Thông báo các quyết định Buộc thôi học, Cảnh báo, Tạm ngừng học đối với SV từ HK1 năm học 2018-2019

09/10/2018 14:03

Khoa thông báo các Quyết định về việc Buộc Thôi học, Cảnh báo và Tạm Đình chỉ đối với sinh viên từ HK1 năm học 2018-2019 như sau

  • QĐ số 1312/QĐ-ĐHM về việc cho sinh viên thôi học kể từ học kỳ 1 năm học 2018-2019 (kèm danh sách),
  • Số 3566//QĐ-ĐHM về việc buộc tạm ngừng học học kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với sinh viên đại học hệ chính quy (kèm danh sách),
  • Số 1311/QĐ-ĐHM về việc cảnh báo đối với sinh viên có kết quả học tập yếu kém (kèm danh sách)

Danh sách tạm ngừng học kèm theo QĐ 3566/QĐ-ĐHM:

(21020 lần xem)