Thông báo kế hoạch Tổ chức đối thoại sinh viên cấp Khoa năm 2015

17/04/2015 22:13
Thông báo kế hoạch Tổ chức đối thoại sinh viên cấp Khoa năm 2015 Từ 20/04 đến 09/05/2015, khoa CNTT tổ chức hoạt động Đối thoại sinh viên cấp khoa năm 2015.
Tags: đối thoại,

Thực hiện kế hoạch của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc Tổ chức đối thoại sinh viên năm 2015, khoa CNTT sẽ tổ chức đối thoại 2 cấp:

  • Cấp Chi đoàn/lớp: tổ chức theo lớp/nhóm lớp của GVCN;
  • Cấp Khoa: gồm các sinh viên được cử chọn tại buổi đối thoại cấp lớp (5 SV/lớp).

Kế hoạch cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Thời gian

Tổ chức thực hiện
và bộ phận liên quan

1

Xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại

16/04/2015

Ban chủ nhiệm Khoa

2

Tiến hành tổ chức đối thoại cấp lớp

Chiều 20/04/2015

GVCN các lớp (Như: 11B1,13A2;  Xuân: 11B2,11B3; Linh: 11B4,711B1,711B2; Huy: 11B6,14A4; Hòa: 12A1,12A2) và sinh viên các lớp.

3

Sáng 21/04/2015

GVCN các lớp (Thùy: 12A3,14A2; Dũng: 12A4,14A1; Hùng: 13A3,14A3; Tâm: 11B5,12A5; Lan: 12A6,13A1) và sinh viên các lớp.

4

Sáng 22/04/2015

GVCN các lớp 12A6,13A1 (Cô Lan) và sinh viên 2 lớp.

5

Giáo vụ Khoa/GVCN/CVHT tổng hợp báo cáo thông qua biên bản họp đối thoại cấp lớp, trình lãnh đạo Khoa xem xét, phê duyệt

05/05/2015

GVCN các lớp, Giáo vụ Khoa (Trang + Nhân)

6

Tiến hành tổ chức đối thoại cấp Khoa (dự kiến)

14h00 ngày 09/05/2015

Thầy cô và sinh viên Khoa CNTT, đại diện nhà trường

7

Tổng hợp ý kiến sinh viên gửi Nhà trường

25/05/2015

Giáo vụ Khoa (Trang + Nhân)

8

Phụ trách sinh viên tham gia Đối thoại cấp Viện

Theo lịch của Viện

Giáo vụ Khoa (thầy Cao Mạnh Toàn)

(9480 lần xem)