Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp tại các bộ môn CNPM, HTTT, M&KTMT

04/11/2016 13:53
Các bộ môn Công nghệ phần mềm, Công nghệ đa phương tiện và Mạng & Kỹ thuật máy tính thông báo về việc tổ chức seminar báo cáo chuyên môn tại bộ môn đối với SV làm đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017:
  1. Thời gian đăng ký: Các ngày 07, 08/11 (sáng: 08:00-10:00; chiều: 14:00-16:00) tại P31 (gặp cô Thuỳ)
  2. Thời gian tổ chức seminar: 07:30 10/11/2016 (dự kiến)
  3. Thời gian trả kết quả: 8:00-11:00 ngày 14/11/2016 (tại P31, gặp cô Thuỳ)
(20785 lần xem)