Thông báo số 2 v/v Thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

06/11/2017 11:01
  • Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí năm học 2017-2018;
  • Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí của hệ đại học chính quy, song bằng nhập học năm học 2017-2018;
  • Căn cứ kế hoạch học kỳ 1 năm học 2017-2018 của Khoa Công nghệ Thông tin;
  • Căn cứ hướng dẫn của Phòng Kế hoạch tài chính - Viện Đại học Mở Hà Nội tại cuộc họp ngày 31/10/2017.
  • Căn cứ vào tờ trình số 09/TTr-CNTT ngày 01/11/2017 về việc phương án thu học phí hệ chính quy, bậc đại học ngành CNTT năm học 2017-2018 đã được phê duyệt;
  • Căn cứ chức năng nhiệm vụ của bộ phận Kế toán Khoa Công nghệ Thông tin;

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:

- Đối tượng:         + Hệ Đại học Chính quy, Hệ Từ xa                        

- Mức thu:

1. Khóa nhập học năm 2017 thu học phí theo QĐ số 258/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội. (Trường hợp học cùng các khóa 2016 trở về trước thu theo QĐ số 206/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội)

2. Các khóa nhập học từ 2016 trở về trước, mức thu học phí theo QĐ số 206/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội. (trường hợp học cùng khóa 2017, mức học phí thu theo quyết định số 258/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2017 của Viện Đại học Mở HN)

   - Thời gian thu:

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

GHI CHÚ

I

Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

1

0011B, 1210A

07/11/2017

15g00-16g00

 

2

Từ xa

07/11/2017

15g00-16g00

 

II

Ủy nhiệm thu qua tài khoản ngân hàng (VCB)

1

1310A, 1410A, 1510A, 1610A

07/11/2017 (13g00-16g00)

 

  Ghi chú:Thông báo này thay thế cho thông báo Thu học phí số 01 ngày 27/09/2017

(17611 lần xem)