực :  1000 problems of aero - hydrodynamics. /  GS.Nguyễn Hữu Chí.  Tập 1,  555 bài toán thủy động lực=555 problems of hydrodynamics. Giáo dục 1998 TV
154 889 Microsoft Office 2000 thông qua hình ảnh :  Word /  Nhóm tác giả Elicom Thống kê,  1999 TV
155 26684 Hướng dẫn sử dụng Word 2000. /  Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Ngọc Huyền Thống kê 1999 TV
156 26685 Cấu trúc máy vi tính /  Trần Quang Vinh Giáo dục 2000 TV
157 26686 Foxpro hướng dẫn sử dụng lập trình cơ bản và nâng cao. /  KS. Hoàng Hồng Nxb. Giao thông vận tải. 2008 TV
158 26689 Kĩ nghệ phần mềm cách tiếp cận của người thực hành. /  Roger S.Pressman, Người dịch: Ngô Việt Trung.  Tập 2 Giáo dục,  1999 TV
159 26690 Kĩ nghệ phần mềm :  Cách tiếp cận của người thực hành /  Roger S.Pressman; Ngô Trung Việt dịch.  Tập 1 Giáo dục,  1997 TV
160 26691 Cơ sở đồ họa máy tính /  Hoàng Kiếm, Dương Anh Đức, Lê Đình Duy, Vũ Hải Quân Giáo dục,  1999 TV
161 26724 100 thủ thuật cao cấp với công cụ tìm kiếm Google /  KS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc Giao thông vận tải,  2006 TV
162 26731 Niên giám du lịch Việt Nam Tạp chí Du lịch Việt Nam 2005 TV
163 26732 Tạo đơn xin việc, trình bày và trang trí văn bản ấn tượng trình lên cấp trên /  KS. Dương Minh Hoàng Nhân, Đức Hùng Nxb Hải Phòng 2007 TV
164 26735 Lập trình ActionScript cho Flash /  Nguyễn Trường Sinh.  Tập 1 Lao động - Xã hội 2007 TV
165 26744 Ứng dụng mã nguồn mở /  Nguyễn Thiên Bằng (Chủ biên), Phương Lan (Hiệu đính 1), Đoàn Thiện Ngân (Hiệu đính 2).  Tập 2,  Word trong Linux Lao động - Xã hội 2006 TV
166 26748 An toàn thông tin mạng máy tính, truyền tin số và truyền dữ liệu /  Thái Hồng Nhị Khoa học và Kỹ thuật,  2004 GT
167 26749 101 thủ thuật thường dùng trong Windows /  KS. Nguyễn Văn Khoa Giao thông vận tải 2006 TV
168 26755 PageMaker 6.5 cho người làm văn phòng :  = Chỉ dẫn thực hành và giải thích bằng hình ảnh /  PTS. Trương Quang Thiện Thống Kê 1999 TV
169 26756 Windows NT TCP/IP network administration /  Craig Hunt , Robert Bruce Thompson   2008 TV
170 26758 Thiết kế ảnh 3 chiều với Autodesk viz 2005 /  KS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc Thống kê 2005 TV
171 26779 Autocad cho tự động hóa thiết kế : Sách dùng cho sinh viên kỹ thuật /  PTS. Nguyễn Văn Hiến Giáo dục,  1999 TV
172 26783 ADSL/VDSL principles :  A practical and precie study of asymmetric digital subscriber lines and very high speed digital subscriber lines /  Dennis J. Rauschmayer Macmillan technical publishing 1999 GT
173 26784 Lập trình Mạng với Visual J++ 6.0 /  Trung tâm tư vấn xuất bản Giao thông vận tải 2000 TV
174 26789 Microsoft Word 2000 toàn tập /  Charles Rubin; Người dịch: Đoàn Công Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Hiệu đính: Vũ Tài Hoa, Nguyễn Văn Phước nxb. Trẻ 1999 TV
175 26792 Kỹ thuật vi xử lý :  Phần cơ sở /  PGS.TS Nguyễn Duy Bảo,Ths. Lê Xuân Bằng Nxb. Hà Nội,  2002 GT
176 26793 Hướng dẫn tự học Autocad 2000 toàn tập /  Trung Nguyên, Giang Đô.  Tập 1 Thống kê 2000 TV
177 26794 Hướng dẫn tự học AutoCad 2000  toàn tập, /  Trung Nguyên, Giang Đô.  Tập 2  Thống kê 2000 TV
178 26798 Microsoft outlook 2000 /  Đỗ Duy Việt, nhóm computer design. Thống kê,  1999 TV
179 26800 Ngôn ngữ lập trình Pascal :  Giáo trình cơ bản dễ học dành cho tất cả mọi người /  Quách Tuấn Ngọc Thống kê 2001 GT
180 26802 Ngôn ngữ lập trình Delphi 5 /  Nhóm tác giả Elicom.  Tập 1 Thống kê 2001 TV
181 26805 Ngôn ngữ lập trình Delphi 5 /  Nhóm tác giả Elicom.  Tập 2 Thống kê 2001 TV
182 26806 Microsoft Office 2000 thông qua hình ảnh :  Excel /  Nhóm tác giả Elicom Thống kê 1999 TV
183 26818 Bài tập thực hành lập trình gia công khuôn với Pro/Engineer wildfire (Phiên bản 2.0) :  = Thiết kế cơ khí với sự trợ giúp của máy tính. Vẽ và gia công khuôn /  Trần Tường Thụy, Phương Hoa (Biên soạn) Giao thông vận tải 2005 TV
184 26824 Cẩm nang sử dụng máy vi tính : MS Dos 6.22 - Windows 95 - Bked 6.4... /  Bùi Thế Tâm, Ngô Trung Việt, Hồng Hồng, Nguyễn Quang Hòa. Giao thông vận tải 1998 TV
185 26825 Quản trị mạng NetWare 4.11 /  Ban biên dịch: VN - GUIDE, Hiệu đính: Master CNE Phạm Quốc Vũ. Thống kê 1999 TV
186 26827 Lập trình phần mềm hệ thống /  Trung tâm tư vấn xuất bản Giao thông vận tải 2000 TV
187 1036 Thiết kế sản phẩm với Autodesk Inventor /  Chủ biên: TS. Nguyễn Hữu Lộc; Nguyễn Trọng Hữu Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh,  2006 TV
188 2172 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kiến thức và thực hành /  TS. Lê Văn Phùng Lao động - Xã hội,  2004 TV
189 1035 Sổ tay HTML & JavaScript /  Chủ biên: Nguyến Trường Sinh Lao động và xã hội,  2006 TV
190 1292 Làm chủ Macrosoft Windows 2000 Server :  Vận hành và khai thác Windows 2000. /  Phạm Hoàng Dũng, Hoàng Đức Hải.  Tập 2  / Nxb. Thống kê,  2003 TV
191 26915 Bí ẩn về người ngoài trái đất /  Lưu Hiểu Mai; Người dịch: Hà Sơn, Đại An Nxb Hà Nội, 2004 TV
192 26940 Máy tính cấu trúc và lập trình /  Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Thắng, Vũ Hữu Nghị.  Tập 1 Khoa học và kỹ thuật,  2004 TV
193 26944 Máy tính cấu trúc và lập trình /  Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Thắng, Vũ Hữu Nghị.  Tập 2 Khoa học và kỹ thuật,  2004 TV
194 26946 Hướng dẫn sử dụng máy vi tính cho người mới bắt đầu :  Kiến thức cơ bản về máy vi tính cho người mới bắt đầu học, kiến thức về hệ điều hành người mới học cần nắm vững... /  KS.Công Tuân,Phương Thảo (Biên soạn) Văn hóa Thông tin 2010 TV
195 58 AdobePhotoshop bài tập và kỹ xảo /  Chủ biên: Nguyễn Quý Bạch; Hiệu đính: Nguyễn Vân Dung, Hoàng Đức Hải, Nguyễn Việt Dũng Lao động xã hội,  2002 TV
196 1168 Những cơ sở ban đầu về Internet /  Người dịch: Trần Hoàng Lương, Bùi Nguyên Chất Khoa học và Kỹ thuật,  1996 TV
197 2046 Hướng dẫn sử dụng Access . :  Tủ sách tin học văn phòng dịch vụ điện toán /  Hoàng Quốc Ơn.  Version 2.0, Tập 2 : Nxb Thống Kê,  1996 TV
198 1201 Cẩm nang lập trình hệ thống cho máy vi tính IBM-PC bằng Pascal, C, Assembler, Basic, /  Michael Tischer, Biên dịch: Nguyễn Mạnh Hùng, Quách Tuấn Ngọc, Nguyễn Phú Tiến.  Tập 2 / Giáo dục,  1996 TV
199 2159 450 tiện ích trong kết nối Internet /  Trần Ngọc Chương Nxb Thanh Niên,  2004 TV
200 164 Bài tập tin học đại cương :  Turbo Pascal /  Tô Văn Nam Giáo dục,  2004 TV
201 2150 Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy tính /  Trần Quang Vinh Nxb.Giáo dục,  2003 TV
202 1004 Giáo trình nhập môn PHP & MySQL xây dựng ứng dụng web /  Chủ biên: Nguyễn Thiên Bằng, Hoàng Đức Hải, Hiệu đính: Phương Lan Lao động xã hội,  2004 GT
203 894 Cơ sở đồ hoạ máy vi tính /  Ts. Phan Hữu Phúc Nxb Giáo dục,  2004 TV
204 4011 10.000 địa chỉ và hướng dẫn cách sử dụng Internet /  Công Sơn Thống kê,  2004 TV
205 1002 Ứng dụng thực hành vi tính Powerpoint 2003 step by step /  KS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc NXB Thống Kê,  2005 TV
206 4021 Tự học và thực hành quản trị hệ thống SQL server 2000 /  Nguyễn Ngọc Tuấn Thống Kê,  2005 TV
207 4010 Giáo trình lý thuyết và thực hành Oracle (lập trình) = :  với các ví dụ và lời giải /  Trần Tiến Dũng (chủ biên) Giáo dục,  2000 GT
208 2189 Từng bước học lập trình Visual Basic.net /  Chủ biên: Phương Lan, Hoàng Đức Hải Lao Động - Xã hội,  2002 TV
209 2240 Gỡ rối ASP :  Ấn bản mới 2001 /  Saigonbook Nxb Trẻ,  2001 TV
210 2177 Thiết kế Flash với các thành phần dựng sẵn /  Chủ biên: Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải.. Nxb Thống Kê,  2004 TV
211 2193 Mạng máy tính toàn tập :  Cập nhật hoàn chỉnh Windows XP, Những phần thiết yếu về mạng, Quản lý Windows... /  KS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc Nxb Thống Kê,  2004 TV
212 1228 Hướng dẫn tự học Corel Draw 9 toàn tập /  Nguyễn Thị Vân Hạnh Nxb Thống kê,  2000 TV
213 966 Tự học nhanh Word 2000 bằng hình ảnh /  Ban biên dịch First New Nxb Trẻ,  2000 TV
214 962 Microsoft Visual J++ :  Hướng dẫn lập trình theo cáhc nhanh nhất với J++ /  Người dịch: Đặng Trung Toàn Nxb Trẻ,  1999 TV
215 48 Hướng dẫn sử dụng Norton utilities Norton commander Windows Commander /  Nguyễn Văn Bình Thống Kê,  2002 TV
216 2211 Lập trình C trong kỹ thuật điện tử /  W. Buchanan, Người dịch: Ngô Diễn Tập, Phạm Huy Quỳnh Khoa học Kỹ thuật 2000 TV
217 26950 Bài tập tin học đại cương :  Turbo Pascal /  Tô Văn Nam Giáo dục,  2006 TV
218 2155 Quản trị cơ sở dữ liệu /  Trần Đức Quang Nxb. Xây dựng,  2002 TV
219 890 Nhập môn Microsoft PowerPoint - kèm CD /  Hồ Trọng Long, Nguyễn Phước Đại, Nguyễn Duy Hoàng Mỹ Giao thông vận tải,  2004 TV
220 26968 Tự học lập trình Visual J++6 trong 21 ngày :  Lý thuyết - Ví dụ - Bài tập /  Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tiến Giáo dục,  1999 TV
221 911 Demo & lập trình đồ hoạ /  Ks. Dương Thiên Tứ Thanh niên,  2000 TV
222 4005 Microsoft office 2000 = :  Excel 2000 toàn tập /  PTS.Trần Văn Tư Thống Kê,  1999 TV
223 968 Tự học nhanh Excel 2000 bằng hình ảnh /  Ban biên dịch First New Nxb Trẻ,  2000 TV
224 2246 Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành /  Nguyễn Bá Tường Khoa học Kỹ thuật,  2001 TV
225 97 Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS /  PTS. Nguyễn Thế Thận Khoa học kỹ thuật,  1999 TV
226 26972 Microsoft office 2000 thông qua hình ảnh :  PowerPoint /  Nhóm tác giả Elicom Thống kê,  2000 TV
227 2247 Bo mạch hệ thống PC /  Chủ biên: Nguyễn Thế Hùng Nxb Thống Kê,  2001 TV
228 1257 Hướng dẫn sử dụng Thư điện tử (Email) /  Nguyễn Thành Cương Thống Kê,  2002 TV
229 85 Thiết kế trang Web cá nhân bằng HTML Thống kê,  2002 TV
230 2241 Hướng dẫn sử dụng Word 2002 /  Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Thu Thảo, Lê  Dũng, Nhóm cộng tác Nxb Thống Kê,  2001 TV
231 27058 Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2010) /  Đào Duy Quát, Đỗ Quang Hưng, Vũ Duy Thông chủ biên Chính trị Quốc gia,  2010 TV
232 642 Danh ngôn thế giới đông tây kim cổ /  Biên soạn, biên dịch, khảo cứu, sưu tầm: GS. Trần Tất Lanh,... Văn hoá thông tin,  1999 TV
233 477 Những luận thuyết nổi tiếng thế giới /  Biên soạn:Vũ Đình Phòng, Lê Huy Hoà Nxb Văn hoá thông tin,  1999 TV
234 18342 Vẽ mô hình 3D trong AutoCAD 2010 /  NXB Giao thông Vận tải Giao thông Vận tải,  2011 TV
235 1133 Niên giám công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam 2006 :  Vietnam ICT directory 2006 /  Hội tin học TP. Hồ Chí Minh-HCA, Tạp chí thế giới vi tính-PC world Viet Nam Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh,  2006 TV
236 27248 Giáo trình tự học lập trình Visual Basic 6 :  Xem, thực hành, ứng dụng. Cách dễ nhất để nắm vững kỹ thuật lập trình VB Giáo dục,  1998 GT
237 2230 Lập trình song ngữ Pascal & C cho đồ họa máy tính /  Nguyễn Xuân Huy Khoa học Kỹ thuật 2000 TV
238 2232 Excel 2000/2002 hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trong quản lý tài chính - kế toán - vật tư /  KS. Hoàng Hồng Nxb Giao thông vận tải,  2002 TV
239 2194 Học nhanh C++ Bullder 5 /  Lê Trọng Lực Khoa học Kỹ thuật 2002 TV
240 27273 Tin - sinh học /  Nxb. Khoa học và Kỹ thuật Nxb. Khoa học và Kỹ thuật 2009 TV
241 886 Microsoft office 2000 thông qua hình ảnh :  Access /  Nhóm tác giả Elicom Thống kê,  2000 TV
242 1218 Tự học Microsoft Internet Explorer 5 trong 24 giờ /  Nguyễn Văn Hoàng Nxb Thống kê,  2000 TV
243 1217 Windows 2000 thông qua hình ảnh :  Tủ sách chất lượng cao Eligroup /  Nhóm tác giả Elicom Nxb Thống kê,  2000 TV
244 2037 Lập trình windows bằng visual C++ /  Chủ biên: Đặng Văn Đức, Lê Quốc Hưng Giáo dục,  1999 TV
245 2038 Cơ sở đồ họa máy vi tính /  PTS. Phan Hữu Phức Nxb Hải Dương,  1998 TV
246 1196 Sử dụng Excel 5.0 for Windows :  Cẩm nang vận hành máy vi tính. /  Võ Kim Huyền.  Tập 2  / Nxb Đà Nẵng,  1995 TV
247 1181 Mạng máy tính cho mọi người :  Từ nguyên bản tiếng Anh: Networking for dummies /  PTS. Lê Khắc Bình, Th.S Bùi Xuân Toại Nxb Văn hoá,  1995 TV
248 1184 Cẩm nang thuật toán :  Các thuật toán chuyên dụng /  Robert Sedgewick, Người dịch: Trần Đan Thư, Bùi Thị Ngọc Nga, Nguyễn Hiệp Đoàn, Đặng Đức Trọng, Trần Hạnh Nhi, Hiệu đính: GS.TS.Hoàng Kiếm,  Tập 2 Khoa học Kỹ thuật,  1995 TV
249 1186 Sử dụng Windows 95 nhanh và dễ :  Nguyên tác: Using windows 95 - The fast and easy way to learn /  Biên dịch: Phạm Xuân Bá Nxb Trẻ,  1995 TV
250 1182 Hỗ trợ kỹ thuật cho lập trình hệ thống :.  Tập 2 :  Khoa học cho mọi người /  Nguyễn Lê Tín,  Nxb TP. Hồ Chí Minh,  1993 TV
251 1185 Hỗ trợ kỹ thuật cho lập trình hệ thống :.  Tập 1 :  Khoa học cho mọi người /  Nguyễn Lê Tín,  Nxb TP. Hồ Chính Minh,  1993 TV
252 1207 Phần mềm chế bản điện tử Pagemaker 5.0, /  Người dịch: Phạm Vinh, Trần Thiết Hà, Trần Như Chung.  Tập 1 / Khoa học và Kỹ thuật,  1996 TV
253 1285 Cẩm nang lập trình hệ thống cho máy tính IBM- PC bằng Pascal, C, Assembler, Basic. /  Michael Tischer.  Tập 1/ Giáo dục,  1996 TV
254 1212 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý :  Trung tâm khoa học tự  nhiên và công nghệ quốc gia, Phân viện công nghệ thông tin TP.HCM /  Trần Thành Trai Nxb Trẻ,  1996 TV
255 2362 Bí ẩn về trái đất, loài người & sinh vật /  Hàn Chấn Phong Công an nhân dân,  2004 TV
256 1161 Lập trình hướng đối tượng C++ /  Trần Văn Lăng Nxb Thống kê,  1997 TV
257 972 Bí quyết lập trình Foxpro dưới Dos - Windows /  Chủ biên: Hà Thân Nxb Cà Mau,  1995 TV
258 1155 Hướng dẫn học lập trình Pascal bằng ví dụ :  Tự học Tin học /  Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tiến.  Tập 2 Giáo dục,  1997 TV
259 1190 Autocad release 12 for Windows /  Soạn dịch: Hoàng Văn Đặng,  Tập 2 Nxb Trẻ,  1996 TV
260 27365 Danh mục và tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 1991-1995 /  Bộ Khoa học , công nghệ và môi trường.  Tập 1,  Các trương trình, đề tà Khoa hocjcoong nghệ (KC) Khoa học và kỹ thuật,  2001 TV
261 27384 Danh mục và tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 1991-1995 /  Bộ Khoa học và công nghệ.  Tập 3,  Các chương trình, đề tài. Khoa học xã hội và nhân văn (KX) Khoa học và kỹ thuật 2004 TV
262 27385 Thực hành Tin học văn phòng :  M.Dos 6.22-NC 5.0-Windows 95& 98-Word 97, Excel 97-Internet-Virus & Anti Virus /  Hoàng Hồng Giao thông vận tải,  2000 TV
263 27392 Kỹ thuật mạng máy tính :  Network: Phân tích, thiết kế, lắp ráp, cài đặt /  Hồ Hoàng Triết Nxb Thống Kê,  2001 TV
264 27395 Thủ thuật cho người lập trình Visual Basic /  Tổng hợp và biên dịch: VN-Guide Nxb Thống kê,  2000 TV
265 2096 Thành công nhờ Internet /  Nhóm tác giả Elicom Nxb Hà Nội,  2000 TV
