Kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm ĐATN HK 1 năm học 2017-2018 (Lần 2)

01/11/2017 11:06
STT Sinh viên Số SV Bộ môn
phụ trách
Yêu cầu kiểm tra Kết quả
1 Nguyễn Đăng Sách(1310A02)  1 M&KTMT Android Đạt
Phạm Văn Sơn(1310A02) 1 Object C trên iOS Đạt
3 Nguyễn Đức Anh(1310A02) 1 CNPM Python Đạt
4 Trần Duy Anh(1310A02) 1 CNPM SEO Không thực hiện yêu cầu của HĐ
5 Phạm Tuấn Dương(1310A01) 1 CNPM Android Đạt
6 Nguyễn Thị Thu Hà(1410A01) 1 CNPM Kiểm thử Không thực hiện yêu cầu của HĐ
7 Nguyễn Thị Thu Hằng(1310A02)  1 CNPM Kiểm thử Đạt
8 Nguyễn Trọng Hiếu(1310A01) 1 CNPM LTWeb Đạt
9 Nguyễn Thị Thơ(1410A03) 1 CNPM LTWeb PHP Đạt
10 Nguyễn Đức Xuân(1210A01) 1 CNPM PHP, MySQL Không thực hiện yêu cầu của HĐ
(12311 lần xem)