Quyết định cho sinh viên Thôi học từ HK1 năm học 2017-2018

10/11/2017 10:05
Khoa thông báo Quyết định số 461/QĐ-ĐHM về việc cho sinh viên thôi học kể từ học kỳ 1 năm học 2017-2018 (kèm danh sách) như sau:
Tags: Thôi học, thông báo,

(589 lần xem)