Thông báo v/v điều chỉnh một số lớp tín chỉ cho học kỳ II năm học 2012-2013 (TB số 4)

14/01/2013 22:44
Căn cứ kế hoạch năm học, số lượng sinh viên đã đăng ký và có thể đăng ký các môn học tính đến 14/01/2013. Khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau:
Tags: thông báo, ctms,
  1. Mở thời hạn đăng ký đến 17h00 19/01/2013 cho tất cả các lớp tín chỉ hiện có dành cho sinh viên 0011B, 0711B để sinh viên có thể điều chỉnh đăng ký đủ chỉ tiêu/lớp và đủ số tín chỉ tối thiểu - đảm bảo tiến độ đào tạo.
  2. Tạm cắt quyền truy cập tính đăng đăng ký trên hệ thống student.fithou.net.vn của các tài khoản sinh viên.
  3. Sinh viên muốn điều chỉnh đăng ký, đăng ký thêm cần nộp đơn (theo mẫu) cho Cố vấn học tập trước 17/01/2013.
  4. Các đ/c Cố vấn học tập thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, cố vấn và xử lý điều chỉnh đăng ký theo đơn trong thời hạn (mục 1)
(11836 lần xem)