266 1240 Cẩm nang lập trình Foxpro cho các bài toán quản lý và khoa học kỹ thuật :  Dùng cho sinh viên và hoạc sinh phổ thông, các cán bộ kinh tế /  PGS.PTS. Bùi Thế Tâm Giao thông vận tải,  2000 TV
267 2097 2000 địa chỉ chọn lọc trên Internet /  Phiên dịch: Nguyễn Văn Hoàng, Lê Minh Trung Thống Kê,  2000 TV
268 1227 Hướng dẫn sử dụng Foxpro for Windows :  Lập trình cơ bản và nâng cao /  KS. Hoàng Hồng Nxb Giao thông vận tải,  2000 TV
269 1175 Ứng dụng Access 95 trong kinh doanh, Phương pháp quản lý doanh nghiệp tốt nhất :  Tin học Thực hành /  Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tiến, Nguyễn Thành Châu Giáo dục,  1996 TV
270 1170 Internet toàn tập: Hướng dẫn, thao tác, ứng dụng :  Cẩm nang sử dụng Internet /  Tổng hợp và biên dịch: Đoàn Công Hùng Nxb Trẻ,  1998 TV
271 6641 Word cho người mới bắt đầu :  Hướng dẫn người mmói học cách cài đặt và làm việc với thanh công cụ soạn thảo văn bản trong Word, cách soạn thảo và chỉnh sửa văn bản trên Word... /  KS.Công Bình,Thành Đông(biên soạn) Văn hoá thông tin,  2010 TV
272 6642 Excel cho người mới bắt đầu :  Hướng dẫn người mới bắt đầu học cách cài đặt phần mềm Excel, hướng dẫn cách xử lý dữ liệu bảng tính.. /  KS.Công Thọ,Thành Đông (biên soạn) Văn hoá thông tin,  2010 TV
273 91 Các bài tập thực hành với Autocad R14 /  Cao Thanh Huy, Huỳnh Thanh Cư Thống kê,  1998 TV
274 103 Windows NT sever 4.0 kỹ năng quản trị điều hành :  Dành cho quản trị viên-Điều hành viên và lập trình. /  Nguyễn Văn Hoài.  Tập 4 / Giáo dục,  1998 TV
275 2102 Thực hành xử lý nhanh bảng tính với Excel 2002 /  Lê Đức Hào Thống Kê,  2002 TV
276 2085 Kỹ năng lập trình Visual basic 6 :  Hướng dẫn từ căn bản đến chuyên sâu /  Chủ biên: PTS. Nguyễn Tiến Dũng. Người dịch: Trần Thế San, Vũ Hữu Tường Thống Kê,  1999 TV
277 1214 Microsoft windows 2000 thực hành và ứng dụng :  Cho người mới học đến người dùng thành thạo, Tự học tin học T.3 /  Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài Giáo dục,  2000 TV
278 1225 Lập trình với Windows 98 /  Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Quang Huy Nxb Thống kê,  2000 TV
279 1176 Photoshop 4.0 toàn tập /  Nguyễn Hoàng Tuấn, Nguyễn Ánh Hồng, Đỗ Lệ Hằng, Hoàng Quốc Bình, Phan Mỹ Hạnh Nxb Phụ nữ,  1997 TV
280 1213 Các bài thực hành Word 2000 cho người làm văn phòng /  Lê Hoàng Phong, Phương Mai Nxb Thống kê,  2000 TV
281 1293 Microsoft Office 2000 :  Word 2000 toàn tập /  PTS. Trần Văn Tư, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hoàng Phương, và Nhóm kỹ sư tin học ứng dụng.  Toàn tập Thống kê,  1999 TV
282 1173 Kỹ thuật lập trình mô phỏng thế giới thực và ứng dụng /  Chủ biên: GS.TS Hoàng Kiếm, Biên soạn: Vũ Hải Quân, Nguyễn Tấn, Trần Minh Khang.,  Tập 1/ Nxb Thống kê,  1997 TV
283 27490 Tin học văn phòng /  KS.Trương Công Tuân Sưu tầm và biên soạn Văn hóa Thông tin 2010 TV
284 1178 Autocad R.12 :  Dùng trong thiết kế nội thất và qui hoạch không gian /  KS. Trương Văn Thiện Nxb Trẻ,  1997 TV
285 27492 Lập trình Linux /  Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải Lao động 2006 TV
286 27495 Tin học căn bản :  Dành cho học sinh sinh viên nhân viên văn phòng /  KS. Công Thọ Văn hóa Thông tin 2011 TV
287 1149 Điện toán văn phòng :  Minh hoạ với sự trợ giúp của máy tính Powerpoint thật giản dị /  Phạm Quang Huy, Huỳnh Phong Nhận Nxb Thống kê,  2001 TV
288 27496 Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Sever 2000 :  Toàn tập /  Phạm Hữu Khang; Hoàng Đức Hải Lao động xã hội 2007 TV
289 1224 Giáo trình cấu trúc dữ liệu bằng ngôn ngữ C++ :  Dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khoa Công nghệ thông tin /  Th.S Lê Xuân Trường Nxb Thống kê,  1999 GT
290 27501 Tự học Microsoft Power Point 2010 bằng hình minh họa /  VL.COMP Tổng hợp và biên soạn Thời đại, 2011 TV
291 27502 Tin học thực hành thiết kế hệ thống với họ 8051 /  Tống Văn On, Hoàng Đức Hải Phương Đông 2005 TV
292 2034 Kỹ thuật vi xử lý và máy tính vi tính /  TS. Đỗ Xuân Thụ, Hồ Khánh Lâm Giáo dục,  2000 TV
293 27504 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Powrepoint để trình chiếu và thuyết trình :  Dành cho học sinh tiểu học và học sinh phổ thông /  KS.Thành Đông,Thanh Hải (biên soạn) Thời đại 2010 TV
294 27503 Vẽ mô hình 3D trong AutoCAD 2010 :  Có kèm đĩa CD /  VL. Comp Nxb. Giao thông vận tải,  2011 TV
295 2032 Lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho máy tính PC-IBM /  PTS. Nguyễn Mạnh Giang Giáo dục,  2000 TV
296 27506 Hướng dẫn học nhanh Powerpoint 2010 :  Học nhanh cách khởi động, làm quen với tính năng của các thanh công cụ, làm việc với văn bản trên Powerpoint 2010... /  KS.Thanh Hải, Công Thọ (biên soạn) Văn hóa Thông tin 2010 TV
297 1171 Microsoft windows 98 toàn tập :  The most Complete & Practical Book for Every Windows 98 Users /  Tổng hợp và biên dịch: Vũ Tài Hoa, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Hoà Phong, Hiệu đính: Nguyễn Văn Phước Nxb. Trẻ,  1998 TV
298 27508 Tin học ứng dụng thành thạo Oracle 9i :  Quản trị cơ sở dữ liệu. /  Nguyễn Ngọc Minh; Nguyễn Thiên Bằng, Hiệu đính: Phương Lan.  Tập 1 Thống kê,  2002 TV
299 27509 Tự học kỹ năng lập trình Visual Basic 6 /  Lê Minh Trí Thống kê,  1999 TV
300 1193 Sử dụng Internet :  Hướng dẫn sử dụng nhanh & dễ hiểu /  Lê Minh Trí Thống kê,  1998 TV
301 1165 Hướng dẫn sử dụng Auto CAD R13 /  Biên soạn: Vũ Quý Hà, Nguyễn Duy Toàn   1996 TV
302 1202 Sổ tay tra cứu Autocad 13 /  Randall A.Maxey, Erik W.Olson, Người dịch: Mai Hạo Nhiên Nxb Thống kê,  1996 TV
303 27518 Các kỹ xảo lập trình với Java lập trình mạng /  Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải Lao động xã hội 2006 TV
304 1150 Công nghệ CAD/CAM Cmatron :  Integrated System /  Bành Tiến Long, Trần Văn Nghĩa, Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Ích Thịnh, Nguyễn Chí Quang Khoa học và Kỹ thuật,  1998 TV
305 987 Vẽ nâng cao với CorelDraw 12 :  Chuyên đề số 1 -9 -2005 /  Biên soạn: Phạm Quang Hân - Mai Thị Hải - Phạm Quang Huy Giao thông vận tải, 2006 TV
306 1192 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 97 toàn tập :  Tin học ứng dụng T.3 /  Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài Giáo dục,  1997 TV
307 910 Tự học nghề chế bản điện tử :  Adobe PageMaker 6.5 /  Võ Hiếu Nghĩa Thống Kê,  1999 TV
308 27521 Thủ thuật khắc phục sự cố máy vi tính 2010 :  Các thủ thuật khắc phục sự cố phần cứng máy tính, thủ thuật khắc phục sự cố hệ điều hành Windows... /  KS.Công Thọ, Khởi Kiệt (biên soạn) Thời đại 2010 TV
309 27522 Tự học thực hành từng bước PowerPoint và các bài tập ứng dụng /  Đức Minh Thống Kê, 2005 TV
310 27525 Tin học văn phòng 2010 :  Bắt đầu với hệ điều hành Windows 7, làm quen với Windows 7... /  KS.Công Tuân PC (biên soạn) Văn hóa Thông tin 2010 TV
311 71 Tự học Adobe illustrator /   Biên dịch:VN-Guide Thống kê,  1999 TV
312 27526 XML nền tảng và ứng dụng /  Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải Lao động xã hội 2006 TV
313 1232 Lập trình trong Visual C++ 6 /  TS. Trần Văn Tư, Phú Thành, Thanh Ly Nxb Thống kê,  2000 TV
314 27527 101 thủ thuật khai thác Windows7 /  Hồng Quang, Quang Anh Biên soạn   2006 TV
315 27528 Kỹ xảo lập trình VB 6 /  Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải; Hiệu đính: Phương Lan Lao động xã hội 2005 TV
316 27529 Sổ tay tổ hợp phím nóng, phím tắt sử dụng trên các phần mềm vi tính thông dụng /  KS.Công Bình,Thanh Hải (biên soạn) Văn hóa Thông tin 2011 TV
317 27533 Phục chế ảnh với Photoshop CS 9.0 /  Trần Tường Thuỵ, Phương Hoa, Hoàng Quang Long Giao thông Vận tải 2005 TV
318 27532 Tự học Excel 2003 trong 10 tiếng /  Hoàng Anh Quang, Phạm Thành Đông Biên soạn Văn hóa Thông tin 2006 TV
319 27534 Adobe Premiere Pro :  Toàn tập /  Phương Hoa, Quang Huấn, Quang Huy. Giao thông Vận tải 2006 TV
320 27537 1000 địa chỉ website cần biết 2011 /  KS. Công Tuân PC Tổng hợp Văn hóa Thông tin 2011 TV
321 992 Visual Basic 6.0 tự học trong 3 tuần /  Nhóm tác giả Elicom Nxb. Hà Nội,  2000 TV
322 27541 Thực hành học nhanh tin học văn phòng :  Thực hành học nhanh phần mềm soạn thảo văn bản, làm việc với văn bản, làm việc với bảng biểu trong văn bản và một số tiện ích khác... /  KS.Thanh Hải,Hoàng Quang (biên soạn) Văn hoá Thông tin,  2010 TV
323 1238 Tự học Adobe Pagemaker 6.5 thông qua hình ảnh :  Tủ sách tin học chất lượng cao Eligroup /  Nhóm tác giả Elicom Nxb Hà Nội,  2000 TV
324 27542 Hướng dẫn thực hành nhanh và tắt trên máy tính /   B.s.: Quang Anh, Công Bình Văn hóa Thông tin 2012 TV
325 27544 Vi tính thật là đơn giản :  999 thủ thuật, mẹo hay trong sử dụng máy vi tính /  KS. Nguyễn Thanh Hải, Đinh Văn Đồng Văn hóa thông tin 2006 TV
326 2029 Thực hành photoshop 5.0 /  Nguyễn Hạnh.  Tập 2 / Nxb Thanh Niên,  1999 TV
327 975 Thực hành Photoshop 5.0 . /  Nguyễn Hạnh.  Tập 1 / Nxb. Thanh niên,  1999 TV
328 27550 Tự Học Microsoft Excel 2010 / :  Tin học văn phòng thật là đơn giản /  IT CLUB Văn hoá Thông tin,  2009 TV
329 27551 100 thủ thuật Powerpoint 2010 :  Các thủ thuật về trình bày và tạo Slide trong trình chiếu Powerpoint 2010... /  KS.Trương Công Bình, Trương Công Thọ (biên soạn) Thời đại 2010 TV
330 1144 Hướng dẫn lập trình Windows API với Visual Basic :  Tủ sách tin học, Văn phòng dịch vụ điện toán, /  Võ Văn Thành, Đàm Văn Chương, Dương Quang Thiện,  Tập 3 / Nxb Thống kê,  1997 TV
331 1194 Hướng dẫn lập trình Visual Basic for Windows Release 3.0 :  Tủ sách tin học, Văn phòng dịch vụ điện toán, /  Dương Quang Thiện,  Tập 1 / Nxb Thống kê,  1996 TV
332 883 Lập trình phần mềm hệ thống /  Trung tâm tư vấn xuất bản Giao thông vận tải,  1999 TV
333 1151 Phân tích và thiết kế tin học hệ thống quản lý - kinh doanh - nghiệp vụ /  Ngô Trung Việt Giao thông vận tải,  1995 TV
334 4022 Tra cứu nhanh Java /  Michael Affergan Thống Kê,  1997 TV
335 2079 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /  Đỗ Xuân Lôi Khoa học Kỹ thuật,  1996 TV
336 1152 Giải đáp 247 thắc mắc trong Windows 95 /  Lưu Hưng Quốc, Mai Hạo Nhiên Thống kê,  1997 TV
337 1162 SQL cho người không chuyên :  Tủ sách tin học, Văn phòng dịch vụ điện toán /  Hoàng Quốc Ơn Thống kê,  1997 TV
338 1270 Access 2.0 for windows /  Biên soạn: Hồ Thanh Ngân - Khiếu Văn Chí Nxb Đồng Nai,  1995 TV
339 2081 Norton Commander :  Version 5.0 /  KS. Lê Xuân Thọ Thống kê,  1996 TV
340 2080 Norton utilities :  Version 7.0, Tủ sách tin học văn phòng dịch vụ điện toán /  Dương Quang Thiện Thống kê,  1996 TV
341 2052 Hướng dẫn sử dụng mạng Novell netware :  Tủ sách tin học văn phòng dịch vụ điện toán /  Dương Quang Thiện, Võ Văn Thanh Thống kê,  1996 TV
342 2050 Thế giới bên trong máy vi tính . :  Pentium, Tủ sách tin học văn phòng dịch vụ điện toán /  Võ Văn Thanh.  Tập 1 : Thống kê,  1996 TV
343 2051 Thế giới bên trong máy vi tính . :  Tủ sách tin học văn phòng dich vụ điện toán /  Võ Văn Thành.   Tập 2 : Thống kê,  1996 TV
344 27562 Hướng dẫn sử dụng Access . :  Tủ sách tin học văn phòng dịch vụ điện toán /  Hoàng Quốc Ơn.  Version 2.0, Tập 1 : Nxb Thống Kê,  1996 TV
345 27563 Cấu trúc máy vi tính /  Trần Quang Vinh Giáo dục 2005 TV
346 1013 Thực hành JavaScript (cho web) /  Chủ biên: Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải Lao động xã hội,  2006 TV
347 27565 Tự học Autocad qua các ví dụ /  Nguyễn Đức Ngọc Quý Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2004 TV
348 1169 Máy vi tính: Sự cố, chẩn đoán và cách giải quyết :  Tủ sách tin học, Văn phòng dịch vụ điện toán /  Võ Văn Thành Nxb Thống kê,  1997 TV
349 2222 Vi tính thật là đơn giản . :  464 mẹo vặt khi sử dụng máy tính /  Sưu tầm và Biên soạn: Dương Mạnh Hùng.  Tập 2 : Văn hóa - Thông tin,  2002 TV
350 2116 Microsof visual Foxpro 3 for Windows :  Tủ sách tin học dịch vụ điện toán.  Tập 2 Thống kê,  1996 TV
351 27580 Microsof visual Foxpro 3 for Windows :  Tủ sách tin học dịch vụ điện toán.  Tập 5 Thống kê,  1996 TV
352 27583 Microsof visual Foxpro 3 for Windows :  Tủ sách tin học dịch vụ điện toán.  Tập 4 Thống kê,  1996 TV
353 27584 Microsof visual Foxpro 3 for Windows :  Tủ sách tin học dịch vụ điện toán.  Tập 3 Thống kê,  1996 TV
354 27585 Microsof visual Foxpro 3 for Windows :  Tủ sách tin học dịch vụ điện toán.  Tập 1 Thống kê,  1996 TV
355 27586 Microsof visual Foxpro 3 for Windows :  Tủ sách tin học dịch vụ điện toán.  Tập 6 Thống kê,  1996 TV
356 27600 Mạng máy tính và các hệ thống mở /  Nguyễn Thúc Hải Giáo dục,  1999 TV
357 27604 Làm chủ Macrosoft Windows 2000 Server :  Giáo trình ứng dụng tin học /  Phạm Hoàng Dũng, Hoàng Đức Hải.  Tập 1  / Nxb. Thống kê,  2003 TV
358 27608 Tự học Visual C++ 6 trong 21 ngày /  Nguyễn Văn Hoàng , Nhóm tác giả Elicom Thống kê,  2000 TV
359 27609 Kiến trúc máy tính /  Nguyễn Đình Việt Đại học quốc gia Hà Nội,  2008 TV
360 27610 Tự học Adobe illutrator 8.0 thông qua hình ảnh /  Nhóm tác giả Elicom Nxb. Hà Nội,  2000 TV
361 27611 Tự học Corel Draw 8 trong 24 giờ /  Phạm Trọng Thuật Thống kê,  1999 TV
362 27612 Thông tin số /  Nguyễn Viết Kính, Trịnh Anh Vũ Giáo dục,  2007 TV
363 27613 Lập trình ứng dụng Web với JSP/Servlet /  Nguyễn Phương Lan Lao đông 2003 TV
364 1029 Từng bước học lập trình Visual C++. Net /  Phương Lan chủ biên ; Hoàng Đức Hải Lao động xã hội,  2002 TV
365 27616 Tự học quản trị mạng và ứng dụng của Active Directory trong môi trường Windows Server /  KS. Ngọc Tuấn Thống kê,  2004 TV
366 27617 Tự học quản trị mạng và ứng dụng của Active Directory trong môi trường Windows Server /  KS. Ngọc Tuấn Thống kê,  2004 TV
367 1258 Niên giám trang vàng địa chỉ Internet :  World wide web yellow pages /  Nguyễn Sanh Phúc , Trương Thanh Hà Văn hoá thông tin,  2001 TV
368 27621 Kĩ nghệ phần mềm :  Cách tiếp cận của người thực hành /  Roger S.Pressman ; Ngô Trung Việt dịch.  Tập 3 Giáo dục 2000 TV
369 1272 Tự học lập trình Thương Mai Điện Tử với ASP trong 21 ngày /  Saigonbook Nxb. Đà Nẵng,  2002 TV
370 27623 Tự học lập trình Pascal :  Có thể tham khảo để dạy cho học sinh lớp 6 /  Bùi Việt Hà , Nguyễn Quang Hòa Giáo dục,  1999 TV
371 27624 Tự học lập trình Pascal :  Có thể tham khảo để dạy cho học sinh lớp 9 /  Bùi Việt Hà , Nguyễn Quang Hòa Giáo dục,  1999 TV
372 27625 Tự học lập trình Pascal :  Có thể tham khảo để dạy cho học sinh lớp 7 /  Bùi Việt Hà , Nguyễn Quang Hòa Giáo dục,  1999 TV
373 27640 Niên giám công nghệ thông tin Việt Nam 2000 :  Vietnam IT Directory 2000 /  Hội tin học TP. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2000 TV
374 27641 Tin học cơ bản thông qua hình ảnh :  Mô phỏng đơn giản hoá máy tính, kết hợp hình ảnh 3D sinh động /  Nhóm tác giả Elicom Nxb. Hà Nội 2000 TV
