Thông báo kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên làm Chuyên đề lập trình ứng dụng

11/05/2013 16:44
Để nâng cao chất lượng kết quả thực hiện Chuyên đề lập trình ứng dụng (LTƯD) của sinh viên tốt nghiệp, Khoa CNTT yêu cầu tất cả các sinh viên thuộc đối tượng làm bài tập Chuyên đề LTƯD thực hiện theo tiến độ báo cáo như sau: • Ngày 14/05/2013, 8h00-11h15: Sinh viên nộp bản sao phiếu nhận xét tuần 1 của giáo viên phụ trách (GVPT).
Tags:

     VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:……/TB-CNTT

 

THÔNG BÁO

(Vv thực hiện kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên làm Chuyên đề lập trình ứng dụng)

 

Để nâng cao chất lượng kết quả thực hiện Chuyên đề lập trình ứng dụng (LTƯD) của sinh viên tốt nghiệp, Khoa CNTT yêu cầu tất cả các sinh viên thuộc đối tượng làm bài tập Chuyên đề LTƯD thực hiện theo tiến độ báo cáo như sau:

·          Ngày 14/05/2013, 8h00-11h15: Sinh viên nộp bản sao phiếu nhận xét tuần 1 của giáo viên phụ trách (GVPT).

·          Ngày 21/05/2013, 8h00-11h15: Sinh viên nộp bản sao phiếu nhận xét tuần 2 của giáo viên phụ trách (GVPT).

·          Ngày 28/05/2013, 8h00-11h15: Sinh viên nộp bản sao phiếu nhận xét tuần 3 của giáo viên phụ trách (GVPT).

·          Ngày 04/06/2013, 8h00-11h00:Sinh viên nộp bản cáo bản mềm Chuyên đề LTƯD để xét duyệt định dạng theo mẫu của chuyên đề lập trình ứng dụng năm 2013.

·          Ngày 06/06/2013:Nhận kết quả xét duyệt hình thức báo cáo Chuyên đề LTƯD. Sinh viên cần sửa lại hình thức trình bày theo đúng quy định của Khoa.

·          Ngày 07/06/2013:Sinh viên nộp quyển in báo cáo đầy đủ theo mẫu đã ban hành và đĩa chương trình.

Dự kiến thi tốt nghiệp tuần từ 10/5/2013 đến 15/6.

Các hoạt động theo kế hoạch trên thực hiện tại Cơ sở 2, thầy Nguyễn Thành Huy phụ trách.

Khoa CNTT yêu cầu các sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch trên, các giáo viên nhắc nhở sinh viên mình phụ trách. Tình hình thực hiện kế hoạch của sinh viên được thông báo trên Website. Các sinh viên không đảm bảo kế hoạch sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy định.

 

   Hà nội, ngày 11 tháng 5 năm 2013

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

(4255 lần xem)