Thông báo v/v Yêu cầu các hoạt động chuyên môn thuộc chuyên ngành CNPM (tháng 4/2019)

17/04/2019 11:40
Bộ môn CNPM thông báo và yêu cầu các sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm phải tham gia các hoạt động chuyên môn của chuyên ngành.
Tags: cnpm, HĐCM,

Các hoạt động yêu cầu sinh viên thuộc chuyên ngành thực hiện trong tháng 4/2019 gồm:

  1. Theo nhóm: Viết báo cáo thu hoạch cho nội dung yêu cầu theo biểu mẫu (hạn trước 21/4/2019). Sau khi đăng ký, xem kết quả phân nhóm tại: link 
  2. Cá nhân: Dịch chương 1 sách I. Sommerville, Software Engineering. 9th Ed., Addison - Wesley, 2011 (tài liệu tham khảo của môn học Nhập môn Công nghệ phần mềm).
    Kết quả thể hiện trong 1 file Google Docs (share public), nộp link qua biểu mẫu, hạn trước 26/4/2019.
  3. Cá nhân: Dịch bài báo Software Engineering at Google (Fergus Henderson, 2017).
    Kết quả thể hiện trong 1 file Google Docs (share public), nộp link qua biểu mẫu, hạn trước 26/4/2019.
  4. Cá nhân: Tham dự và đặt câu hỏi chuyên môn (theo Phiếu hỏi, nộp tại Hội đồng bảo vệ) tại buổi Bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 2/5/2019.

Lưu ý:

  1. Mọi hoạt động sinh viên cần cung cấp minh chứng theo biểu mẫu
  2. Đối với các sinh viên muốn xét tốt nghiệp theo chuyên ngành cần đạt tối thiểu 75% các hoạt động chuyên môn bộ môn yêu cầu tính từ thời gian bắt đầu vào chuyên ngành.
(16913 lần xem)