Thông báo v/v Triển khai giai đoạn 2 HK3 năm học 2019-2020

22/06/2020 08:42
Căn cứ kế hoạch HK3 năm học 2019-2020 (đã công bố),

Khoa CNTT thông báo Triển khai giai đoạn 2 HK3 năm học 2019-2020

Thời gian đăng ký: từ 16:00 ngày 22/06/2020 đến trước 25/06/2020
(lịch cụ thể theo từng môn xem trên hệ thống CTMS)

(25641 lần xem)