Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 2 năm học 2012-2013

22/02/2013 20:57
Tags: 2013, thông báo,
 • Căn cứ nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc qui định chế độ, mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015;
 • Căn cứ Quy định số 217/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2012 về mức thu học phí và lệ phí năm học 2012 – 2013 của Viện Đại học Mở Hà Nội; -

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu học phí học kỳ 2 năm học 2012-2013 như sau:

 1.  Đối tượng:
  • Hệ đại học K09+K10 +
  • Hệ Cao đẳng K10,
  • Hệ HCKT
 2. Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT
 3. Thời gian: 
Lớp  Ngày Giờ Mức thu/1 kỳ/1 sv
09B1, 09B2, 09B3, 09B4 27/02/2013 08:30-11:00 2400000đ
09B5, 09B6 27/02/2013 14:00-16:00 2400000đ
Liên thông 0211B2 27/02/2013 14:00-16:00 3600000đ
10B1, 10B2, 10B3, 10B4 28/02/2013 08:30-11:00 2400000đ
10B5, 10B6 28/02/2013 14:00-16:00 2400000đ
710B1, 710B2 28/02/2013 14:00-16:00 1900000đ

Khoa không giải quyết những trường hợp nộp học phí muộn. Đề nghị các chủ nhiệm lớp, cán bộ lớp đôn đốc sinh viên nộp học phí theo đúng kế hoạch!

(11402 lần xem)