Thông báo Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2016-2017

10/08/2016 16:57
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2016-2017 như sau
Stt Nội dung công việc BP/ĐV liên quan Tháng Tuần thứ Ngày Ghi chú
  HỌC KỲ 1   8-12/2016 18 tuần 15/8 > 18/12 Chú ý lịch GDTC, GDQP
1 Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BCNK, Giáo vụ 8 33 8/8 > 14/8 HK3 năm trước
2 Rà soát chỉnh sửa ngân hàng đề chuyên đề tốt nghiệp   8 34 15/8 > 19/8  
3 Họp SV phổ biến KH thực hiện đồ án/chuyên đề TN BCNK, Giáo vụ, GVCN, SV 8 34 15/8 10:00     P52
4 Thông báo kế hoạch đào tạo + SV đăng ký môn học  Giáo vụ, GVCN, SV 8 34 15/8 > 19/8 Web & bảng tin, PĐT, PKT
5 Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 8 34 17/8 > 18/8  
6 SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp (theo mẫu Quy định) Giáo vụ, SV 8 34 19/8     SV diện Bảo vệ TN
7 Bộ môn duyệt chuyên môn cho các đề tài đồ án TN Bộ môn 8,9 34, 35 17/8 > 21/8  
8 Chỉnh sửa đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 8, 9 34 20/8 > 24/8  
9 Thực học Toàn khoa 8 - 11 35 - 47 22/8 > 13/11 Nghỉ 2/9/2015
10 Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 8 35 22/8 > 26/8 Nộp BB theo mẫu
11 Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 8 35 22/8      
12 TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp  Giáo vụ, SV 8 35 24/8     SV diện Bảo vệ TN
13 Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 8 35 24/8 > 25/8  
14 Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp  Giáo vụ, SV 8 35 26/8     SV diện Thi TN
15 Sinh viên triển khai làm đồ án tốt nghiệp   8 - 11 35-49 24/8 > 29/11  
16 Sinh viên triển khai làm chuyên đề tốt nghiệp   8 - 11 35-49 26/8 > 29/11  
17 Tổ chức đăng ký các đề tài NCKH SV (đợt HK1 năm học 2016-2017) Ban tổ chức     25/8 > 26/8 (khuyến khích đề tài ĐATN diện Nghiên cứu)
18 Trao bằng tốt nghiệp cho SV đã được công nhận tốt nghiệp   8 35 27/8     (dự kiến)
19 Duyệt đăng ký học BCNK 8 35, 36 27/8 > 30/8  
20 Sinh viên khoá mới (1016A) nhập học, sau đó đăng ký học và học theo kế hoạch chung của toàn Khoa   9         Nhập học theo kế hoạch chung của Nhà trường (VB số 293 /KH-ĐHM-ĐT)
21 Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 9 36 29/8 > 4/9 Những sv được HĐ yêu cầu
22 Thu học phí Tài chính 9 37 + 38 5/9 > 16/9  
23 Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV Định kỳ, theo lịch cụ thể trong Kế hoạch tốt nghiệp
24 SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV 10 41 5/10 > 8/10 Theo mẫu quy định
25 Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV 10 42 12/10 > 16/10 Hội đồng Khoa
26 SV nộp xác nhận tiến độ bổ sung (nếu HĐ tiến độ yêu cầu)   11 44 26/10 > 30/10 Xin xác nhận của GVHD
27 SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM     45 2/11 > 6/11  
28 Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV 11 46 9/11 > 13/11 Hội đồng tại các Bộ môn
29 Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả kiểm tra chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 11 47 16/11 > 20/11 Theo mẫu quy định
30 Chuẩn bị đề thi Giáo vụ, PKT 11 44 - 46 24/10 > 13/11  
31 Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 11 46 12/11 > 13/11 Theo kế hoạch của trường
32 Tổ chức thi học kỳ I
(Các lớp bắt đầu  HK muộn có thể thi chậm hơn 1 tuần so với kế hoạch chung)
HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 11 - 12 47, 48, 49 14/11 > 5/12 Các môn TACB, LLCT thi theo lịch chung (văn bản số: 105/HD-ĐHM-ĐT).
33 Tổ chức đánh giá các đề tài NCKH SV (đợt HK1 năm học 2016-2017) Ban tổ chức, HĐ đánh giá 11 48 21/11   26/11 (nếu có đề tài đăng ký)
34 SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp (theo mẫu)   11 48 23/11     SV diện Bảo vệ TN
35 Họp HĐ Khoa để phân công GV phản biện ĐATN HĐ Khoa, Giáo vụ 11 48 24/11      
36 TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 11 48 25/11     SV diện Bảo vệ TN
37 SV nộp báo cáo chuyên đề TN (theo mẫu) Giáo vụ, SV 11 48 26/11     SV diện Thi TN
38 Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 11 48 26/11      
39 Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV 11 49 30/11 > 1/12  
40 Tổ chức Thi chuyên đề tốt nghiệp HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 11 49 1/12      
41 Tổ chức Bảo vệ đồ án tốt nghiệp HĐBV, Giáo vụ, Tài chính, SV 12 49, 50 1/12 > 8/12  
42 SV nộp quyển đồ án TN (bìa cứng đã hoàn thiện, nếu phải  chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ - theo mẫu)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án  (2 bộ: nộp Khoa và Trường) Bộ phận chuyên trách, SV 3 ngày sau buổi bảo vệ đồ án
(không kể T7, CN)
SV diện Bảo vệ TN
43 Lên điểm, xác nhận điểm  Giáo vụ, CTMS 12 50 5/12 > 11/12  
44 TB điểm cuối kỳ + chỉnh sửa (nếu cần) Giáo vụ, GVCN 12 51 12/12 > 18/12  
45 SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu) Giáo vụ, SV 12 52 19/12 > 20/12 HĐ nhà trường
xét CNTN ngày 17/02/2017 (văn bản 105/HD-ĐHM-ĐT)
46 Chốt hồ sơ và làm điểm khóa TN gửi phòng Đào tạo Giáo vụ khối 12 52, 53 21/12 > 26/12 Cần có điểm RL toàn khóa
(35241 lần xem)