375 15181 Thực hành sử dụng Dreamweaver cho thiết kế Website /  Thạc Bình Cường, Vũ Thị Hậu Giáo dục,  2009 TV
376 27647 Hướng dẫn thực hành Microsoft Word 2000 :  Hướng dẫn từng bước minh họa rõ ràng, dễ hiểu /  Võ Xuân Thể, Nguyễn Sanh Nxb. Trẻ 2000 TV
377 27662 Microsoft Word 2000 thực hành & ứng dụng :  Từ căn bản đến nâng cao /  Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài Giáo dục 1999 TV
378 15863 Các hệ cơ sở dữ liệu. /  Hồ Thuần chủ biên, Hồ Cẩm Hà.  Tập 1,  Lí thuyết & thực hành / Giáo dục,  2007 TV
379 27666 Bài tập thực hành Photoimpact /  Phạm Quang Huy, Hồ Chí Hòa, Hồ Xuân Phương Thống kê 2001 TV
380 2197 Microsoft office 2000 thông qua hình ảnh :  Access /  Nhóm tác giả Elicom Nxb Thống Kê,  2000 TV
381 27667 Visual Basic cho sinh viên & kỹ thuật viên khoa công nghệ thông tin /  VN - Guide, Đinh Xuân Lâm Thống kê 2003 TV
382 2112 AutoCad R14 :  Những kỹ năng nâng cao /  Bùi Kiến Quốc.  Tập 2 : Giáo dục 1998 TV
383 2111 1500 địa chỉ chọn lọc trên Internet /  Nguyễn Văn Hoàng dịch, Lê Minh Trung Thống Kê,  1999 TV
384 1252 Tìm hiểu 3D Studio Viz 3.0. /  Nhóm tác giả Elicom.  Tập 2 / Thống Kê,  2001 TV
385 27691 Tin học cho người mới bắt đầu: Tự học Microsoft Windows XP :  Một số vấn đề cơ bản về Windows XP, thiết lập trong Windows XP, thao tác cơ bản trong Windows XP, các ứng dụng của Windows XP... /  Phạm Giang, Nguyên Sang (sưu tầm,biên soạn) NXB Giao thông vận tải,  2007 TV
386 27694 Hướng dẫn học nhanh Access 2007 :  Hướng dẫn các kiến thức cơ bản về Access 2007, khởi động và tìm hiểu giao diện Access 2007... /  KS.Thanh Hải (biên soạn) Văn hóa Thông tin 2009 TV
387 18143 Thiết kế kiến trúc với Autodesk Architectural Desktop 2004. /  Lưu Triều Nguyên.  Tập 1 / Thống kê,  2004 TV
388 27698 Powerpoint cho người mới bắt đầu :  Hướng dẫn người mới bắt đầu cách cài đặt, khởi động và làm việc với giao diện Powerpoing, hướng dẫn cách tạo một trình chiếu cơ bản và cách trình Slide... /  KS.Công Bình,Thành Đông (biên soạn) Văn hóa Thông tin 2010 TV
389 27701 hướng dẫn học nhanh Windows XP /  Công Tuân, Thanh Hải Biên soạn Văn hóa Thông tin 2009 TV
390 27705 Hướng dẫn học nhanh Word 2010 /  Công Tuân, Thanh Hải biên soạn Văn hóa Thông tin 2010 TV
391 27710 Tự học PowePoint :  Tin học văn phòng /  VL.COMP Tổng hợp và biên soạn Văn hóa Thông tin 2006 TV
392 27723 Thiết kế kiến trúc với Autodesk Architectural Desktop 2004 /  Lưu Triều Nguyên, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Đức Hải.  Tập 2 Nxb. Thống kê 2005 TV
393 27730 Lập trình Pascal. /  Bùi Việt Hà.  Tập 2 / Giáo Dục Việt Nam,  2009 TV
394 27768 Lưu trữ và trang trí bài học trên máy tính :  Dành cho học sinh tiểu học và học sinh phổ thông /  KS. Thành Đông, lưu trữ và trang trí bài học trên máy vi tính biên soạn Thời Đại,  2010 TV
395 27769 Microsoft office minh họa với sự tợ giúp của máy tính.Sử dụng nhanh powerpoint /  Huỳnh Phong Nhuận, Phạm Quang Huy Thống kê,  1995 TV
396 2104 Tự học sửa chữa máy vi tính :  Thông dụng, thường ngày của bạn /  Nguyễn Xuân Phong Nxb Trẻ,  2001 TV
397 27786 Thiết kế mẫu với sự trợ giúp của máy tính Sử dụng 12.000 ClipArt trong CorelDraw :  Tủ sách khoa /  Phạm Đức Nhiệm, Phạm Quang Hân Thống kê 1995 TV
398 27789 Căn bản về photoshop CS tinh chỉnh và xử lý màu /  Nguyễn Minh Đức, Ban biên tập tạp chí Computer Fan Giao thông vận tải 2004 TV
399 27792 Lập trình tập tin gói cho Windows 95 /  Namir C.Shammas; Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Danh Hưng biên dịch Thống kê 1997 TV
400 27803 Khai thác hệ thống windows 7 và office 2010 /  KS. Trương Công Thọ, Trương Công Bình Thời đại,  2010 TV
401 27810 Hướng dẫn học Word 2003 căn bản :  Tự học bằng hình /  Hoàng Phương Từ điển bách khoa,  2006 TV
402 27813 Lập trình Pascal. /  Bùi Việt Hà.  Tâp 2 / Giáo Dục,  2006 TV
403 27816 Lập trình Pascal. /  Bùi Việt Hà.  Tâp 1 / Giáo Dục,  2006 TV
404 1059 Những kỹ thuật lập trình tiên tiến trong Foxpro for windows :  Các chương trình ứng dụng hệ chương trình kế toán /  KS. Hoàng Hồng Giao thông vận tải,  2000 TV
405 27820 Tự học Frontpage 2003 trong 10 tiếng /  KS. Hoàng Anh Quang, Phạm Thành Đông Văn hóa thôn tin 2006 TV
406 27823 Luyện tập kỹ năng Corel Draw 6 :  Từ căn bản đến chuyên sâu /  Đặng Xuân Hường, Hà Duy An Giao thông vận tải, 1996 TV
407 27824 Học nhanh tin học văn phòng dùng cho giám đốc /  Lê Đức Bảo Anh Thanh niên 2006 TV
408 27829 Tự học windows XP trong 10 tiếng /  Ngô Quỳnh Trang Văn hóa thông tin 2006 TV
409 27834 Ngôn ngữ lập trình AutoLISP. /  TS. Nguyễn Hữu Lộc, KS. Nguyễn Thành Trung.  Tập 2  Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2001 TV
410 27835 Ngôn ngữ lập trình AutoLISP /  TS. Nguyễn Hữu Lộc, KS. Nguyễn Thành Trung.  Tập 1,  Lập trình thiết kế với phần mềm AutoCAD Tp. Hồ Chí Minh, 2001 TV
411 27836 Java cho mọi người :  Theo tài liệu cảu PC World VN cung cấp /  Bùi Xuân Toại biên soạn Thống kê 1998 TV
412 27841 Internet tham khảo toàn diện :  The internet complete reference /  Harley Haln, Rick Stout; Trương Tuấn Anh, Nguyễn Thành Châu....dịch Thống kê 1995 TV
413 27843 Các thủ thuật quan trọng với excel /  Trần Quang Thành Thống kê 2007 TV
414 27845 Macromedia Flash 8 /  Nguyễn Trường Sinh.  Tập 1 Thống kê,  2006 TV
415 27846 Vẽ mô hình 2D trong AutoCAD 2011 :  Có kèm đĩa CD /  VL.COMP Nxb. Thời đại 2011 TV
416 27847 Macromedia Flash 8 /  Nguyễn Trường Sinh.  Tập 2 Thống kê,  2006 TV
417 27848 Nguyên lý hoạt động của hệ thống máy tính /  Ron White; Nguyễn Trọng Tuấn, Vũ Văn Hùng, Lữ Quốc Tuyền dịch Thống kê 1997 TV
418 27850 Mẹo vặt trong sử dụng máy vi tính :  Tin học văn phòng /  Phạm Vĩnh Hưng , Phạm Thùy Dương Văn hóa thông tin,  2006 TV
419 856 Viết sách điện tử thật đơn giản /  Nguyễn Đình Tê , Hoàng Đức Hải Lao động xã hội,  2008 TV
420 27856 Internet cho mọi người /  Nguyễn Thiên Bằng , Hoàng Đức Hải , Phương Lan Lao động xã hội 2007 TV
421 27858 Bộ đề và đáp án các kỳ thi sát hạch chuẩn kỹ sư công nghệ thông tin /  Đức Minh Giáo dục 2006 TV
422 27862 95 bài toán và giải pháp gỡ rối Java :  Ấn bản cho sinh viên và học sinh /  KS. Nguyễn Nam Thuận Giao thông vận tải 2006 TV
423 26801 Giáo trình mạng Novell NetWare 5 /  Phạm Hoàng Dũng, Hoàng Đức Hải Giáo dục,  1999 GT
424 1001 Windows Script Host /  Phạm Hoàng Dũng, Hoàng Đức Hải NXB Lao động xã hội,  2006 TV
425 27865 Ứng dụng mã nguồn mở /  Đoạn Thiện Ngân chủ biên Hoàng Đức Hải.  Tập 1,  Windows trong Linux Lao động - Xã hội,  2006 TV
426 27866 Thiết kế web với CSS /  Lê Minh Hoàng Lao động xã hội,  2007 TV
427 2245 Professional ADO.NET lập trình & ứng dụng :  Lập trình chuyên nghiệp cùng các chuyên gia /  Nguyễn Tiến, Nguyễn Vũ Thịnh, Hồ Bích Thúy, Lê Tiến Sơn, Đặng Xuân Hưởng Thống Kê,  2002 TV
428 2243 Hướng dẫn sử dụng Photoshop 7.0 /  Quang Huy Thống Kê,  2002 TV
429 96 Các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ Assembler /  PGS.TS. Đặng Thành Phu Khoa học kỹ thuật,  2007 TV
430 27868 PL/SQL ORACLE. /  Nguyên Ngọc Minh chủ biên; Hoàng Đức Hải, Đoàn Thiện Ngân hiệu đính.  Tập 2 Thống kê,  2006 TV
431 27870 Giáo trình tin học cơ bản /  PGS. TS. Nguyễn Việt Hương Lao động Xã hội,  2007 GT
432 1209 Các giải pháp cho người lập trình chuyên nghiệp Visual Basic 4 :  Tự học tin học T.1 /  Nguyễn Tiến chủ biên Giáo dục,  1997 TV
433 1205 Borland Turbo C++ và lập trình hướng đối tượng /  Nguyễn Quốc Bảo Nxb Đồng Nai,  1996 TV
434 1271 3D Studio làm băng hoạt hình /  Phạm Quang Huy Thống kê,  1995 TV
435 1058 Sử dụng và quản lý đĩa cứng /  Đặng Minh Hoàng Thống kê,  2001 TV
436 27874 Đồ họa máy tính /  Tạ Văn Hùng, Trần Thế San Giáo dục,  1997 TV
437 2082 Lập trình bằng turbo pascal . /  Henning Mittelbach; Ngô Diên Tập dịch.  Version 7.0 / Khoa học và Kỹ thuật,  1996 TV
438 994 Tự học Microsoft office Word 2003 trong 24 giờ /  Nhóm tác giả Việt Văn Book Nxb. Thống Kê,  2006 TV
439 27877 Nam cực tinh toàn cầu thông = Njstar communicator 2.23 :  Giải pháp gõ văn bản đa ngữ Hán, Nhật, Hàn, Nôm, Việt theo chuẩn UNICODE /  Lê Anh Minh, Nguyễn Chấn Hưng Nxb. Tổng hợp Đồng Nai 2002 TV
440 1208 Phân tích kinh doanh bằng Excel :  Tin học thực hành T.4 /  Nguyễn Văn Hoài, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Tiến Giáo dục,  1996 TV
441 27878 Hướng dẫn tự học SQL Server 2005 Express :  Từ căn bản đến nâng cao /  KS. Nguyễn Nam Thuận Giao thông vận tải,  2006 TV
442 27879 Lập trình ActionScript cho Flash /  Nguyễn Trường Sinh.  Tập 2 Lao động - Xã hội,  2007 TV
443 27880 Hệ điều hành Window NT và Window 95 :  Phần cơ bản /  Phạm Quang Hân, Huỳnh Phong Nhuận, Phạm Đức Hiển, Nguyễn Trung Tín Thống kê 1995 TV
444 834 Thủ thuật internet /  Đinh Phan Chí Tâm - Nguyễn Tấn Hoàng Giao thông vận tải,  2005 TV
445 27885 Nhập môn J# /  Phương Lan, Hoàng Đức Hải Lao động xã hội,  2006 TV
446 1028 Lập trình Java nâng cao /  Đoàn Văn Ban Khoa học và kỹ thuật,  2006 TV
447 989 Autodesk inventor :  Phần mềm thiết kế công nghiệp /  PGS.TS. An Hiệp, TS. Trần Vĩnh Hưng, KS. Nguyễn Văn Thiệp Khoa học Kỹ thuật,  2007 TV
448 27887 Tự học ASP.NET 2.0 từng bước một Nxb. Thống Kê,  2006 TV
449 836 Norton Ghost /  Đình Phan Chí Tâm   2004 TV
450 27888 Truy cập Internet và E-mail nhanh nhất /  Đức Hùng Thống kê 2003 TV
451 855 Modem truyền số liệu /  Nguyễn Hồng Sơn - Hoàng Đức Hải Lao động xã hội,  2005 TV
452 2164 Lập trình hướng đối tượng với C++ /  Lê Đăng Hưng, Tạ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thanh Thủy chủ biên Khoa học và kỹ thuật,  2006 TV
453 1020 Giáo trình Microsoft Access căn bản và nâng cao :  Lý thuyết và bài tập thực hành /  Bùi Thế Tâm Giao thông vận tải,  2006 GT
454 27922 20 chuyên mục - 103 vấn đề xử lý ảnh trong Photoshop CS2 /  Đăng Quang ; Nhóm I-Book Nxb. Thống Kê,  2005 TV
455 27935 Các bài tập thực hành excel dùng cho kỹ sư và người làm khoa học :  Tin học cho thanh niên /  Nguyễn Quang Minh Nxb. Thanh Niên 2006 TV
456 27936 Nghệ thuật phối màu :  Ứng dụng trong đồ họa, thiết kế trang web, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, thiết kế mỹ thuật công nghiệp, quảng cáo, hội họa /  Nguyễn Hạnh Nxb. Trẻ,  2000 TV
457 15804 Công nghệ phần mềm /  Lê Đức Trung Khoa học và kỹ thuật,  2005 TV
458 88 Tin học ứng dụng trong tính toán /  Trần Văn Chính Giáo dục,  2001 TV
459 985 Học nhanh Visual Basic /  Lê Trọng Lực Thống Kê,  2001 TV
460 27966 Cẩm nang thiết lập trang Web với Frontpage 2000 /  Đặng Minh Hoàng Thống kê 2000 TV
461 27967 Lập trình hướng đối tượng /  Jim Keogh, Mario Giannini;  Ngọc Tuấn dịch Thống kê 2004 TV
462 1273 Office 97 - những giải pháp tối ưu /  Lê Minh Trí Thống kê,  1998 TV
463 2109 Tự sửa mạng LAN của bạn /  Bùi Xuân Toại, Trương Gia Việt Thống kê,  2000 TV
464 27981 AutoCad R14 : /  Bùi Kiến Quốc.  Tập 1,  Những kỹ năng cơ bản Giáo dục,  1998 TV
465 27987 Internet, Web và cơ sở hạ tầng thông tin /  TS. Trần Minh Tiến, TS. Nguyễn Thành Phúc Bưu điện 2005 TV
466 27996 Kỹ thuật lập trình C ++ /  TS. Đặng Quế Vinh Khoa học kỹ thuật,  2003 TV
467 27995 3D Studio Max 2.x /  Nhóm tác giả Elicom Nxb. Hà Nội 2000 TV
468 27998 Tạo Website hấp dẫn với HTML, XHTML và CSS /  Chủ biên: Nguyễn Trường Sinh; Bùi Thu Giang, Lê Quang Hoàng Nhân, Việt Dũng Lao động xã hội,  2006 TV
469 27999 Mạng Internet không dây /  Biên dịch: ThS. Ngô Hồng Cương Nxb Bưu điện,  2004 TV
470 28001 Kỷ nguyên thông tin /  TS. Trần Minh Tiến, TS. Nguyễn Thành Phúc, Đỗ Tiến Thắng. Bưu điện 2004 TV
471 28002 Thiết kế trò chơi với Flash :  Tin học và đời sống /  Chủ biên: Lê Minh Hoàng Nxb Phương đông,  2007 TV
472 28004 Internet - Những địa chỉ bạn cần biết /  Nhóm tác giả Elicom.  Phần 2 Thống kê,  2001 TV
473 28005 108 kỹ năng cơ bản cần biết :  Windows XP Media Center /  Trần Việt An, Lữ Đức Hào Giao thông vận tải,  2006 TV
474 28006 Hướng dẫn tự học Microsoft office powerpoint 2007 /  Việt Văn Book Từ điển bách khoa,  2007 TV
475 28008 Tự học Visual C++ 2005 cho người mới bắt đầu /  KS. Nguyễn Nam Thuận Giao thông vận tải,  2007 TV
476 28009 Xuất bản Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế /  Nguyễn Kiểm, Nguyễn Hồng Vinh, Hoàng Phong Hà... Nxb Thời Đại,  2012 TV
477 28013 Thiết kế game trong 3DS Max :  Tin học và đời sống /  Chủ biên: Nguyễn Văn Hùng NXB Phương đông,  2007 TV
478 28020 Công nghệ thông tin và truyền thông với vai trò kiểm soát khoảng cách số /  Thu Trang, Xuân Thành Bưu điện 2005 TV
479 86 Trình biên dịch nguyên lý kỹ thuật và công cụ /  Alfed V. Aho, Ravi Sethi; Trần Đức Quang dịch.  Tập 1 Thống kê,  2000 TV
480 28026 Trình biên dịch - nguyên lý kỹ thuật và công cụ /  Alfed V. Aho, Ravi Sethi; Trần Đức Quang dịch.  Tập 2 Thống kê,  2000 TV
481 15190 Hướng dẫn tự học mạng chuyển đổi đa tầng CISCO /  Thuận Thành Nxb. Thanh niên,  2005 TV
482 1243 Tạo, tô màu các đối tượng căn bản trong CorelDraw 11 /  Lê Bá An Thông kê,  2003 TV
483 28036 Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hoá :  Cấu trúc dữ liệu + Thuật giải di truyền = Chương trình tiến hoá /  Nguyễn Đình Thúc chủ biên, Đào Trọng Văn, Trần Tố Hương.. Giáo dục,  2001 TV
484 841 Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu /  Biên soạn: Đặng Dương Quang Anh, Vũ Quốc Anh Lao động Xã hội,  2008 TV
485 28040 Tự học 101 bước thiết kế trang web trong 10 tiếng /  Biên soạn: KS. Công Tuân PC, Nguyễn Thanh Hải Văn hóa Thông tin,  2006 TV
486 2105 Orcad Capture vẽ mạch điện và điện tử /  Đặng Minh Hoàng Thống kê,  2001 TV
487 973 Thủ thuật Windows 95 - 98 - NT /  Đinh Vũ Nhân Thanh niên,  1999 TV
488 28044 Xây dựng trang Web động với ASP /  Nhóm tác giả Elicom Thống kê 2001 TV
489 2106 Tăng tốc mạng /  VN - Guide tổng hợp và biên dịch Thống kê,  2000 TV
490 2234 Hiệu ứng 3D & xuất bản web trong Coreldraw 11 /  Lê Bá An Thống kê,  2003 TV
491 1245 Truy cập dữ liệu và mở rộng Internet trong Autocad 2004 /  Lê Bá An Thống kê,  2003 TV
492 28049 Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal /  Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải.  Toàn tập Lao động xã hội,  2006 GT
493 28063 Các phím tắt và thủ thuật khắc phục sự cố trong sử dụng máy tính /  Trương Công Tuân Văn hoá Thông tin 2006 TV
494 1231 Linux Kernel :  Tham khảo toàn diện /  Đỗ Duy Việt, Nguyễn Hoàng Thanh Ly Nxb Thống kê,  2000 TV
495 28107 Thiết kế logo mẫu quảng cáo với CoreIdraw 12 /  Trần Tường Thụy, Kim Hải Giao thông Vận tải 2005 TV
496 28106 Autocad R13c4 toàn tập :  Dùng trên Windows 95, Windows NT, Windows 3.1 Thống kê 1997 TV
