Kế hoạch tổ chức nghiên cứu khoa học của SV năm học 2014-2015

18/09/2014 23:13
Kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Viện đại học Mở Hà Nội năm học 2014-2015

1. Đối tượng tham gia nghiên cứu khoa học

 Tất cả các sinh viên đang tham gia học tập tại Viện đại học Mở Hà Nội thuộc tất cả các loại hình đào tạo.

2. Điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học

 - Các sinh viên có khả năng và niềm say mê nghiên cứu khoa học

 - Các đề tài nghiên cứu, ý tưởng nghiên cứu được Hội đồng khoa của khoa lựa chọn, Hội đồng thẩm định đề tài của Viện đề xuất và Viện trưởng Viện đại học Mở Hà Nội ra quyết định cho phép triển khai thực hiện.

3. Triển khai thực hiện và đánh giá đề tài NCKH

                    Đăng kí và triển khai thực hiện đề tài NCKH

STT

Nội dung

Thời gian

1

Tổ chức cho sinh viên đăng kí đề tài

22/09/2014 - 03/10/2014

2

Lựa chọn để tài NCKH của sinh viên

06/10/2014 - 10/10/2014

3

Nộp danh sách sinh viên đăng kí thực hiện đề tài NCKH năm học 2014-2015

14/10/2014

4

Thẩm định danh mục đề tài NCKH

16/10/2014

5

Phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015

17/10/2014

6

Xây dựng đề cương nghiện cứu

20/10/2014 - 31/10/2014

7

Thông qua đề cương đề tài NCKH

03/11/2014- 15/11/2014

8

Nộp danh sách chính thức các đề tài NCKH của sinh viên năm 2014

18/11/2014

5

Triển khai và thực hiện đề tài

17/11/2014 - 15/05/2015

 

  Chi tiết kế hoạch xem tại đây

(21266 lần xem)