Kế hoạch triển khai hoạt động NCKH của sv Viện ĐH Mở HN năm 2014

08/11/2013 08:21
Kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Viện đại học Mở Hà Nội năm 2014

1. Đối tượng tham gia nghiên cứu khoa học

 Là tất cả các sinh viên đang tham gia học tập tại Viện đại học Mở Hà Nội bao gồm: sinh viên hệ đại học chính quy, sinh viên đại học VLVH, sinh viên hệ đạ học từ xa, sinh viên liên thông lên đại học.

2. Điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học

- Các sinh viên có khả năng và niềm say mêm nghiên cứu khoa học.

- Các đề tài nghiên cứu và ý tưởng nghiên cứu được hội đồngkhoa học của khoa lựa chọn, hội đồng khoa học của Viện thẩm định, đề xuất và Viện trưởng  Viện đại học Mở Hà Nội ra quyết định cho phép thực hiện.

3. Triển khai và thực hiện đánh giá đề tài

Đăng kí và triển khai thực hiện đề tài NCKH

STT Nội dung Thời gian
1 Tổ chức cho sinh viên đăng kí đề tài Từ 04/11/2013 - 14/11/2013
2 Lựa chọn đề tài NCKH của sinh viên Từ 15/11/2013 - 19/11/2013
3 Nộp danh sách sinh viện thực hiện NCKH 2013 20/11/2013
4 Thẩm định danh mục dề tài NCKH 22/11/2013
5 Phê duyệt đề tài NCKH của sinh viên 2013 25/11/2013
6 Xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Từ 25/11/2013 - 201/12/2013
7 Thông qua đề cương đề tài NCKH của SV Từ 23/12/2013 - 28/12/2013
8 Nộp danh sách chính thức các đề tài NCKH của sinh viên 30/12/2013
9 Triển khai thực  hiện đề tài NCKH  Từ 06/1/2014 - 19/05/2014

Chi tiết kế hoạch 

(26806 lần xem)