497 28116 Microsoft office; access 2000 toàn tập /  Trần Văn Tư, Nguyễn Văn Hai, Tô Thị Mỹ Trang Thống kê 1999 TV
498 27485 Giáo trình tin học lý thuyết và bài tập ASP 3.0 và ASP. net : Active Sever Page /  Nguyễn Phương Lan, Lê Hữu Đạt, Hoàng Đức Hải Lao Động - Xã hội 2008 TV
499 28146 Các bài Anh - Việt căn bản để tự học dàn trang và chế bản điện tử bằng máy tính /  KS. Đoàn Kim, Quang Dũng Giao thông vận tải 2006 TV
500 28155 PL/SQL ORACLE. /  Nguyên Ngọc Minh chủ biên; Hoàng Đức Hải, Đoàn Thiện Ngân hiệu đính.  Tập 1 Thống kê,  2006 TV
501 28163 Java cho sinh viên /  Phạm Văn Thiều, Nguyễn Quang Thanh, Hà Thị Thanh Tâm Thống kê 1999 TV
502 27809 Khoa học và công nghệ thông tin thế giới đương đại /  Viện thông tin khoa học xã hội Thông tin khoa học xã hội - chuyên đề,  1997 TV
503 62 Tubor Pascal :  Cẩm nang tra cứu /  Quách Tuấn Ngọc Giáo dục,  1996 TV
504 28174 Từng bước khám phá Windows Vista /  Vũ Đình Cường Hồng Đức 2007 TV
505 28177 Tự học thực hành từng bước Excel và các bài tập ứng dụng /  Đức Minh Thanh niên 2005 TV
506 60 Sử dụng Email thật là dễ :  Internet /  Jonh S.Quarterman Thống Kê,  1999 TV
507 819 Tập bài giảng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tin học :  Dùng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng dạy, nghiên cứu khoa học. /  Chủ biên: Nguyễn Dũng Sinh.  Tập 1 / Chính trị Quốc gia,  2008 TV
508 821 Turbo Assembler & Ứng dụng /  Đặng Thành Phu Khoa học và kỹ thuật,  2006 TV
509 28286 Tự học kế toán tiền mặt với Visual C # 2005 :  Hướng dẫn sử dụng điều khiển Visual C# 2005 /  Hoàng Quang Quang Anh Văn hóa Thông tin,  2007 TV
510 28287 Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử /  Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải; Phương Lan, Nguyễn Hông Chương.  Tập 2,  Với công cụ ASP.Net, Visual Basic. Net, SQL Server Lao động xã hội 2006 TV
511 827 Tìm hiểu và cách phòng chống Virus worn, Addware, Spyware xâm nhập vào máy vi tính và USB của bạn /  Biên soạn: Ninh Đức Tùng Văn hoá thông tin,  2008 TV
512 829 Hướng dẫn mua linh kiện, tự lắp ráp và làm chủ máy vi tính của bạn /  Biên soạn: KS. Trương Công Bình Văn hoá thông tin,  0 TV
513 2139 Microsoft Windows XP :  Học biết ngay /  KS. Hải Dương (sưu tầm, biên soạn) Văn hóa thông tin,  2007 TV
514 1900 Tự học quản trị mạng và tìm hiểu thiết bị mạng /  Biên soạn: KS: Đức Minh, Hùng Minh Văn hóa thông tin,  2007 TV
515 24 Tự học ngôn ngữ lập trình Visual Fox 8.0 /  Hoàng Quang, Quang Anh Văn hoá thông tin,  2007 TV
516 29 Các tác vụ xử lí văn bản & công việc văn phòng với Word /  Lê Thành Tây Nxb Thanh Hoá,  2005 TV
517 93 Sử dụng Internet trên Windows XP /  Nguyễn Thanh Hải, Trần Công Tuấn Văn hoá thông tin,  2007 TV
518 28299 Kỹ thuật thâm nhập mạng máy tính & cách phòng ngừa hiệu quả /  KS.Hoàng Sơn-, Vũ Minh Khang Thanh niên 2007 TV
519 38 Turbo Pascal với chương trình tính gió và động đất /  Đặng Tỉnh Khoa học và kỹ thuật,  2006 TV
520 1899 Microsoft Excel phím tắt 2002 và các hàm :   Hướng dẫn cài đặt, làm chủ được phần mềm... /  Tổng hợp và biên soạn: Trương Lê Ngọc Thương Nxb Tủ sách tin học Thành Nghĩa, 2002 TV
521 28301 101 thuật toán và chương trình bằng ngôn ngữ C /  Lê Văn Doanh, Trần Khắc Tuấn, Lê Đình Anh Khoa học và Kỹ thuật 2006 TV
522 75 Khai thác nguồn thông tin trên Internet /  Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Hùng Thống kê,  2003 TV
523 15147 Mạng phân phối nội dung :  Kiến trúc, công nghệ và ứng dụng /  Lê Ngọc Giao, Phan Hà Trung, Trần Trung Hiếu Bưu Điện,  2007 TV
524 28552 Quản lý thông tin và công nghệ thông tin /  TS. Nguyễn Khắc Khoa Văn hóa - Thông tin 2000 TV
525 28564 Nghệ thuật quay phim và video :  Từ lý thuyết đến thực hành /  Trần Văn Cang Nxb Trẻ 1996 TV
526 28563 Tin học ứng dụng thành thạo Oracle 9i :  Quản trị cơ sở dữ liệu. /  Nguyễn Ngọc Minh; Nguyễn Thiên Bằng, Hiệu đính: Phương Lan.  Tập 2 Thống kê,  2004 TV
527 28584 Coreldraw ! 5 /  Nguyễn Thành Châu Thống kê 1996 TV
528 28585 Macromedia flash cho windows & macintosh /  VN-Guide tổng hợp và biên dịch Thống kê 2004 TV
529 15227 Wimax di động phân tích, so sánh với các công nghệ 3G /  Lê Thanh Dũng, Lâm Văn Đà Nxb. Bưu điện,  2007 TV
530 2 Hướng dẫn sử dụng Access 97-2000 :  Có minh hoạ trên nhiều bài toán thực tế /  Phạm văn Ất Giao thông vận tải,  2002 TV
531 28598 Dự báo thế kỷ 21 Thống kê 1998 TV
532 15716 Mạng ngoại vi thiết kế thi công và quản lý /  Bùi Thanh Giang, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Hồng Sơn Nxb. Bưu điện,  2006 TV
533 1248 Quản lý lớp, text & kích thước trong AutoCad2004 Thống kê,  2003 TV
534 1246 Chỉnh sửa & sao chép các đối tượng AutoCad 2004 /  Lê Bá An Thống kê,  2003 TV
535 122 Xử lý text ảnh bitmap và in ấn trong Corel draw II /  Lê Bá An Thống kê,  2003 TV
536 1200 Hướng dẫn lập trình Visual Basic for Windows Release 3.0 :  Tủ sách tin học, Văn phòng dịch vụ điện toán, /  Dương Quang Thiện.  Tập 3 / Nxb Thống kê,  1995 TV
537 1034 Bài tập tự luyện CCNA trên máy tính cá nhân /  Nguyễn Hồng Sơn chủ biên Lao động xã hội,  2006 TV
538 28623 Lí thuyết và bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal :  Từ cơ bản đến nâng cao /  Hồ Xuyên, Hoàng Tư Anh Tuấn Giáo dục 2006 TV
539 1006 Lập trình ứng dụng web internet và mạng không dây :  Internet and wireless programming. /  Lê Tấn Hùng, Đinh Thị Phương Thu, Vũ Đức Vượng, Chủ biên: Huỳnh Quyết Thắng.  Tập 1 / Khoa học và kỹ thuật,  2006 TV
540 28627 Lập trình ứng dụng web internet và mạng không dây :  Internet and wireless programming. /  Lê Tấn Hùng, Đinh Thị Phương Thu, Vũ Đức Vượng, Chủ biên: Huỳnh Quyết Thắng.  Tập 2 / Khoa học và kỹ thuật,  2006 TV
541 28628 Lý thuyết cơ sở dữ liệu 2 /  Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Kim Trang, Đoàn Thiện Ngân Lao động - Xã hội 2007 TV
542 28629 Những bài giảng và thực hành Microsoft Windows NT Server :  Version 4.0 /  Nguyễn Quang Hoà, Ngô Ánh Tuyết Giao thông vận tải 1997 TV
543 1008 Tổng quan về kỹ thuật mạng B-ISDN /  Nguyễn Hữu Thanh Khoa học và kỹ thuật,  2006 TV
544 28630 Tự nghiên cứu trên Internet :  Nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả /  Angela Booth; Minh Đức dịch Nxb Trẻ 2000 TV
545 839 Từng bước khám phá an ninh mạng tìm tìm lại password & phương pháp phục hồi an toàn dữ liệu /  Vũ Đình Cường chủ biên; Phương Lan hiệu đính Lao động xã hội,  2008 TV
546 35 Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal /  Dương Việt Thắng chủ biên, Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành, Nguyễn Thanh Tùng Đại học Quốc gia Hà Nội,  2004 TV
547 28634 Anh ngữ và công nghệ thông tin : 3000 địa chỉ & website thông dụng /  Đức Minh Nxb Thanh niên 2006 TV
548 28638 Hướng dẫn học Excel 2003 căn bản : Tự học bằng hình ảnh /  Hoàng Phương Nxb. Từ điển Bách khoa 2006 TV
549 2146 Tạo các tiện ích thiết kế trên Autocad /  TS. Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Thanh Trung Nxb Tổng hợp TP.HCM,  2006 TV
550 1014 Tự học ngôn ngữ lập trình Visual C# 2005 :  Dành cho học sinh - sinh viên /  KS: Nguyễn Nam Thuận, Lê Đức Hào Giao thông vận tại,  2006 TV
551 28640 Tự học Word 2003 /  Phạm Vĩnh Hưng, Phạm Thuỳ Dương Văn hoá thông tin,  2006 TV
552 28641 Bảo mật thông tin mô hình và ứng dụng /  Nguyễn Xuân Dũng Thống kê 2007 TV
553 2126 Giải quyết các tình huống trong powerPoint /  Nhóm tác giả: Văn Việt book Nxb.Thống kê,  2006 TV
554 28642 Hướng dẫn học Windows XP căn bản /  Hoàng Phương Nxb. Từ điển bách khoa 2006 TV
555 28644 Lý thuyết thông tin và mã hóa /  Vũ Ngọc Phàn Bưu điện 2006 TV
556 3090 Tự học AutoCAD :  Thiết kế 3D /  Lưu Triều Nguyên (Chủ biên) Nxb. Lao động - xã hội,  2005 TV
557 1024 hướng dẫn sử dụng Visual LISP 2007 AutoLISP 2007 :  dùng cho người mới bắt đầu /  KS: Lữ Đức Hào, Trần Việt An Giao thông vận tải,  2006 TV
558 28650 Virus máy tính & thủ thuật phòng chống /  Nguyễn Thiên Sơn, Đoàn Ngọc Đăng Linh Thanh Niên 2006 TV
559 1140 Nối mạng không dây (Các bài thực hành trong 5 phút) :  Wireless Networking (Tử sách tin học Thanh thiếu niên) /  KS. Trần Việt An Nxb Giao thông vận tải,  2006 TV
560 1007 Thực hành thiết kế với Solidworks 2005 qua các ví dụ /  Chủ biên: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hồng Thái, Mai Văn Hào Khoa học và kỹ thuật,  2006 TV
561 28652 Tự học CCNA :  Hướng dẫn thực thi các lệnh cấu hình /  KS. Vũ Đặng Giang Lao động xã hội 2007 TV
562 1263 Vi xử lý :  Dịch từ nguyên bản tiếng Anh / Son Hong Doo Lao động xã hội,  2001 TV
563 28653 Email, Chat trên Internet cho mọi người /  Trương Công Tuấn Văn hoá thông tin 2006 TV
564 28655 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /  Vũ Cao Đàm Giáo dục,  1999 TV
565 54 Tự học nhanh Corel Painter 8 /  Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc Giao thông vận tải,  2005 TV
566 32 Nâng cấp, cải thiện và sử dụng máy tính cá nhân (PC) /  Trần Việt An Giao thông vận tải,  2006 TV
567 2156 Xử lý sự cố cải thiện & sử dụng nhạc số với windows XP :  Tủ sách tin học thanh thiếu niên /  KS. Trần Việt An Nxb Giao thông vận tải,  2006 TV
568 1139 Phân tích tài liệu kinh doanh trong Microsoft Excel /  Việt Văn Book Nxb Thống kê,  2006 TV
569 1135 Sử dụng Crystal Reports XI :  Tin học và Đời sống /  Chủ biên: Huỳnh Phước Nam, Hiệu đính: Phương Lan Nxb Phương Đông,  2006 TV
570 1222 Page Maker 6.5 cho người làm văn phòng /  PTS. Trương Quang Thiện Nxb Thống kê,  2000 TV
571 824 8000 địa chỉ internet Việt Nam & Quốc tế /  Nguyễn Văn Khoa, Lê Quốc Toàn, Nguyễn Dương Thanh Thống kê,  2008 TV
572 823 101 thủ thuật cao cấp với Windows Xp /  Biên soạn : KS.Thanh Hà - Công Thọ Văn hoá thông tin,  2007 TV
573 61 Xử lý ảnh cao cấp và tự động hoá hoạt động trong Photoshop CS /  Hồ Tấn Mẫn Lao động,  2005 TV
574 2148 Hướng dẫn lắp ráp và xử lý sự cố máy tính tại nhà /  Nguyễn Cường Thanh Nxb Thống Kê,  2005 TV
575 1042 Ví dụ & bài tập Visual basic.Net :  Lập trình Windows froms & tập tin /  Chủ biên: Phạm Hữu Khanh; Hoàng Đức Hải; Hiệu Đính: Phương Lan Lao động xã hội,  2006 TV
576 70 Mở toang cánh cửa Windows 95 :  Tủ sách khoa học kỹ thuật năm 2001 /  Phạm Quang Huy, Trần Xuân Yên, Phạm Phương Hoa Thống kê,  1995 TV
577 64 Sử dụng PERL & CGI thiết kế Web động /  Chủ biên: Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải Lao động xã hội,  2006 TV
578 28662 Tìm hiểu các kiểu tấn công cơ bản & phương pháp phòng chống /  Vũ Đình Cường, Phương Lan Lao động xã hội 2008 TV
579 1206 Hướng dẫn sử dụng Adobe Photoshop 3 :  Các hiệu ứng và bộ lọc /  Chủ biên: Tạ Văn Hùng Nxb Đồng Nai,  1997 TV
580 2113 Chinh phục Photoshop CS2 một cách nhanh chóng và có hiệu quả /  KS. Đậu Quang Tuấn Nxb Giao thông vận tải,  2006 TV
581 2145 Soạn thảo văn bản trong microsoft office word 2003 /  Trần Hải Long, Nguyễn Mai Hương Nxb Thống Kê,  2007 TV
582 858 Google 1 /  Chủ biên: Lê Minh Hoàng Lao động xã hội,  2008 TV
583 2147 Tự học lập trình Visual basic.net một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất :  Lập trình với các điều khiển, Lập trình cơ sở dữ liệu sử dụng dataGrid /  KS. Đậu Quang Tuấn Giao thông vận tải,  2005 TV
584 4023 Thủ thuật và xử lý sự cố trong Microsoft Windows Xp /  KS. Nguyễn Thanh Hải, Đinh Văn Đông Văn hóa Thông tin 2007 TV
585 28665 Tự học Access 2003 trong 12 tiếng /  Công Tuân PC Văn hóa thông tin 2007 TV
586 2158 Quản lý xử lý & ứng dụng các hiệu ứng hình ảnh trong photoshop CS /  Nhóm biên soạn: Hồ Tấn Mẫn Nxb Lao động,  2005 TV
587 1009 Tự học Access 2003 trong 10 tiếng /  Biên soạn: Ks.Hoàng Anh Quang - Phạm Thành Đồng Văn hoá thông tin,  2006 TV
588 1003 Làm chủ Windows Server 2003 /  Phạm Hoàng Dũng chủ biên, Hoàng Đức Hải.  Tập 2 NXB Thống Kê,  2007 TV
589 2168 Internet dùng trong học đường /   Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Hùng Nxb Thống Kê,  2004 TV
590 28668 Tin học văn phòng Windows XP /  Phạm Vĩng Hưng, Phạm Thuỳ Dương Văn hóa thông tin 2006 TV
591 28670 Chinh phục CorelDRAW X3 /  Đậu Quang Tuấn Giao thông vận tải 2006 TV
592 1041 Autodesk 3DS MAX 8 /  Chủ biên: Lưu Triều Nguyễn; Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Đức Hải Lao động xã hội,  2007 TV
593 50 Ngôn ngữ lập trình C++ :  Từ cơ bản đến hướng đối tượng /  Dương Tử Cường Khoa học và kỹ thuật,  2005 TV
594 1137 Tự học Excel dành cho người mới bắt đầu /  Hoàng Phương Nxb Từ điển Bách khoa,  2006 TV
595 709 Mô hình hoá hệ thống và mô phỏng /  GS.TS.Nguyễn Công Hiền, TS.Nguyễn Phạm Thục Anh Khoa học và kỹ thuật,  2006 TV
596 82 Hướng dẫn phòng và diệt Virus máy tính /  Nguyễn Thành Cương Thống kê,  2007 TV
597 848 100 kỹ thuật xâm nhập Microsoft Windows Vista /  KS. Đức Tùng biên soạn Văn hoá thông tin,  2008 TV
598 74 Tự học CCNA trong 10 tiếng /  Công Tuấn, Ngô Quỳnh Trang Văn hoá thông tin,  2006 TV
599 51 C++ lập trình hướng đối tượng /  Phạm Văn Ất Giao thông vận tải,  2005 TV
600 880 Microsoft SQL Sever 2000 :  Toàn tập /  Trần Văn Tư - Nguyễn Ngọc Tuấn - Nhóm kỹ sư tin học ứng dụng Thống kê,  2001 TV
601 843 Lắp ráp máy vi tính thật là đơn giản /  Biên soạn: Trần Nhật Lĩnh - Nguyễn Đình Thiệp Lao động xã hội,  2007 TV
602 859 Nhập môn Windows Vista 1 /  Chủ biên: Phạm Hoàng Dũng Lao động xã hội,  2007 TV
603 7 Visual basic 2005 :  Lập trình cơ sở dữ liệu với Ado.net 2.0 . /  Chủ biên: Phương Lan.  Tập 3,  Quyển 1 / Phương Đông,  2007 TV
604 55 100 kỹ thuật và thủ thuật cơ bản nhất Adobe InDesign CS2 /  Nguyễn Nam Thuận Giao thông vận tải,  2007 TV
605 1054 Công nghệ bảo mật World Wide Web /  KS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc Thống kê,  2005 TV
606 28706 Những hiện tượng bí ẩn /  Mary Ann Winkowski; Triệu Minh Thái dịch Thời đại 2011 TV
607 1128 Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt (Khoảng 30000 thuật ngữ, có giải thích và minh hoạ) :  English - Vietnamese dictionary of information technology, electronics and telecommunications (About 30000 terms, with explanations and illustrations) /  Ban từ điển NXb Khoa học và Kỹ thuật Nxb Khoa học và Kỹ thuật,  2000 TV
608 2434 Từ điển bách khoa Việt Nam :  A - Đ /  Hội đồng quốc gia.  Tập 1 / Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam,  1995 TV
609 28743 Từ điển bách khoa Việt Nam :  E - M /  Hội đồng quốc gia.  Tập 2 / Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam,  2002 TV
610 28746 Từ điển bách khoa Việt Nam :  N - S /  Hội đồng quốc gia.  Tập 3 / Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam,  2003 TV
