[2013-2014] Thông báo điều chỉnh với một số lớp tín chỉ HK2 (29/12/2013)

29/12/2013 11:15
Khoa CNTT thông báo:

Một số lớp tín chỉ đang được mở riêng cho sinh viên thuộc diện sau:

  1. Giáo dục thể chất: dành riêng cho sinh viên 0011B, 0711B
  2. Chuyên đề ngành: dành riêng cho sinh viên 0011B, 0711B
  3. Chuyên đề cơ sở: dành riêng cho sinh viên 1210A, 0011B, 0711B

Khoa đề nghị: 

  • Sinh viên không thuộc diện trên không đăng kí các môn trên gây cạnh tranh chỉ tiêu
  • Bộ phận quản trị CTMS tiến hành hủy các đăng kí đã thực hiện không đúng đối tượng ở các môn trên để dành chỉ tiêu cho đối tượng được ưu tiên trước 13:00 29/12
(24401 lần xem)