Thông báo số 2 v/v nộp Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với nam sinh viên Hệ chính quy

09/11/2013 17:02
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo v/v nộp Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với nam sinh viên Hệ chính quy như sau:

Tất cả các nam sinh viên (trừ sinh viên năm thứ nhất) nộp Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự, Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCH Quân sự cấp xã nơi cư trú của sinh viên cấp và Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự về Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên trước ngày 21/11/2013.

Sau ngày 21/11/2013, sinh viên nào không hoàn thiện những giấy tờ nói trên, nhà trường sẽ áp dụng những biện pháp kỷ luật đối với sinh viên đó theo đúng quy định của nhà nước.

(Chi tiết thông báo)

(42594 lần xem)