611 5076 Từ điển giáo khoa tin học /  Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Việt Hà, Trần Đỗ Hùng Giáo Dục Việt Nam,  2009 TV
612 28752 Tin học trong hoạt động Thông tin - Thư viện /  Đoàn Phan Tân Văn hóa thông tin 1997 TV
613 28756 555 câu hỏi về máy vi tính /  Mạnh Hùng, Hùng Vinh sưu tầm, biên soạn Văn hóa thông tin 2007 TV
614 6619 Almanach Lịch sử-Văn hoá truyền thống Việt Nam /  GS. TS Tạ Ngọc Liễn, GS. Đỗ Văn Minh, NNC Bùi Thiết, GS. TS. Trương Thâu NXB Thanh Niên,  2008 TV
615 28792 Le petit Larousse :  En couleurs. /  Larousse Larousse ; Canada : Les Editions Francaises Inc.,  1994 TV
616 28811 Từ điển bách khoa công nghệ thông tin và kỹ thuật máy tính Anh - Việt. :  English Vietnamese encyclopedia of information techonology and computing engineering. /  Quang Hùng, Tạ Quang Huy; Ts. Nguyễn Phi Khứ, Đỗ Duy Việt. Giao thông vận tải 2006 TV
617 2442 Từ điển tin học Anh - Pháp -Việt = :  Dictionary of informatics English-French-Vietnamese /  PTS. Ngô Diên Tập Nxb.Khoa học kỹ thuật,  1995 TV
618 28812 Nouveau petit Larousse /  Pierre Larousse Larousse 1971 TV
619 28647 Tự học Word 2003 trong 12 tiếng : Tủ sách tin học căn bản /  Công Tuân PC, Quỳnh Trang sưu tầm, biên soạn Văn hóa thông tin,  2007 TV
620 28959 Programming in Haskell /  Graham Hulton Cambridge 2007 NV
621 28961 Parallel and Distributed Computing /  Alberto Ros IN-TECH,  2010 NV
622 28962 Principles of Programming Languages   2008 NV
623 28963 Embedded System Design :  A Unified Hardware/Software Approach /  Franh Vahid, Tony Givargis   1999 NV
624 28965 Inductive Logic Programming Techniques and Applications /  Nada Lavrac, Saso Dzeroski Ellis Horwood,  1994 NV
625 28966 Embedded systems architecture :  a comprehensive guide for engineers and programmers /  Tammy Noergaard Elsevier/Newnes,  2005 NV
626 28967 Data mining methods and models /  Daniel T. Larose Wiley,  2006 NV
627 28969 Logic, programming, and Prolog /  Ulf Nilsson and Jan MaÅ‚uszynÌ?ski John Wiley 1995 NV
628 28970 Essentials of error-control coding Error-control coding /  Jorge Castineira Moreira, Patrick Guy Farrell John Wiley & Sons 2006 NV
629 28975 Introduction to Fuzzy Sets, Fuzzy Logic, and Fuzzy Control Systems /   Guanrong Chen, Trung Tat Pham CRC Press,  2001 NV
630 28977 The design and analysis of parallel algorithms /  Justin R. Smith  Oxford University Press,  1993 NV
631 1012 Giáo trình kỹ thuật lập trình /  Biên soạn: TS. Lê Hữu Lập, ThS. Nguyễn Duy Phương Bưu điện,  2002 GT
632 28978 Multimedia communications networks :  technologies and services /  Mallikarjun Tatipamula, Bhumip Khasnabish Artech House 1998 NV
633 28981 Giáo trình cơ sở dữ liệu :  Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp /  Tô Văn Nam. Giáo dục,  2006 GT
634 28982 The MATLAB handbook Mass Addison-Wesley 1996 NV
635 28985 Fundamentals of Multimedia /   Ze-Nian Li Prentice Hall,  2004 NV
636 28991 How to write and publish a scientific paper /  Robert A. Day Greenwood Press, (Westport, Conn. : ),  1998 NV
637 28992 Foundations of statistical natural language processing /   Christopher D. Manning, Hinrich Schèutze MIT Press,  1999 NV
638 28993 Next generation of data mining /  Hillol Kargupta ... [et al.] CRC Press,  2009 NV
639 28994 Concepts, techniques, and models of computer programming /  Peter Van Roy, Seif Haridi. Mass. : MIT Press 2004 NV
640 28995 Computer networking :  A top-down approach featuring the Internet /  James F. Kurose, Keith W. Ross.  Pearson International Edition,  2005 NV
641 28996 Speech and language processing :  an introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition /  Daniel Jurafsky and James H. Martin Prentice Hall,  2000 NV
642 28997 Principles of data mining /  David Hand, Heikki Mannila, Padhraic Smyth. MIT Press,  2001 NV
643 28998 Advanced data mining techniques /  David L. Olson, Dursun Delen Springer 2008 NV
644 28999 Cloud computing :  implementation, management, and security /  John W. Rittinghouse, James F. Ransome. CRC Press,  2010 NV
645 29000 Advanced database systems /  Carlo Zaniolo ... [et al.] Morgan Kaufmann Publishers,  1997 NV
646 29001 Data mining :  theory, methodology, techniques, and applications /  Graham J. Williams, Simeon J. Simoff Springer,  2006 NV
647 29004 Data mining :  know it all /  Soumen Chakrabarti Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers,  2009 NV
648 29005 Cloud computing and SOA convergence in your enterprise :  a step-by-step guide. /  David S. Linthicum Dorling Kindersley,  2010 NV
649 29006 Handbook of parallel computing :   models, algorithms and applications /  Sanguthevar Rajasekaran, John Reif. - Boca Raton  Chapman & Hall,  2008 NV
650 29007 Introduction to parallel computing /  Vipin kumar, Ananth Grama, Anshul gupta..  Addison Wesley,  2003 NV
651 29008 Programming on Parallel Machines :  GPU, Multicore, Clusters and More /  Norm Matloff   2008 NV
652 29009 Data mining: practical machine learning tools and techniques /  Ian H  Witten, Eibe Frank, Madk A. Hall Morgan Kaufmann Publishers,  2005 NV
653 29010 Data mining :  concepts and techniques /  Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei.  Elsevier,  2011 NV
654 29014 Embedded systems design /  Steve Heath  Elsevier,  2003 NV
655 29015 Algorithms and parallel computing /   Fayez  Gebali Wiley,  2001 NV
656 29016 Cloud computing principles and paradigms /  Rajkumar Buyya, James Broberg, Andrzej Goscinski. Wiley,  2011 NV
657 29017 Digital Multimedia :   Nigel Chapman, Jenny Chapman John Wiley and Sons, Limited,  2004 NV
658 29027 Bộ quy tắc Biên mục Anh - Mỹ rút gọn, 1988 :  Ấn bản việt ngữ lần thứ nhất /  prepared by Michael Gorman ; Lâm Vĩnh Thế , Phạm Thị Lệ Hương dịch The library and Education assistance Foundation for Vietnam 2002 TV
659 29047 Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /  Vũ Cao Đàm Nxb.Giáo dục,  2009 GT
660 29144 Hướng dẫn lập trình Visual Basic for Windows Release 3.0 :  Tủ sách tin học, Văn phòng dịch vụ điện toán, /  Dương Quang Thiện.  Tập 2 / Nxb Thống kê,  1995 TV
661 2167 Cẩm nang thuật toán . :  Các thuật toán thông dụng /  Robert Sedgewick, Người dịch: Trần Đan Thư, Vũ Mạnh Tường, Dương Vũ Diệu Trà, Nguyễn Tiến Huy.  Tập 1 : Khoa học Kỹ thuật,  2006 TV
662 29159 20 bài thực hành Power Point 2007 /  Công Tuân, Công Bình biên soạn Văn hóa Thông tin 2008 TV
663 29190 Tự học Power Point /  Trương Ngọc Nam, Trương Công Tuân Văn hóa Thông tin,  2006 TV
664 29380 Giáo trình cấu trúc dữ liệu & giải thuật Java. /  Nguyễn Tiến.  Second Edition / Thống Kê,  2002 GT
665 29416 Photoshop 5 toàn tập /  Nguyễn Tiến Dũng Thống kê 1999 TV
666 29487 Tự học Adobe illustrator CS5 /   Biên dịch:VN-Guide Giao thông vận tải 2011 TV
667 29488 Hướng dẫn khai thác và sử dụng Windows XP /  Phương Quang, Phú Thành Thống kê 2002 TV
668 29489 Giáo trình lý thuyết và thực hành tin học văn phòng :  Quyển 1 /  Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải.  Tập 4,  Powerpoint XP Lao động Xã hội,  2006 GT
669 29500 Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /  Vũ Cao Đàm Nxb.Giáo dục,  2011 GT
670 33235 Tự Học Microsoft Excel 2010 / :  Tin học văn phòng thật là đơn giản /  KS. Công Tuân, Thảo Phương Biên soạn Thời đại,  2012 TV
671 33305 Về công tác thư viện :  Các văn bản pháp quy hiện hành về thư viện /  Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hứu Giới Nxb Hà Nội 2008 TV
672 33404 Giáo trình Ngôn ngữ thiết kế Web :  Lưu hành nội bộ /  ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như Viện Đại học Mở Hà Nội,  2013 GT
673 33410 Giáo trình Lập trình trên điện thoại di động :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  TS. Dương Thăng Long, ThS. Phạm Công Hòa, ThS Trương Công Đoàn Viện Đại học Mở Hà Nội 2014 GT
674 33411 Kỹ năng biên mục và phân loại :  = Cataloginh and Classificationg/ An Introduction /  Lois Mai Chan; Người dịch: Phạm Thị Thanh... Hiệu đính: Nguyễn Thị Kim Thanh Thế giới,  2014 TV
675 33412 Kỹ năng biên mục mô tả MARC21 - AACR2 - ISBD /  Phạm Thị Minh Tâm, Hiệu đính: Nguyễn Thị Thanh Vân Văn hóa Thông tin,  2014 TV
676 33413 Kỹ năng tổ chức kho và bảo quản tài liệu /  Trần Thị Hoàn Anh, Hiệu đính: Nguyễn Thị Kim Loan... Thế giới 2014 TV
677 33444 Xây dựng thư viện điện tử bằng phần mềm mã nguồn mở /  Phạm Quang Quyền, Hiệu đính: Đoàn Phan Tân Thế giới 2014 TV
678 33451 Kỹ năng công tác bạn đọc /  Nguyễn Ngọc Nguyên; Hiệu đính: Chu Ngọc Lâm Văn hóa Thông tin 2014 TV
679 33528 Tổ chức thông tin :  =The organization of information /  Arlene G. Taylor, Daniel N. Joudrey; Người dịch: Nguyễn Thị Ngọc Mai... Hiệu đính: Nghiêm Xuân Huy Thế giới 2014 TV
680 33539 Hoạt động thông tin thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam :  Sách chuyên khảo /  Trần Thị Quý (Cb), Nguyễn Huy Chương, Đỗ Văn Hùng... Nxb ĐHQGHN 2014 TV
681 34804 Lý thuyết hệ thống và điều khiển học /  Nguyễn Địch, Bùi Công Cường, Lê Văn Phùng ... Thông tin và truyền thông 2009 TV
682 34807 Giáo trình mật mã học và hệ thống thông tin an toàn /  TS. Thái Thanh Tùng Thông tin và truyền thông 2011 GT
683 34814 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /  PGS Đỗ Xuân Lôi Đại học Quốc gia Hà Nội,  2008 TV
684 34816 Nhập môn C++ cho kỹ sư và nhà khoa học /  PGS.TS Nguyễn Viết Trung Giao thông vận tải 2001 TV
685 34822 Lập trình nhanh với Visual Basic :  Tai liệu học tập lưu hành nội bộ /  Nguyễn Ái Dân Viện Đại học Mở Hà Nội 2002 TV
686 34823 Bài tập ngôn ngữ lập trình C /  TS, Dương Thăng Long Viện Đại học Mở Hà Nội 2005 GT
687 30504 Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu /  Nguyễn Kim Anh Đại học Quốc gia Hà Nội,  2006 TV
688 34825 Bài tập Cơ sở dữ liệu /  PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 2008 TV
689 34826 Lập trình hệ thống :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  PGS.TS Đặng Thành Phu, TS Dương Thăng Long, ThS Phạm Công Hòa Viện Đại Học Mở Hà Nội,  2012 GT
690 34827 Tài liệu hướng dẫn học tập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu access :  Tài liệu học tập lưu hành nội bộ /  Vũ Việt Anh Viện Đại học Mở Hà Nội 2005 TV
691 34828 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  TS Dương Thăng Long, ThS Phạm Công Hòa, ThS Trương Công Đoàn Viện Đại học Mở Hà Nội,  2012 GT
692 34829 Hướng dẫn học cơ sở lập trình và ngôn ngữ C/C++ :  Lưu hành nội bộ /  TS. Dương Thăng Long, TS. Trương Tiến Tùng Viện Đại học Mở hà Nội 2012 TV
693 34834 Giáo trình kiến trúc máy vi tính /  PGS.TS Vũ Chấn Hưng Giao thông vận tải 2004 GT
694 34835 Kỹ nghệ phần mềm :  Cách tiếp cận của người thực hành /  TS. Roger S. Pressman.  1 Giáo dục 1997 TV
695 32176 Giáo trình Mật mã học và hệ thống thông tin an toàn /  TS Thái, Thanh Tùng Thông tin và truyền thông,  2011 GT
696 34836 Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C++ /  TS. Dương Thăng Long, TS. Trương Tiến Tùng Khoa học và Kỹ thuật 2015 GT
697 35877 Giới thiệu về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 /  KS. Nguyễn Thị Thu Thủy; ThS. Hoàng Minh Cường Bưu điện 2006 TV
698 35956 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải /  Nguyễn Đình Hòa Đại học Quốc gia Hà Nội,  2004 TV
699 35969 Lập trình Windows với C++ /  B.s.: Ngô Hoàng Huy (ch.b.), Nguyễn Thanh Quang.  Tập 1,  Lập trình Windows và các thuật toán Giao thông Vận tải 2006 TV
700 35975 Lập trình Windows với C++ /  B.s.: Ngô Hoàng Huy (ch.b.), Nguyễn Thanh Quang.  Tập 3,  Thực hành với MCF Giao thông Vận tải,  2006 TV
701 36016 Tự học thiết kế trình diễn bằng Microsoft Power Point 2003 một cách nhanh chóng và có hiệu quả :  Dùng cho học sinh, kỹ thuật viên, sinh viên và giáo viên /  Đậu Quang Tuấn Tổng hợp TP.HCM 2005 TV
702 36026 Giáo trình cơ sở dữ liệu :  Lý thuyết và thực hành /  TS. Phạm Thế Quế Bưu điện 2004 TV
703 36031 Phần mềm toán cho kỹ sư /  Tôn Tích Ái Đại học Quốc gia Hà Nội 2005 TV
704 36032 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /  Phạm Viết Thuận Đại học Quốc gia Hà Nội 2004 TV
705 36111 Giáo trình tin học cơ bản /  PGS. TS. Nguyễn Việt Hương Lao động Xã hội,  2009 GT
706 36271 Cẩm nang thuật toán :  Các thuật toán chuyên dụng /  Robert Sedgewick, Người dịch: Trần Đan Thư, Bùi Thị Ngọc Nga, Nguyễn Hiệp Đoàn, Đặng Đức Trọng, Trần Hạnh Nhi.  2,  Các thuật toán chuyên dụng Khoa học kỹ thuật 1995 TV
707 36272 Mạng máy tính /  Nguyễn Gia Hiểu Thống kê 1999 TV
708 36273 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /  Vũ Cao Đàm Khoa học và kỹ thuật 1996 TV
709 36274 Writing for multimedia :  Entertainment, Education, Training, Advertising, and the  World Wide Web /  Timothy Garrand Focal Press 1997 NV
710 36351 Data & computer security :  Dictionary of standards concepts and terms /  Dennis Longley & Michael Shain Macmillan reference books 1989 NV
711 36353 Sử dụng AutoCAD thiết kế các mô hình 3 chiều :  AutoCAD 3D /  PTS. Nguyễn Hữu Lộc Thành phố Hồ Chí Minh 1998 TV
712 36413 Kỹ nghệ phần mềm /  TS. Lê Văn Phùng Thông tin và truyền thông,  2010 TV
713 36417 Máy tính cấu trúc và lập trình /  Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Thắng, Vũ Hữu Nghị.  1 Khoa học và kỹ thuật 2004 TV
714 36430 How software works :  Author of the National Bestseller PC/Computing How Computers Work/Illustrated by Pamela Drury Wattenmaker /  Ron White Ziff-Davis Press 1993 NV
715 36437 Networking Survices Prentice Hall 1988 NV
716 36439 The Art of Computer Programming /  Donald Ervin Knuth.  3rd ed/volume 1,  Fundamental Algorithms MC Call's Cookbook,  1997 NV
717 36441 The Art of Computer Programming /  Donald Ervin Knuth.  3rd ed/volume 2,  Seminumerical Algorithms MC Call's Cookbook 1997 NV
718 36445 Fundamentals of Database Systems /  Ramez Elmasri and Shamkant B.Navathe.  3rd ed Hà Nội 2003 NV
719 36455 Program design for knowledge based systems /  Graham Winstanley Sigma Press 1987 NV
720 36504 Web site Usability: A Designer's Guide /  Jared M.Spool, Tara Scanlon, Carolyn Snyder, Will Schroeder and Terry DeAngelo Morgan Kaufmann 1999 NV
721 36508 Nhập môn DB2 Express-C :  Một cuốn sách của cộng đồng dành cho cộng đồng /  Raul Chong, Ian Hakes and Rav Ahuja/ Lời nói đầu: Dr.Arvind Kryshna IBM,  2008 TV
722 36521 Lập trình hướng đối tượng với C++ /  Nguyễn Thanh Thủy, Lê Đăng Hưng, Tạ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Đức Khoa học và kỹ thuật,  2003 TV
723 36536 Lập trình Microsoft.NET Framework Kỹ thuật và ứng dụng

