Kế hoạch tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017

18/08/2016 22:01
Khoa CNTT thông báo kế hoạch tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017 như sau
STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Địa điểm CB phụ trách, BPCN liên quan Ghi chú
Giờ Ngày  Tháng Năm
SINH VIÊN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP (LTƯD, CNPM&ƯD) - CĐTN
1 Họp SV phổ biến kế hoạch công tác thực hiện CĐTN 10h 15 8 2016 P52 Cô Thủy,
Thầy H.Dũng, BCNK
 Mời GVCN
2 SV đăng ký lớp môn CĐTN    24+25 8 2016 CTMS CTMS  
3 SV nhận đề tài Chuyên đề tốt nghiệp 14h 26 8 2016 CS2 Cô Thủy,
cô Nguyệt
 SV mang theo
01 sổ theo dõi /1 chuyên đề
(liên hệ thầy Hiểu)
4 SV gặp GVHD để triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp   từ 26 8 2016     SV mang theo Sổ theo dõi quá trình thực hiện TN
5 Nộp học phí (Theo lịch chung)   Cô Nga  
6 SV nộp xác nhận tiến độ CĐTN của GVHD (làm theo mẫu) lần 1 8h30-10h30 20 9 2016 Phòng Thư viện Cô Nguyệt  
7 Thông báo kết quả tiến độ CĐTN lần 1   23 9 2016 Web + Bảng tin Cô Thủy
BP Web
 
8 SV nộp xác nhận tiến độ CĐTN của GVHD (làm theo mẫu) lần 2 8h30-10h30 14 10 2016 Phòng Thư viện Cô Nguyệt  
9 Thông báo kết quả tiến độ CĐTN lần 2   18 10 2016 Web + Bảng tin Cô Thủy
BP Web
 
10 SV nộp xác nhận tiến độ CĐTN của GVHD (làm theo mẫu) lần 3 8h30-10h30 8 11 2016 Phòng Thư viện Cô Nguyệt  
11 Thông báo kết quả tiến độ CĐTN lần 3   11 11 2016 Web + Bảng tin Cô Thủy
BP Web
 
12 Thi điều kiện tốt nghiệp: môn Tiếng Anh chuẩn đầu ra (yêu cầu đối với tất cả sinh viên trước khi tốt nghiệp) TB sau 12 + 13 11 2016 TB sau HĐ nhà trường Chỉ đối với SV chưa đạt CĐRNLNN
13 SV nộp báo cáo CĐTN (có nh.xét đánh giá của GVHD - làm theo mẫu) 8h30-10h30 28 11 2016 Phòng Thư viện Thầy Hiểu,
cô Nguyệt
 
14 Họp SV chuẩn bị công tác Thi TN     11 2016 P52 Thầy Tiến Dũng Chi tiết TB sau
15 Tổ chức cho SV thi các chuyên đề tốt nghiệp   1 12 2016 CS2 HĐ Thi Chi tiết TB sau
16 SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp
(theo Mẫu qui định)
8h30-10h30
14h-16h
19-20 12 2016 Phòng Thư viện Cô Nguyệt  
SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - ĐATN
1 Họp SV phổ biến kế hoạch công tác thực hiện CĐTN 10h 15 8 2016 P52 Cô Thủy,
Thầy H.Dũng, BCNK
 Mời GVCN
2 SV đăng ký lớp môn ĐATN và đăng ký thông tin đồ án vào hệ thống   17+18 8 2016 CTMS CTMS  
3 SV nộp Đăng ký + Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp(theo hướng dẫn) 8h30-10h30 19 8 2016 P17 Cô Thủy  
4 HĐ Khoa và các Bộ môn xét duyệt đề tài đồ án TN    17 ÷22 8 2016   BCNK, BM  
5 SVnhận Kết quả xét duyệt đề tài & Giấy mời GV hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp 9-10h 24 8 2016 Phòng Thư viện Cô Thủy
CôNguyệt
 SV mang theo Sổ theo dõi quá trình thực hiện tốt nghiệp (liên hệ thầy Hiểu)
6 Nộp học phí (Theo lịch chung)   Cô Nga  
7 SV gặp GVHD để triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp   từ 24 8 2016     SV mang theo Sổ theo dõi quá trình thực hiện TN
8 SV đăng ký kiểm tra điều kiện chuyên môn làm đồ án và các BM tổ chức kiểm tra   29/8  ÷  4/9 2016 BM Thầy Hữu Dũng Chỉ với SV được yêu cầu
9 SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ (làm theo mẫu) 9h-10h30 5 ÷ 6 10 2016 Phòng Thư viện Cô Thủy
Cô Nguyệt
 
10 SV Báo cáo tiến độ đồ án tốt nghiệp   12 ÷ 16 10 2016 CS2 Cô Thủy
HĐ kiểm tra
Chi tiết TB sau
11 Thông báo kết quả kiểm tra tiến độ đồ án   19 10 2016 Web+ Bảng tin Cô Thủy
BP Web
 
12 SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các Bộ môn  (làm theo mẫu)   2 ÷ 4 11 2016 BM Phụ trách BM Theo TB cuả Bộ môn
13 SV báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn
Kết quả kiểm tra được Bộ môn thông báo trực tiếp cho SV
  9 ÷ 13 11 2016 CS2 HĐ kiểm tra Theo TB của Bộ môn
14 Thi điều kiện tốt nghiệp: môn Tiếng Anh chuẩn đầu ra (yêu cầu đối với tất cả sinh viên trước khi tốt nghiệp) TB sau 12 + 13 11 2016 TB sau HĐ nhà trường Chỉ đối với SV chưa đạt CĐRNLNN
15 SV nộp hồ sơ làm thủ tục bảo vệ tốt nghiệp (theo mẫu) 8h30-11h
14h-16h
23 11 2016 CS2 Thầy Hiểu  
16 Họp SV chuẩn bị công tác bảo vệ ĐATN     11 2016 P52 Thầy Tiến Dũng Chi tiết TB sau
17 Họp HĐK để xem xét phân công GV phản biện   24 11 2016   HĐK  
18 SV nhận kết quả xét duyệt & giấy mời GV phản biện đồ án TN 9-10h30 25 11 2016 Phòng Thư viện Cô Thủy
CôNguyệt
 
19 SV hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ ĐATN (theo Qui định)  9h -11h
14h-16h
30/11  ÷  1/12 2016 P17 Cô Thủy  
20 Tổ chức cho SV bảo vệ đồ án tốt nghiệp   2 ÷ 8 12 2016 CS2 HĐBV  
21 SV nộp quyển ĐATN (theo Qui định) 8h30-11h
14h-16h
3 ngày sau buổi bảo vệ
(không kể T7, CN)
Phòng Thư viện Thầy Hiểu
Cô Nguyệt
 
22 SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo Mẫu qui định) 8h30-10h30
14h-16h
19, 20 12 2016 Phòng Thư viện Cô Nguyệt  
* Trong quá trình thực hiện đề tài, nếu cần chỉnh sửa thông tin đề tài sau khi được duyệt (bước 4), SV cần thực hiện theo Qui định
(7213 lần xem)