Kế hoạch họp lớp và xét KQ Rèn luyện HK1 năm học 2017-2018

30/11/2017 11:00
Tags: rèn luyện,
  • Căn cứ các kế hoạch năm học của nhà trường và của Khoa;
  • Căn cứ bản đăng ký kếhoạch họp lớp của các CVHT,  

Để triển khai nội dung xét kết quả rèn luyện học kỳ,  tổ KHĐT thông báo lịch họp lớp cuối kỳ và xét kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017-2018 của các lớp trong Khoa, như sau:

 

Các lớp hành chính

Ngày họp

Giờ họp

Phòng họp

Thầy cô CVHT

Ghi chú

11B6, 14A04, 17A01

01/12/2017

09:00

22

Nguyễn Thành Huy

Lớp 1710A01 họp 10h

13A3,14A3,17A6

04/12/2017

10:30

51

Trần Duy Hùng

 

16A6, 17A3

04/12/2017

11:00

52

Nguyễn Đức Tuấn

 

12A5, 15A5

04/12/2017

10:30

23

Nguyễn Thị Tâm

 

12A1, 12A2, 12A4, 14A1

05/12/2017

10:00

22

Lê Hữu Dũng

 

15A3, 15A4

5/12/2017

10:30

51

Mai Thị Thúy Hà

 

15A1, 17A5,11B2,11B3

05/12/2017

11:00

51

Trịnh Thị Xuân

 

15A2, 16A5, 11B4

06/12/2017

11:00

52

Nguyễn Thùy Linh

 

12A6, 13A1, 16A4

06/12/2017

11:00

44

Nguyễn Thị Thúy Lan

 

13A2, 15A6, 11B1

06/12/2017

11:00

24

Nguyễn Thị Quỳnh Như

 

12A3, 14A2, 17A4

06/12/2017

11:00

43

Lê Thị Thanh Thùy

 

16A01,16A02

06/12/2017

11:00

51

Trần Tiến Dũng

 

1610A03, 1710A02

07/12/2017

10:30

42

Dương Chí Bằng

 

                                                                               Hà nội ngày 30 tháng 11 năm 2017

                                                                                         Tổ KHĐT - Khoa CNTT

(24148 lần xem)