 :  Lập trình chuyên nghiệp cùng các chuyên gia /  Ngọc Anh Thư
Thống kê,  2002 TV
724 36538 Survivable Networks Algorithms for Diverse Routing

 /  Ramesh Bhandari
Kluwer Academic 1999 NV
725 36540 Interface Culture

 :  How new technology transforms the way we create and communicate /  Steven Johnson.  1st ed
HarperSanFrancisco 1997 NV
726 36627 Knowledge system design :  Advances in Computer science series /  John K. Debenham Prentice Hall 1989 NV
727 36631 Artificial Intelligence and Software Engineering

 :  Understandings the promise of the future /  Derek Partridge
Amacom 1998 NV
728 36632 Delphi 2.0 Tutor

 :  The interactive seminar-in-a-box /  Michael McKelvy
Que 1996 NV
729 36633 A guide to Technical Writing

 /  Peter J.McGuire, Sara M.Putzell
Harcourt Brace Jovanovich 1988 NV
730 36635 User Interface Management Systems: Models and Algorithms

 /  Dan R.Olsen, Jr
Morgan Kaufmann 1992 NV
731 36636 A Guide for Building and Facility Automation Systems

 /  John P.Cilia
The Fairmont Press 1991 NV
732 36638 Cryptography An Introduction to Computer Security

 :  Advances in computer science series /  Jennifer Seberry, Josef Pieprzyk
Prentice Hall 1989 NV
733 36639  Booktwo of object-oriented knowledge: The Working Object

 /  Brian Henderson-Sellers, J.M. Edwards
Prentice Hall 1994 NV
734 36642 MCSE: TCP/IP for NT Server 4 Study Guide

 /  Todd Lammle with Monica Lammle and James Chellis.  3rd ed
Network Press 1998 NV
735 36649 Knowledge - Based System

 :  A manager's perspective /  G,Steven Tuthill, Ed.D.; Susan T.Levy.  1st ed
TPR 1991 NV
736 36653 Infomation Modeling an Object-Oriented Approach

 /  Haim Kilov and James Ross
PTR Prentice Hall 1994 NV
737 36654 Unix User's Handbook

 /  Tim Parker
Microtrend 1993 NV
738 36655 Troubleshooting, Maintaining, and Repairing PCs

 /  Stephen J. Bigelow
McGraw-Hill 2000 NV
739 36656 MCSE: Networking Essentials Study Guide

 /  James Chellis, Charles Perkins, Matthew Strebe.  3rd ed
Network Press 2000 NV
740 36658 UNIX System V Release 4: The Complete Reference

 /  Stephen Coffin
McGraw-Hill 1991 NV
741 36666 Operating System Design Vol.I: The Xinu Approach

 /  Douglas Comer, Timothy V. Fossum
Prentice-Hall 1988 NV
742 36673 Animation and Scientific Visualization Tools and Applications

 /  R.A.Earnshaw, D.Watson
Academic Press 1993 NV
743 36682 Mpeg Video Compression Standard

 /  Joan L. Mitchell, William B.Pennebaker, Chad E. Fogg...
Chapman & Hall 1997 NV
744 36686 The Art of Computer Programming :  Volume 3: Sorting and searching /  Donald E,Knuth.  2nd ed MC Call's Cookbook 1997 NV
745 36689 IBM Technology Conference and Expo 2013 - Conference Kit

 :  Smarter computing: what's next. Ready now /  Gururaj Rao
IBM 2013 NV
746 36691 The C++ programming language /  Bjarne Stroustrup.  2nd ed Addison-Wesley 1985 NV
747 36692 Foodservice Cost Control Using Microsoft Excel for Windows

 /  Warren Sackler, Samuel R. Trapani
John Wiley 1996 NV
748 36694 Getting Started in Computer Graphics

 /  Gary Olsen
North Light 1989 NV
749 36719 microsost office Excel 2010: a lesson approach, complete /  Kathleen Stewart Mc Graw-Hill 2011 NV
750 36735 Security

 :  A Guide to Security System Design end Equipment Selection and Installation

 /  Neil Cumming.  2nd ed
Butterworth-Heinemann 1992 NV
751 36736 Adobe Photoshop VNskills,  2011 TV
752 36737 Comprehensive Quality Function Deployment

 /  Glenn H.Mazur
QFD Network

1995 NV
753 36741 Programming Games With Microsoft Visual Basic 6.0

 /  Jeanine Meyer
Course technology 2001 NV
754 36759 Các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ Assembler /  PGS.TS. Đặng Thành Phu Khoa học và kỹ thuật,  2007 TV
755 36761 Essentials of computer security

 /  Ian Sinclair
Bernard Babani Books,  1997 NV
756 36765 User Interface Software

 /  Len Bass, Prasun Dewan
Wiley 1993 NV
757 36768 Neural Networks for Vision, Speech and Natural Language

 /  R.Linggard
Chapman & Hall 1992 NV
758 36769 Expert Systems For The Professional

 /  Stuart E.Savory
Ellis Horwood Limited 1990 NV
759 36775 Latext - Tra cứu và soạn thảo

 /  Nguyễn Hữu Điển, Nguyễn Minh Tuấn
Đại học Quốc gia Hà Nội 2001 TV
760 36778 Production Software That Works

 :  A guide to the concurrent develoment of realtime manufacturing systems /  John A.Behuniak
Digital Press,  1992 NV
761 37805 Data Structures for Business Programming

 /  Judith Knapp
Mitchell Publishing 1989 NV
762 37810 Infomation Systems Development

 /  Paul Beynon Davies
Macmillan 1989 NV
763 37812 Expert Systems Commercial Exploitation of Artificial Intelligence

 /  Jack Hollingum
IFS 1990 NV
764 37813 Formal Specification and Documentation Using Z

 :  A Case Study Approach

 /  Jonathan Bowen
Thomson Computer Press 1996 NV
765 37815 Databases

 /  J.Paredaens
Academic Press 1987 NV
766 37817 Hệ mờ mạng nơron & ứng dụng /  Bùi Công Cường, Nguyễn Doãn Phước Khoa học và kỹ thuật,  2011 TV
767 37818 Working with DB2, SQL/DS,SQL, and QMF

 /  Tony Fabbri
TAB Professional and reference Books,  1990 NV
768 37819 Computer Architecture and Organization

 /  Ian East
Pitman,  1990 NV
769 37820 Delphi 2.0 By Example

 /  Scott L.Warner, Paul Goldsman.  2nd ed
QUE 1996 NV
770 37822 Security in Computing

 /  Charles Pfleeger
Prentice-Hall 1989 NV
771 37823 I Hate Unix

 :  But this book makes it easy /  Karla Saari Kitalong
QUE 1994 NV
772 37824 Exploring the Unix System

 :  The complete beginner's guide to unix /  Stephen G.Kochan.  3rd ed
Sams,  1992 NV
773 37826 NT.Workstation 4 Exam # 70-073

 /  Keith Weiskamp
Certification insider Press 1998 NV
774 37827 Special Edition Using Java Server Pages and Servlets

 /  Mark Wutka
QUE 2000 NV
775 37829 An Introduction to Operating Systems

 /  Harvey M.Deitel.  2nd ed
Addison wesley  1990 NV
776 37830 MFC Programming from the Ground Up

 :  Learn to program windows using the microsoft foundation classes /  Herbert Childt.  2nd ed
McGraw-Hill 1998 NV
777 37832 Web Enabled Commercial Applications Development Using... - HTML, DHTML, Javascript, Perl CGI

 /  Ivan Bayross.  2nd ed
BPB 2002 NV
778 37834 Information Systems Foundations

 /  Leonarl M. Jessup, Joseph S. Valacich
QUE 1999 NV
779 37836 Neural network toolbox :  For use with MATLAB /  Howard Demuth The Math Works 2008 NV
780 37838 Inside ASP.NET

 /  Scott Worley
Techmedia 2002 NV
781 37839 Prolog From The Beginning

 /  Henry K. Konigsberger and  F.de Bruyn
McGraw -Hill 1990 NV
782 37845 FE Exam preparation book :  Preparation Book for fundamental information technology engineer examination   2008 NV
783 37848 IT passport exam preparation book Information technology promotion agency 2009 NV
784 37858 FE morning exercise-1 questions /  Tsunoda Kazuhiro Association for overseas technical scholarship 2008 NV
785 37861 Readings in multimedia computing and networking /  Kevin Jeffay and Hong Jiang Zhang Morgan kaufmann 2008 NV
786 37866 IBM :  Accelerate and secure XML and Web services with IBM datapower SOA Appliances WebSphere Education 2008 NV
787 37868 Expert Systems strategic implications and applications

 /  Annabel C. Beerel
Ellis Horwood 1987 NV
788 37869 Object-Oriented Databases

 :  Asemantic data model approach /  Peter M.D.Gray, Norman W.Paton...
Prentice Hall 1992 NV
789 37870 Hướng dẫn tự học softimage 3D /  Lương Quỳnh Mai Trẻ,  2001 TV
790 37871 Hướng dẫn sử dụng photoshop 7.0 /  Quang Huy Thống Kê 2002 TV
791 37875 Kỹ xảo lập trình VB 6 :  Tự nâng cao kỹ năng qua ví dụ /  Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, Phương Lan Lao động xã hội,  2004 TV
792 37877 Cơ sở toán rời rạc và ứng dụng /  GS.TS. Nguyễn Xuân Quỳnh Giáo dục 1995 TV
793 37881 Knowledge Acquisition For Expert Systems

 /  Anna Hart.  2nd ed
McGraw-Hill 1992 NV
794 37883 Computer operating systems :  For micros, minis and mainframes /  David Barron Chapman & Hall 1971 NV
795 37886 Operating System Concepts

 /.  5th ed /  Abraham Siberschatz. 
Addison- Wesley,  1998 NV
796 37901 Chủ nghĩa xã hội khoa học :  Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991-1992 /  TS. Phùng Khắc Bình Giáo dục 2001 TV
797 37905 Sensor and Data Fusion Concepts and Applications

 /  Lawrence A.KleinA.  2nd ed
SPIE Otical engineering Press,  1999 NV
798 37908 Object-Oriented Methods

 :  Pragmtic Considerations

 /  James Martin and James J. Odell
Prentice Hall PTR 1996 NV
799 37913 International User Interfaces

 /  Elisa M.del Galdo
Wiley 1996 NV
800 37916 Expert Systems

 /  Dieter Nebendahl.  2,  Practical applications
Siemens nixdorf 1991 NV
801 37918 Teach Yourself Unix in 24 hours

 /  Dave Taylor and James C. Armstrong, Jr.  1
SAMS 1997 NV
802 37919 Intuitive Digital Computer Basics

 :  An introduction to the digital world /  Thomas M. Frederiksen 
McGraw-Hill 1988 NV
803 37922 Object Oriented Database

 /  Setrag Khoshafian
Wiley 1993 NV
804 37926 Operating Systems

 :  Including case studies in: Unix, OS/2, MS-DOS, Macintosh, VM, MVS, Open systems /  Havey M. Deitel.  2nd ed
Addison-Wesley 1990 NV
805 37933 Kỹ thuật lập trình Turbo C /  Đỗ Phúc, Nguyễn Phi Khứ, Tạ Minh Châu, Nguyễn Đình Tê   1992 TV
806 37981 Tự học AutoCAD :  Thiết kế 2D /  Lưu Triều Nguyên (Chủ biên) Nxb. Lao động - xã hội,  2005 TV
807 38012 Luật công nghệ thông tin /  Lưu Đức Văn Bưu điện 2006 TV
808 38039 Neural Computing Architectures

 :  The design of brain-like machines /  Igor Aleksander
North oxford academic 1989 NV
809 38041 XML Extensible Markup Language

 /  Elliotte Rusty Harold
IDG Books WorldWide 1998 NV
810 38042 IBM Office Systems :  Architectures and Implementations

 /  James Martin
Prentice Hall 1990 NV
811 38043 Microsoft visual foxpro 3.0 for windows /  Dương Quang Thiện , Trần Thị Thanh Loan.  2 Thống Kê 1996 TV
812 38061 Database Programming Language: Bulk Types & Persistent Data

 /  Paris Kanellakis and Joachim W. Schmidt
Morgan Kaufmann 1991 NV
813 38067 Expert Systems Handbook

 /  Terri C. Walker, Richard K. Miller
Prentice Hall 1990 NV
814 38071 Quảng cáo trên Internet

 /  Nhóm tác giả Elicom
Hà Nội 2000 TV
815 38081 Internet, chat, email cho mọi người /  Cát Văn Thành Thống Kê 2004 TV
816 38181 Microsoft Access 2010: a case approach /  Timothy J. O'Leary, Linda I. O'Leary McGraw-Hill 2011 NV
817 38182 Microsoft excel 2010: a case approach /  Timothy J. O'leary, Linda I. O'leary McGraw-Hill 2011 NV
818 38183 Microsoft powerpoint 2010: a case approach /  Timothy J. O'leary, Linda I. O'leary McGraw-Hill 2011 NV
819 38185 Microsof word 2010: a case approach /  Timothy J. O'leary, Linda I. O'leary McGraw-Hill 2011 NV
820 38249 Trí tuệ hoá mạng thông tin hiện đại /  Nguyễn Trang Dũng, Nguyễn Tôn Đồng Bưu điện 2002 TV
821 38463 PHP - Devoloper's Cookbook

 /  Sterling Hughes
SAMS,  2001 NV
822 38471 Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả :  Với partition magic - version 4.0,  version 5.0, version 8.0, boot magic /  Nguyễn Xuân Phong Thanh niên,  2003 TV
823 38478 Lập trình bằng Turbo Pascal /  Nguyễn Đình Hoá Đại học Quốc gia Hà Nội 2006 TV
824 38481 Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000- Toàn tập :  Xây dựng ứng dụng kế toán /  Phạm hữu khang Lao động - Xã hội 2005 TV
825 38490 Tin học cơ sở /  Hoàng Chí Thành Đại học Quốc gia Hà Nội,  2006 TV
826 38516 Network Security

 /  Mario Devargas
NCC Blackwell 1993 NV
827 38521 IBM WebSphere Starter Kit

 /  Ron Ben-Natan and Ori Sasson
McGraw - Hill 2000 NV
828 38527 Databases System Concepts

 /  Abraham Silberschatz, Henry F.Korth and S.Sudarshan

.  3rd ed
McGraw - Hill,  1997 NV
829 38541 Internet - Những địa chỉ bạn cần biết :  Du lịch - Giảo trí - Thể thao /  Nhóm tác giả Elicom Thống kê,  2001 TV
830 38585 Operating Systems

 :  Comunicating with and controlling the computer /  Laurie S.Keller
Prentice Hall 1988 NV
831 38586 Operating System Principles

