Thông báo kế hoạch Tổ chức đối thoại sinh viên cấp Khoa năm 2015

17/04/2015 22:13
Thông báo kế hoạch Tổ chức đối thoại sinh viên cấp Khoa năm 2015 Từ 20/04 đến 09/05/2015, khoa CNTT tổ chức hoạt động Đối thoại sinh viên cấp khoa năm 2015.

Thực hiện kế hoạch của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc Tổ chức đối thoại sinh viên năm 2015, khoa CNTT sẽ tổ chức đối thoại 2 cấp:

  • Cấp Chi đoàn/lớp: tổ chức theo lớp/nhóm lớp của GVCN;
  • Cấp Khoa: gồm các sinh viên được cử chọn tại buổi đối thoại cấp lớp (5 SV/lớp).

Kế hoạch cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Thời gian

Tổ chức thực hiện
và bộ phận liên quan

1

Xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại

16/04/2015

Ban chủ nhiệm Khoa

2

Tiến hành tổ chức đối thoại cấp lớp

Chiều 20/04/2015

GVCN các lớp (Như: 11B1,13A2;  Xuân: 11B2,11B3; Linh: 11B4,711B1,711B2; Huy: 11B6,14A4; Hòa: 12A1,12A2) và sinh viên các lớp.

3

Sáng 21/04/2015

GVCN các lớp (Thùy: 12A3,14A2; Dũng: 12A4,14A1; Hùng: 13A3,14A3; Tâm: 11B5,12A5; Lan: 12A6,13A1) và sinh viên các lớp.

4

Sáng 22/04/2015

GVCN các lớp 12A6,13A1 (Cô Lan) và sinh viên 2 lớp.

5

Giáo vụ Khoa/GVCN/CVHT tổng hợp báo cáo thông qua biên bản họp đối thoại cấp lớp, trình lãnh đạo Khoa xem xét, phê duyệt

05/05/2015

GVCN các lớp, Giáo vụ Khoa (Trang + Nhân)

6

Tiến hành tổ chức đối thoại cấp Khoa (dự kiến)

14h00 ngày 09/05/2015

Thầy cô và sinh viên Khoa CNTT, đại diện nhà trường

7

Tổng hợp ý kiến sinh viên gửi Nhà trường

25/05/2015

Giáo vụ Khoa (Trang + Nhân)

8

Phụ trách sinh viên tham gia Đối thoại cấp Viện

Theo lịch của Viện

Giáo vụ Khoa (thầy Cao Mạnh Toàn)

(24354 lần xem)