Thông báo v/v Đăng ký lớp tín chỉ Giai đoạn 2 HK1 năm học 2021-2022

11/10/2021 08:19
Khoa CNTT thông báo triển khai giai đoạn 2 HK1 năm học 2021-2022 như sau:
  1. Khoa mở mới lớp tín chỉ ở một số học phần, triển khai đăng ký vào các lớp hiện có (nếu còn chỉ tiêu) và lớp mới từ 10:00 11/10/2021. Các lớp triển khai học tập theo lịch ngay từ tuần 11/10/2021.
  2. Hệ thống đã mở để đợt này có thể đăng ký khi chưa được gạch nợ học phí giai đoạn 1 (do 2 hoạt động diễn ra song song).
  3. CVHT thực hiện đăng ký bắt buộc cho các SV chưa đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu theo qui chế và còn khả năng đăng ký. Cuối học kỳ, những SV không đăng ký đủ số tín chỉ trong khi còn khả năng đăng ký sẽ bị xử lý cảnh báo theo qui chế.
(29159 lần xem)