 /  Per Brinch Hansen
Prentice Hall 1973 NV
832 38587 The it value network from it investment to stakeholder value /  Tony J. Read Wiley 2009 NV
833 39182 50 Fun ways to Internet :  How to sign on, navigate, and explore the Net without getting lost in cyberspace Book-mart Press,  1998 NV
834 39260 Easy Internet :  The fastest, easiert way to learn the Internet Que Corporation,  1997 NV
835 39270 In Your Face :  The best of Interactive Interface Design   1996 NV
836 39319 Dare To Be Excellent :  Case Studies of software Engineering Practices That Worked Prentice-Hall,  1999 NV
837 39340 Guide to building high-speed networks /  Tere Parnell Osborne/McGraw-Hill,  1999 NV
838 39358 Emerging Democracies and Freedom of Information /  Barbara Turfan, Kathleen Ladizesky and Inese A. Smith IGLA,  1995 NV
839 39368 Writing from Sources Bedford St.Martin,  2007 NV
840 39378 Becoming a Fundraiser :  The Principles and Practice of Library Development American Libary Association,  1992 NV
841 39441 10 Minute Guide to Internet Assistant for Word Que Corporation,  1995 NV
842 39494 Thư tịch báo chí Việt Nam :  (Sách tham khảo) /  PGS. TS. Tô Huy Rứa (Chủ biên) Chính trị quốc gia 1998 TV
843 39645 Căn bản về máy tính dành cho học sinh và sinh viên /  Lê Đức Minh Nxb Thống Kê 2002 TV
844 39653 Mạng máy tính /  Vũ Quang Hà Nxb Thống Kê 2001 TV
845 39656 Cấu trúc máy vi tính /  Nguyễn Thu Thiện Nxb Thống Kê 2001 TV
846 39670 Ìnotech English for IT & Comuter Leaners /  Nguyễn Văn Phước Nxb Thống Kê 2001 TV
847 39671 Hướng dẫn sử dụng máy vi tính /  Trần Văn Thắng Nxb Thống Kê 2000 TV
848 39672 Tin học cho mọi người /  PTS. Nguyễn Văn Trứ Nxb TP Hồ Chí Minh 1999 TV
849 39673 Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao? :  Vì sao máy tính và người máy /  Lại Quốc Lương; TS. Nguyễn Mạnh Tiến Nxb Khoa học và Kỹ thuật 2001 TV
850 39674 Hướng dẫn tự học máy vi tính /  Thành An; Hải Yến Nxb Thống Kê 2000 TV
851 39675 Tin học Đại cương /  Nguyễn Xuân Phong; Trương Lê Ngọc Thương Nxb Thanh Niên 2002 TV
852 39676 Sử dụng máy vi tính trong văn phòng /  Minh Thông; Lê Văn Lâm Nxb Thống Kê 2002 TV
853 39691 Running My Way Sackville Books,  1988 NV
854 39692 Introduction to Powerpoint Prentice Hall,  2001 NV
855 39883 Computer operating systems :  For micros, minis and mainframes /  David Barron Chapman and Hall 1984 NV
856 39885 An Integrated approach to software engineering /  Pankaj Jalote Publisheh by Narosa publishing House,  1991 NV
857 39886 Integrating voice and data networks /  Scott Keagy Cisco System 2000 NV
858 39888 Upgrading & fixing Networks for dummies /  Bill Camarda IDG Book 1999 NV
859 39889 Compilers :  principles techniques and tools /  Alfred Aho, Ravi Sethi, Jeffrey Ullman Bell Telephone Laboratories 1986 NV
860 39890 IPSec :  The New Security Standard for the Internet, Intranets, and Virtual Private Networks /  Nagannand Doraswamy, Dan Harkins Prentice Hall 1999 NV
861 39891 A Compiler generator for microcomputers /  Peter Rechenberg, Hanspeter Mossenbock Prentice Hall International 1989 NV
862 39893 the GSM system for mobile communications :  A comprehensive overview of the European Digital Cellular Systems /  Michel Mouly, Marie Bernadette Pautet Rue Elisee Reclus 1992 NV
863 39897 TCP/IP Networking :  in 21 days /  Brian Komar Person 2001 NV
864 39899 A Guide to Networking Essentials /  David Johnson Course Technology 1998 NV
865 40973 Elements of hypermedia design :  Techniques for navigation & Visualization in Cyberspace /  Gloor Peter Birkhauser Boston 1997 NV
866 40974 Understanding Neural Networks :  A Primer /  Cruz Claude Cutter Information Copr 1991 NV
867 40975 Affective computing /  Picard, Rosalind Massachusetts Institute of Technology 1997 NV
868 40981 The Essential LAN Source book McGraw Hill 1995 NV
869 40982 Implementing Application solutions in a Client/ server Environment /  Koelmel Robert John Wiley & Sons 1995 NV
870 40983 Virtual LANS Contruction Implementation and Management :  COnstructing Switch and Router based LANs John Wiley & Sons 1997 NV
871 41005 Remote Access for Cisco Networks :  One stop source for designing, implementing and monitoring remote access systems /  Burton Bill McGraw Hill 2000 NV
872 41026 netobjects fusion 11 /  Plotkin, David McGraw Hill 2009 NV
873 41027 Implementing Open Systems /  Perley Daniel McGraw Hill 1995 NV
874 41028 Building an intranet :  A Hands on guide to setting up an internal web /  Evan, Tim Sam.net Publishing 1996 NV
875 41030 Mobile Communication systems /  Parsons, J, Gardiner J Blackie and Son 1989 NV
876 41031 Expert systems :  strategic implications and applications /  Beerel, Annabel A. C. Beerel/ Ellis Horwood LImited,  1987 NV
877 41034 Autocad 2007 Instructor :  A Student Guide to Complete Coverage of Autocad's Commands and Features /  Leach james MCGraw Hill 2007 NV
878 41036 Firewalls for Dummies /  Komar Brian Hungry Minds 2001 NV
879 41037 Understanding Hyper media /  Cotton Bob Phaidon Press 1993 NV
880 41041 Hành trình 1000 năm kinh đô nước Việt /  Nguyễn Đăng Vinh Lao động,  2005 TV
881 41042 Ethernet Networking Clearly Explained Academic Press 1999 NV
882 41043 IP Applications with ATM McGraw Hill 1998 NV
883 41045 Understanding Data Communications & Networks /  Shay William Brook/Cole Publishing 1999 NV
884 41047 Expert Systems Design and Development /  Durkin John Macmillian Publishing 1994 NV
885 41049 Implementing Software Engineering Pratices John Wiley & Sons 1989 NV
886 41052 Computer Graphics /  Angel Edward Addison Wesley Publishing 1990 NV
887 41054 Data Structures for Business Programming /  Knapp Judith Mitchell Publishing 1989 NV
888 41057 Essentials of ATM networks and Services Addison Wesley 1997 NV
889 41060 A Practical Guide to Logical Data Modeling /  Tillmann George McGraw Hill 1993 NV
890 41063 Artificial Interlligence :  Applications in the future of software engineering /  Partridge Ellis Horwood Limited 1986 NV
891 41069 An Elementary Introduction to Data Base Management /  Bradley james The Dryden Press 1989 NV
892 41070 Implementing Virtual Private Networks /  Brown Steven McGraw Hill 1999 NV
893 41071 Compilers :  Their Design and Contruction Using Pascal /  Hunter Robin John Wiley & Sons 1985 NV
894 41072 Expert Systems :  Knowledge Uncertainty and Decision /  Graham Ian, Jones Peter Ian Graham 1988 NV
895 41114 Internet và kết nối mạng /  Nguyễn Minh Đức (chủ biên) và ban biên tập Tạp chí Computer Fan Giao thông vận tải,  2004 TV
896 41117 Tổng quan khoa học thông tin và thư viện /  Nguyễn Minh Hiệp (chủ biên), Lê Ngọc Oánh, Dương Thúy Hương Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2001 TV
897 41128 HTML Kỹ thuật tạo trang Web /  Vn - Guide (giới thiệu và biên dịch) Thông kê,  2003 TV
898 41203 C++ & lập trình hướng đối tượng /  G.S Phạm Văn Ất Khoa Học và Kỹ Thuật 2000 TV
899 41231 Cú sốc tương lai :  Future shock /  Alvin Toffer Thanh niên,  2002 TV
900 41238 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /.  ` /  Đỗ Xuân Lôi.  Đại học Quốc Gia,  2004 TV
901 41242 Những cái nhất trên thế giới /  Nguyễn Văn Huân Hải Phòng,  2008 TV
902 41225 Kĩ thuật lập trình :  cơ sở và nâng cao /  Cát Văn Thành, Nguyễn Văn Phác,Phạm Ngọc Tới Thống kê,  2003 TV
903 41264 Nghệ thuật giao tiếp :  Etquette for today /  Sheila Ostrader, Trịnh Quang Dũng, Bùi Việt Thuyên (Biên dịch) Văn hóa thông tin,  2011 TV
904 41278 Niên giám trang vàng địa chỉ Internet :  Trên 15.000 địa chỉ website /  Nguyễn Sanh Phúc, Trương Thanh Hà Văn hóa thông tin,  2001 TV
905 41291 Điều tra mức sống dân cư Việt Nam 1997-1998 :  Viet Nam Living Standards Survey 1997-1998 /  Tổng cục Thống kê Thống kê,  2000 TV
906 41323 Sử dụng internet trên windows XP /  VN-GUIDE Thống Kê,  2004 TV
907 41393 Xuất bản và phát triển /  Philip G. Altbach và Damtew Teferra (chủ biên); Vũ Thế Hùng (dịch); Đỗ Đức Định (hiệu đính) Chính trị quốc gia 1999 TV
908 41415 Lập trình nâng cao bằng Pascal với các cấu trúc dữ liệu /  Larry Nyhoff; Sanford Leestma; Lê Minh Trung (dịch) Đà Nẵng,  1998 TV
909 41423 Giáo trình tin học cơ bản /  PGS. TS. Nguyễn Việt Hương Lao động Xã hội,  2010 GT
910 41735 Adaptive Pattern Recognition :  Neural network /  Pao Yoh Addison Wesley Publishing Company 1989 NV
911 41736 Developing Expert Systems :  A Knowledge Engineer Handbook For Rules & BObjects John Wiley & Son 1990 NV
912 41737 Illustrated TCP/IP :  A Graphic Guide to the Protocol Suite /  Naugle Matthew John Wiley & Sons 1999 NV
913 41738 Inventing The Internet /  Abbate Janet Massachusetts Institute of Technology 1999 NV
914 41741 Conceptual Schema And Relational Database Design :  A Fact Oriented Approach /  Nijssen G Prentice Hall 1989 NV
915 41743 Computer Capacity Planning :  Theory and Practice /  Lam Shui, Chan K Hung Academic Press 1987 NV
916 41766 Database Directions :  From Relational to Distributed Multimedia and Object Oriented Database Systems /  Larson James Prentice Hall 1995 NV
917 41779 Implementing Production Quality Client/Server Systems /  Bochenski Barbara John Wiley & Sons 1994 NV
918 41806 Adaptive Data Compression /  Williams Ross Kluwer Academic 1991 NV
919 41813 Expret Knowledge and Explanation :  The Knowledge Languege Interface /  Ellis Charlie Ellis Horwood 1989 NV
920 41815 Writing A Unix Device Driver /  Egan Janet, Teixeira Thomas John Wiley & Sons 1992 NV
921 41818 UnderstandingFDDI /  Mills Andrew Hall International Limited 1995 NV
922 41822 3D Computer Graphics :  A User Guide For Artists And Designers Andrew Glassner 1989 NV
923 41823 Architecture of High Performance Computer /  Ibbett N, Topham N MacMillan Education 1989 NV
924 41824 Automated Information Retrieval :  Theory and Nethods /  Frants Valery, Shapiro Jacob, Voiskunskii Vladimir Academic Press 1997 NV
925 41846 Lưu trữ tài liệu các công trình xây dựng :  Sách tham khảo /  PGS.TS. Nguyễn Minh Phương Chính trị Quốc gia 2015 TV
926 42056 Sử dụng powerpoint 2002 Thống kê 2002 TV
927 42149 Bách khoa toàn thư về thế giới :  Lịch sử - Kinh tế - Văn hóa - Tôn giáo - Địa chính trị /  Khắc Thành, Lệ Xuân, Xuân Hà, Việt Anh, Long Vân Trẻ 1994 TV
928 42176 Bách khoa toàn thư tuổi trẻ: văn học và nghệ thuật /  Trần Đình Sử, Ông văn Tùng (dịch).  Phần 1 Phụ nữ 2002 TV
929 42178 Bách khoa toàn thư tuổi trẻ: Văn học và nghệ thuật /  Trần Đình Tùng, Ông Văn Tùng.  Phần 2 Phụ nữ 2002 TV
930 42181 Bách khoa toàn thư tuổi trẻ: Nhân loại - Xã hội /  Thái Hoàng, Chu Quý, Ngô Văn Tuyển (biên dịch) Phụ nữ 2002 TV
931 42185 Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao? :  Vật lý học /  Dương Quốc Anh Nxb Khoa học và Kỹ thuật,  1999 TV
932 42195 Conversation strategies: Pair and Group Activities for developing communicative competence /  David Kehe, Peggy Dustin Kehe Pro Lingua Associates 1994 NV
933 42212 Giáo trình lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính Autocad 2011 /  Nguyễn Lê Châu Thành Thông tin và Truyền thông,  2011 GT
934 42418 Kinh đô Việt Nam xưa và nay /  Nguyễn Đăng Vinh, Nguyễn Đăng Quang Lao độngHà Nội 2008 TV
935 42424 Thiết kế mẫu xử lý & chỉnh sửa hình ảnh với Photoshop 7.0 /  Quang Hân, Phương Hoa, Quang Huy Thống kê 2003 TV
936 42833 Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao? :  Toán học /  Dương Quốc Anh Nxb Khoa học và Kỹ thuật,  1999 TV
937 42834 Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao? :  Công nghệ sinh học /  Dương Quốc Anh Nxb Khoa học và Kỹ thuật,  1999 TV
938 42958 Data Flow Computing :  Theory and Practice Ablex Publishing 1992 NV
939 42959 Understanding Operating Systems /  Flynn Ida, McHoes Ann PWS Publishing  1997 NV
940 42961 Assembly Language Programming For the 68000 /  Gill Arthur, Corwin Edward, Logar Antonette Prentice Hall 1987 NV
941 42963 ISDN Clearly Explained /  Tittel Ed, James Steve, Piscitello David Academic Press 1997 NV
942 42964 Expert Systems /  Bonnet a, Haton J, Ngoc Truong Prentice Hall 1988 NV
943 42965 Computer Communications Security /  Ford Warwick Prentice Hall 1994 NV
944 42966 Computer Organization :  and the Mc68000 /  Livadas Panos, Ward Christopher Prentice Hall 1993 NV
945 42967 Database Technology :  A Software Engineering Approach /  Hughes John Prentice Hall 1988 NV
946 42970 Multiplatform Network management /  Taylor Ed McGraw Hill 1997 NV
947 43094 Từ điển máy tính Anh - Việt /  Nguyễn Phi Khứ Nxb Đồng Nai,  1995 TV
948 43130 Từ điển khoa học và công nghệ Việt - Anh :  Vietnamese - English dictionary of science and technology /  Ban từ điển NXb Khoa học và Kỹ thuật Nxb Khoa học và Kỹ thuật,  1998 TV
949 44169 Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao? :  Cơ khí /  Hồ Châu Nxb Khoa học và Kỹ thuật,  1998 TV
950 44170 Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao? :  Khoa học trái đất /  Dương Quốc Anh Nxb Khoa học và Kỹ thuật,  1999 TV
951 44171 Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao? :  Bảo vệ môi trường /  Chu Công Phùng Nxb Khoa học và Kỹ thuật,  1999 TV
952 44203 Remote Access Networks and Services :  The Internet Access Companion /  Ibe Oliver Jonh Wiley & Son 1999 NV
953 44206 Elements of Computer Organization /  Langholz Gideon, Francioni Joan, Kandel Abraham Prentice Hall 1989 NV
954 44209 Coding the 68000 /  Hellawell Neil Neil Hellawell and Chartwell Bratt 1989 NV
955 44213 Concepts nad Characteristics of Knowledge Based Systems /  Tokoro Mario, Anzai Yuichiro, Yonezawa Akinori IFIP 1989 NV
956 44214 Computing Standards :  A Practical Guide for Data Processing management /  Spencer John Blackwell Scientific 1987 NV
957 44289 Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao :  Hóa học /  Từ Văn Mặc, Trần Thị Ái NxbKhoa học và kỹ thuật 1999 TV
958 48409 Giáo trình Access 2010 /  Võ Đình Bảy (ch.b.), Huỳnh Quốc Bảo, Lý Trần Thái Học Xây dựng,  2015 TV
959 50683 Giáo trình lập trình Android :   Giáo trình cho bậc đại học ngành công nghệ thông tin /  Lê Hoàng Sơn (ch.b.), Nguyễn Thọ Thông Xây dựng 2015 GT
960 50740 The complete reference :  Millennium Edition /  Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh Nxb Đà Nẵng 2000 TV
961 55083 Quy tắc biên mục Anh - Mỹ :  Bản dịch tiếng Việt lần thứ nhất /  Người dịch: Cao Minh Kiểm, Nguyễn Thị Xuân Bình, Nguyễn Huyền Dân... Khoa học và Kỹ thuật,  2009 TV
962 56114 Tự học Internet /  Nguyễn Anh Dũng Nxb Thống Kê 2000 TV
963 58603 Embedded computing and mechatronics with the pic32 microcontroller /  Kevin M. Lynch, Nicholas Marchuk, Matthew L. Elwin Elservier,  2015 NV
964 58823 Computer Organization and design :  The hardware/sofware interface /  David A. Patterson, John L. Hennessy Morgan Kauffmann,  2014 NV
965 59183 Java for dummies : Quick reference /  Doug Lowe John Wiley & Sons 2012 NV
966 59193 An introduction to object-oriented programming with Java /  C. Thomas Wu McGraw Hill Higher Education 2010 NV
967 59208 Blog design for dummies /  Melissa Culbertson John Wiley & Sons 2013 NV
968 59209 Beginning programming with C++ for dummies /  Stephen R. Davis John Wiley & Sons 2010 NV
969 61346 Microsoft big data solutions /  Adam Jorgensen, James Rowland-Jones, John Welch. Wiley, 2014 NV
970 61347 Linux essentials /  Roderick W Smith. Wiley 2012 NV
971 61363 App Empire :  Make money, have a life, and let technology work for you /  Chad Mureta. Wiley 2012 NV
972 61366 Beginning iOS programming :  building and deploying ios applications /  Nick Harris. Wrox 2014 NV
973 61372 Kindle Fire HD for dummies /  Nancy C. Muir. John Wiley & Sons 2013 NV
974 61376 Ipad mini for dummies :  Making everything Easier /  Edward C. Baig and Bob "Dr. Mac" LeVitus. John Wiley & Sons 2015 NV
975 63760 Giáo trình tin học văn phòng windows, word 2003, excel 2003 :  Lý thuyết, bài tập và lời giải Thời Đại 2008 GT
976 64178 JavaFX for dummies /  Doug Lowe John Wiley & Sons,  2015 NV
977 64179 Fire tablets for dummies /  Nancy Muir John Wiley & Sons 2015 NV
978 64182 iOS cloud development for dummies /  Neal Goldstein John Wiley & Sons 2012 NV
979 64185 Beginning Android 4 application development /  Wei-Meng Lee John Wiley & Sons 2012 NV
980 64190 Windows 7 SP1 quicksteps /  Martin Matthews McGraw-Hill 2011 NV
981 64226 Excel 2007 formulas /  John Walkenbach Wiley Pub. 2007 NV
982 64238 Data visualization for dummies /  Mico Yuk, Stephanie Diamond John Wiley & Sons 2014 NV
983 64242 Dreamweaver CC for dummies /  Janine Warner John Wiley & Sons 2013 NV
984 64255 Digital literacy for dummies /  Faithe Wempen John Wiley & Sons 2015 NV
985 64323 Kindle Fire HDX for dummies /  Nancy Muir John Wiley & Sons 2014 NV
986 64326 Laptops all-in-one for dummies /  Corey Sandler John Wiley & Sons 2010 NV
987 64331 PCs all-in-one for dummies :  9 book in 1 /  Mark L. Chambers John Wiley & Sons 2013 NV
988 64342 Lifehacker :  The guide to working smarter, faster, and better /  Adam Pash, Gina Trapani Wiley Publishing 2011 NV
989 64330 Macbook all in one for dummies :  9 book in 1 /  Mark L. Chambers John Wiley & Sons 2012 NV
990 64355 Samsung Galaxy Tab 10.1 for dummies /  Dan Gookin John Wiley & Sons,  2012 NV
991 64359 Social media design for dummies /  Janine Warner, David LaFontaine John Wiley & Sons 2014 NV
992 64376 WordPress :  More of what you're looking for /  Janet Majure John Willey & Sons 2013 NV
993 64432 Samsung Galaxy Note 3 for dummies /  Dan Gookin John Wiley & Sons 2014 NV
994 64438 Samsung Galaxy Tabs for dummies /  Dan Gookin John Wiley & Sons 2014 NV
995 64450 Microsoft private cloud computing /  Aidan Finn, Hans Vredevoort, Patrick Lownds, Damian Flynn John Wiley & Sons, Inc. 2012 NV
996 64494 Decoding the IT value problem :  An executive guide for achieving optimal ROI on critical IT investments /  Gregory J. Fell John Wiley & Sons 2013 NV
997 64501 The profitable consultant :  Starting, growing, and selling your expertise /  Jay Niblick Wiley 2013 NV
998 64514 HTML5 for dummies eLearning kit /  Frank Boumphrey John Wiley & Sons 2012 NV
999 64529 HTML, CSS & JavaScript mobile development for dummies /  William Harrel John Wiley & Sons 2011 NV
1000 64533 HTML5 game development for dummies /  Andy Harris John Wiley & Sons 2013 NV
1001 64623 CSS3 for dummies /  John Paul Mueller John Wiley & Sons 2014 NV
1002 64624 Web Hosting for dummies /  Peter Pollock John Wiley & Són 2013 NV
1003 64627 Professional WordPress :  Design and development /  Brad Williams, David Damstra, Hal Stern John Wiley & Sons 2013 NV
1004 64629 Visual intelligence :  Microsoft tools and techniques for visualizing data /  Mark Stacey, Joe Salvatore, Adam Jorgensen John Wiley & Sons, Inc 2013 NV
1005 67222 Microsoft Office 2013:  ProjectLearn /  Glen Coulthard, Michael Orwick, Judith Scheeren McGraw Hill Education,  2014 NV
1006 67224 Microsoft Office 2013:  in practice /  Randy Nordell, American River College, Kari Wood, Bemidji State University, Annette Easton, San Diego State University, Pat Graves, Eastern Illinois University. McGraw Hill/Irwin 2014 NV
1007 67351 Sổ tay mẹo vặt trong sử dụng Internet cho mọi người /  Hà Thành, Trí Việt biên soạn Văn hóa Thông tin 2010 TV
1008 67369 Làm thế nào để đọc sách hiệu quả? :  cẩm nang đọc sách dành cho người Việt /  Nguyễn Cảnh Bình; Nguyễn Thụy Anh; Nguyễn Hoàng Ánh... Công thương; Công ty Sách Alpha 2017 TV
1009 67452 Tự học Power Point /  Nhiều tác giả Văn hóa Thông tin,  2012 TV
1010 67453 Tự học Microsoft Word 2010 cho người mới bắt đầu bằng hình ảnh / :  Tin học văn phòng thật là đơn giản /  Nhiều tác giả Văn hóaThông tin,  2012 TV
1011 67454 Tự học Microsoft Word 2010 cho người mới bắt đầu bằng hình ảnh / :  Tin học văn phòng thật là đơn giản /  Công Bình, Thành Đông Văn hóaThông tin,  2010 TV
1012 67534 Tin học cơ bản /  Viện Đại học Mở Hà Nội Lao động - xã hội 2017 GT
1013 67628 Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng :  Sách kèm ebook /  Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Quốc Toàn Thông tin và Truyền thông 2017 TV
1014 67629 Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa chống vi phạm trên mạng Internet :  Sách kèm ebook /  Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Toàn. -  Thông tin và Truyền thông,  2017 TV
1015 67644 Tin Học Đại Cương :  Lưu hành nội bộ.  Khoa Công Nghệ Thông Tin-Viện Đại học Mở Hà Nội,  2016 GT
1016 67645 Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học Khoa học và Kỹ thuật,  2005 GT
1017 67733 Tin học cơ bản /  Viện Đại học Mở Hà Nội Lao động - xã hội,  2016 GT
1018 67759 Problem solving and programming concepts /  Maureen Sprankle Prentice Hall 2006 NV
1019 71343 Win the game of Google-opoly :  Unlocking the secret strategy of search engines /  Sean V. Bradley Wiley 2015 NV
1020 71354 TCP/IP sockets in C :  Practical guide for programmers /  Michael J. Donahoo, Kenneth L. Calvert Elsevier/Morgan Kaufmann 2009 NV
1021 71366 Adventures in Coding /  Eva Holland; Chris Minnick Wiley Publishing 2016 NV
1022 72391 Beginning Perl /  Curtis "Ovid" Poe John Wiley & Sons, Inc 2012 NV
1023 72407 Javascript and iQuery :  for the data analysis and visualization /  Jon Raasch, Graham Murray, Vadim Ogievetsky... Wiley 2015 NV
1024 72408 Writing computer code /  Chris Minnick, Eva Holland Wiley 2016 NV
1025 72415 Beginning Spring /  Mert Çalişkan, Kenan Sevindik Wrox, a Wiley brand 2015 NV
1026 72438 Java programming for Android developers for dummies /  Barry Burd John Wiley & Sons 2017 NV
1027 72439 Raspberry Pi for kids for dummies John Wiley & Sons, 2015 NV
1028 72441 Microsoft Office 2016 at work for dummies /  Faithe Wempen John Wiley & Sons,  2016 NV
1029 72442 Excel Sales Forecasting For Dummies /  Conrad Carlberg Wiley 2016 NV
1030 72443 AWS For Admins For Dummies /  John Paul Mueller Wiley 2017 NV
1031 72451 Python for kids for dummies /  Scott, Brendan John Wiley & Sons,  2015 NV
1032 72452 Getting a coding job for dummies /  Abraham, Nikhil John Wiley & Sons, 2015 NV
1033 72478 Hudson continuous integration in practice :  Maximize quality and minimize software development time /  Ed Burns, Winston Prakash McGraw Hill Education 2014 NV
1034 72484 Engineering a compiler /  Keith D. Cooper and Linda Torczon. Elsevier, 2012 NV
1035 72492 Learning processing :  a beginner's guide to programming images, animation, and interaction / Elsevier  2015 NV
1036 73012 The adventures of an IT leader /  Robert D. Austin, Richard L. Nolan, Shannon O'Donnell Harvard Business Review Press 2016 NV
1037 73540 Giáo trình Phương pháp luận Nghiên cứu Khoa học /  Vũ Cao Đàm Giáo dục Việt Nam 2015 GT
1038 73611 Computer and information security handbook Morgan Kaufmann/Elsevier 2017 NV
1039 73623 Practical web analytics for user experience: How analytics can help you understand your users /  Michael Beasley  Elsevier 2013 NV
1040 73641 E - Design: Computer - Aided engineering design Academic Press/Elsevier 2016 NV
1041 73643 Data Virtualization for Business Intelligence Systems :  Revolutionizing Data Integration for Data Warehouses /  Rick F.van der Lans Morgan Kaufmann  2012 NV
1042 73679 Everyday chaos :  Technology, Complexity, and How We're Thriving in a New World of Possibility /  David Weinberger Harvard business review press 2019 NV
1043 73734 High performance parallelism pearls: Multicore and many-core programming approaches /  James Reinders Morgan Kaufmann 2015 NV
1044 73735 The physics of computing /  Marilyn Wolf Morgan Kaufmann 2017 NV
1045 73736 Shell scripting: Expert recipes for Linux, Bash, and more /  Steve Parker John Wiley & Sons 2011 NV
1046 73900 Teach yourself visually HTML5 :  The fast and Easy Way to Learn /  Mike Wooldridge John Wiley & Sons 2011 NV
1047 73904 VMware vSphere powerCLI reference: Automating vSphere administration /  Luc Dekens Sybex 2016 NV
1048 74334 Ứng dụng ngôn ngữ VRML mô phỏng trường đậi học Mở Hà Nội(tại Hưng Yên) Trường Đại học Mở Hà Nội 2019 TV
1049 74542 Giáo trình Thiết kế và triển khai Website /  PGS.TS Đàm Gia Mạnh Thống Kê 2018 GT
1050 75005

Linux essentials /  Christine Bresnahan
Sybex 2015 NV
1051 75011 Machine learning: Hands-on for developers and technical professionals /  Jason, Bell John Wiley & Sons 2015 NV
1052 75044 Exploring BeagleBone: Tools and techniques for building with embedded linux /  Derek Molloy John Wiley & Sons 2015 NV
1053 75050 Agile data warehousing for the enterprise: A guide for solution architects and project leaders /  Ralph Hughes Elsevier 2016 NV
1054 75052 Handbook of statistical analysis and data mining applications /  Robert Nisbet Elsevier Academic Press 2018 NV
1055 75060 Tập bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học luật /  TS. Trần Phương Thảo Hải Phòng 2021 GT
1056 75113 Bài tập Turbo Pascal /  Lê Quang Hoàng Nhân Giáo dục,  1997 TV
1057 28715 Lập trình C# :  Từ cơ bản đến nâng cao /  Phạm Công Ngô Nxb Giáo Dục 2008 TV
1058 75129 Hướng dẫn sử dụng máy vi tính /  KS. Hoàng Hồng Nxb Giao thông vận tải,  1998 TV
1059 75131 Giáo trình kỹ thuật lập trình /  Biên soạn: TS. Lê Hữu Lập, ThS. Nguyễn Duy Phương Bưu điện,  2008 TV
1060 75132 Giáo trình cơ sở lập trình /  Đặng Quế Vinh Lao động xã hội 2010 TV
1061 75134 Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành /  Hà Quang Thuỵ Khoa học và kỹ thuật 2008 TV
1062 75140 QOS for ip/mpls networks /  Santiago Alvarez CCIE 2006 NV
1063 75142 Network Modeling and Simulation /  Mohsen Guizani Wiley 2010 NV
1064 75144 The art and science of digital compositing /  Ron Brinkmann MK 1999 NV
1065 75145 Home security /  Viviian Capel Newnes 1998 NV
1066 75146 Concepts of operating systems /   Colin J. Theaker Macmillan 1993 NV
1067 75148 Introducing neural Networks /  Alison Carling Sigma 1992 NV
1068 75149 Building an intranet for dummles :  A Reference for the Rest of us /  John W.Fronckowiak IDG 1996 NV
1069 75150 Expert systems /  Garry Marshall Heinemann Newnes 1990 NV
1070 75151 Using unix /  Que corporation Que 1990 NV
1071 75152 A cost effective use of computer aided technologies and integration methods in small and medium sized companies /  P.Kopacek Pergamon 1993 NV
1072 75154 Multimedia Communication System /  J.-R.Ohm Springer 2004 NV
1073 75155 Network Analysis, architecture, and Design /  James D.McCabe MK 2007 NV
1074 75158 Ip communications and services for NGN /  Johnson I.Agbinya CRC 2010 NV
1075 75159 Introduction to computer - Integrated Manufacturing HBJ,  1989 NV
1076 75160 Database theory and practice /  Lars Franks Addison 1988 NV
1077 75161 Wide Area High speed Networks /   Sidnie Feit MTP 1999 NV
1078 75162 Transmission basics /   Jack L.Dempsey Telephony 1989 NV
1079 75163 Photoshop channel chops /  David Biedny New Riders 1998 NV
1080 75165 Quatily of service /  Paul Ferguson John Wiley & Sons 1998 NV
1081 75166 Artificial Neural Network /  V.Rao Vemuri IEE 1994 NV
1082 75169 Expert systems and artificial intelligence /  Nigel Ford LA 1991 NV
1083 76356 Kĩ thuật môi trường /  PGS. Tăng Văn Đoàn; TS. Trần Đức Hạ Giáo dục 2002 TV
1084 76532 Giáo trình phát triển các ứng dụng thương mại điện tử /  Dương Thăng Long; Nguyễn Đức Tuấn Trường Đại học Mở Hà Nội,  2022 GT
1085 76686 TOÁN RỜI RẠC TẬP 2. BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI /  Nguyễn,Thị Thu Thủy NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT,  2010 TV
1086 76688 TOÁN RỜI RẠC TẬP 1. LÝ THUYẾT Lao động xã hội 2009 TV
1087 76690 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI NGÔN NGỮ JAVA NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI,  2017 TV
1088 76691 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CƠ SỞ VỚI NGÔN NGỮ C/C++ NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT,  2015 TV
1089 76692 KIẾN TRÚC MÁY TÍNH   2012 TV
1090 76693 GIẢI TÍCH TOÁN HỌC PHẦN I: HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ   2019 TV
1091 76694 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG   2019 TV
1092 76695 BÀI GIẢNG MÔN HỌC LẬP TRÌNH WEB VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI,  2009 TV
1093 76696 MẠNG MÁY TÍNH VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI,  2013 TV
1094 76697 GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ENGLISH FOR INFORMATION TECHNOLOGY) TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI,  2021 GT
1095 76698 CẤU TRÚC DỮ LIỆU VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI,  2012 TV
1096 76699 LẬP TRÌNH HƯỚNG SỰ KIỆN VIỆN ĐẠI HỌC  MỞ,  2015 TV
1097 76700 Kỹ Thuật Lập Trình Đồ Họa Viện Đại Học Mở Hà Nội 2012 TV
1098 76701 Giải Tích 1 Viện Đại Học Mở Hà Nội,  2012 TV
1099 76702 Lập Trình Trên Điện Thoại Di Động Viện Đại Học Mở Hà Nội,  2012 TV
1100 76703 Ngôn Ngữ Truy Vấn & Hệ Quản Trị CSDL Viện Đại Học Mở Hà Nội,  2015 TV
1101 76704 Basic English For Information Technology HaNoi Open University 2014 TV
1102 76705 Xắc Suất Thống Kê Viện Đại Học Mở Hà Nội,  2014 TV
1103 76706 Hệ Điều Hành Viện Đại Học Mở Hà Nội 2012 TV
1104 76707 Cơ Sở Dữ Liệu Viện Đại Học Mở hà Nội,  2012 TV
1105 76708 Kỹ Thuật Lập Trình Hướng Đối Tượng Viện Đại Học Mở Hà Nội,  2012 TV
1106 76709 Kiến Trúc Máy Tính Viện Đại Học Mở Hà Nội,  2012 TV
1107 76710 Giải Tích 2 Viện Đại Học Mở Hà Nội,  2015 TV
1108 76711 Pháp Luật Đại Cương Viện Đại Học Mở Hà Nội,  2014 TV
1109 76712 Thiết Kế Đồ Họa Viện Đại Học Mở Hà Nội 2014 TV
1110 76725 Ẩn Giấu Thông Tin Nhà Xuất Bản Thông Tin và Truyền Thông 2021 TV
1111 76728 Giáo trình PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Nhà xuất bản Hà Nội 2022 GT
1112 76761 Phương pháp nghiên cứu khoa học / :  (Dùng cho hệ cao học) /  PGS.TS Vũ Ngọc Pha Viện Đại học Mở Hà Nội (Lưu hành nội bộ) 2013 TV
1113 76900 Các đề tài khoa học giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Trẻ,  2018 TV
1114 76951 Làm chủ các mẫu thiết kế kinh điển trong lập trình Thanh Niên 2023 TV
1115 77116 Software Engineering /  Ian, Sommerville Pearson Higher Education, Inc 2016 NV
1116 77119 Handbook of data compression :  Previous editions published under the title "Data Compression: The Complete Reference" /  David Salomon Springer 2010 NV
1117 77120 Network Security Assessment from vulnerability to patch /  Steve Manzuik Syngress 2007 NV
1118 77141 Ornamente Ornaments /  Helmut Huber   2008 NV
1119 77247 How conversation works /  Ronald Wardhaugh Oxford 1985 TV
1120 77369 Language production and interpretation: linguistic meets cognition /  Henk Zeevat Leiden 2014 NV
1121 77544 Ngôn ngữ lập trình C và cấu trúc dữ liệu /  TS. Nguyễn Thanh Bình; TS. Nguyễn Hoài Giang Giáo dục Việt Nam,  2017 GT
1122 77657 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS.  Tập 1 :  Dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16 Hồng Đức 2008 TV
1123 77658 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS.  Tập 2:  Dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16 Hồng Đức,  2008 TV
1124 77659 Giáo trình Phương pháp luận Nghiên cứu Khoa học /  Vũ Cao Đàm Giáo dục Việt Nam,  2023 TV
1125 77722 口语理论与教学 :  口语研究卷 /  刘和平 中国对外翻译 2005 NV
1126 77769 Tài liệu học tập Tài liệu thực hành Tin học đại cương /  Nguyễn Thị Thuyết Trường Đại học Mở Hà Nội 2018 GT
1127 77770 Tài liệu học tập Tin học đại cương /  Nguyễn Thị Thuyết Trường Đại học Mở Hà Nội 2018 GT
1128 77775 Giáo trình tin học ứng dụng /  Trần Công Nghiệp Khoa học kỹ thuật 2018 GT
(3068 lần xem)