Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK2 năm học 2017-2018 (cập nhật 05/02/2018)

11/12/2017 17:11
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK2 năm học 2017-2018 như sau

Cập nhật ngày 05/02/2018:

  1. Cập nhật kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán 
  2. Cập nhật kế hoạch học GDQP năm 2018
  3. Điều chỉnh lịch nộp hồ sơ và xét tốt nghiệp cuối học kỳ 2
  4. Bổ sung lịch thông báo kết quả xử lý học kỳ và thông báo tới SV bảo lưu quá hạn
  5. Bổ sung lịch tổ chức Đối thoại cấp lớp 
Mảng công việc Nội dung công việc Thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
Đào tạo Sinh viên diện Bảo lưu, Tạm ngừng học (Đình chỉ) quay lại Khoa đăng ký học tập   04/12 15/12 Đơn xin tiếp tục trở lại học tập (mẫu 16, đối với SV diện Bảo lưu)  
Hướng nghiệp Họp triển khai Thực tập doanh nghiệp học kì 2 2017 - 2018 Sinh viên, Tổ hướng nghiệp 4/12      
Đào tạo Thông báo kế hoạch HK tiếp theo KHĐT, BLĐK, CVHT 11/12 24/12 Bản tin Website;
Kế hoạch lưu VPK, BLĐK
Nộp kế hoạch học kỳ và TKB cho P.QLĐT
Đào tạo Họp Phân công giảng dạy HK2 năm học 2017-2018 BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV quan tâm
18/12 22/12 Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
 
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV phổ biến KH thực hiện đồ án/chuyên đề TN BLĐK, KH-ĐT,
Tổ Hướng nghiệp, 4 Bộ môn
CVHT, SV
18/12 23/12   1. Thông tin quy trình tổ chức
2. Thông tin kế hoạch
3. Định hướng chuyên môn
4. Điểm danh tính điểm chuyên cần cho lớp đồ án, chuyên đề TN
Hướng nghiệp Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, CVHT, SV 18/12 29/12 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
 
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu) SV đã hoàn thành CTĐT + các điều kiện xét TN
Giáo vụ
19/12 21/12 Thông báo Căn cứ Kế hoạch của nhà trường
Hướng nghiệp Kiến tập FSOFT Sinh viên, Tổ hướng nghiệp 20/12      
Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 25/12 27/12 11:00 1. Thông báo 2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT. 3. DS tổng hợp của CVHT. 4. Kết quả duyệt của BLĐK SV căn cứ quy trình, nộp đơn đăng kí cho CVHT. 2. CVHT duyệt đơn/tư vấn chuyển chuyên ngành, tổng hợp ds nộp KH ĐT. 3. KH ĐT tập hợp trình BLĐK duyệt.
Đào tạo HỌC KỲ 2   25/12 14/05/2018   18 tuần + 2 tuần Tết
Đào tạo Đăng ký học Sinh viên, CVHT 25/12 08:00 01/01   Có hướng dẫn
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 25/12 14:00 28/12   Theo Qui định tốt nghiệp
Đào tạo: Tốt nghiệp SV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án, CTMS 26/12 29/12 00:00   có Hướng dẫn
Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 29/12 31/12   Chú ý BL đăng ký học cho SV
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 29/12 3/1/2018    
NCKH Thông báo viết bài Hội thảo khoa học thường niên năm 2018 Tổ NCKH&HTQT chịu trách nhiệm lên lịch, thông báo đến giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên 01/01 05/01 Danh sách các báo cáo, nội dung các quyển báo cáo Hoãn đến năm sau
NCKH NCKH-SV-TB kế hoạch báo cáo tiến độ lần 2 (trước 2 tuần) Tổ NCKH và GVHD 01/01 07/01/2018    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 02/01 03/01/2018 theo Hướng dẫn P17
Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 02/01 05/01   Có hướng dẫn
Đào tạo Thực học Toàn khoa 02/01      
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 03/01 05/01    
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 5/1 14:00   Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16
NCKH Tổ chức đăng ký các đề tài NCKH SV Ban tổ chức 06/01 11/01   (khuyến khích đề tài ĐATN diện Nghiên cứu)
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 06/01 10:00 09/01   Sau khi duyệt đồ án
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Giáo vụ, SV 08/01 14:00 09/01/2018 Thông báo KQ xét duyệt ĐA & Phân công GVHD đồ án;
DSSV ký nhận giấy mời
Tại phòng Thư viện
SV mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện Khoa)
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp Giáo vụ, SV làm CĐTN 09/01 10/01 DS lớp chuyên đề + mã đề/sv 8:30-11:00 tại P17
SV mang theo sổ theo dõi (liên hệ Thư viện Khoa)
Tiểu ban CM04 Họp xét miễn môn (DS đợt xét tháng 12/2017) Dũng, Thủy, Thùy, Tuấn 11/1/18 09:00   BB họp xét
DS xét, HS từng học viên, VB trả lời của BM liên quan
 
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 05   12/01 19/01 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa
Bộ môn CNPM Seminar cấp bộ môn (LTr Web, LTr Di động nâng cao) C. Như, C. Tâm & các GV cùng chuyên môn, GV quan tâm 12/01 13:00   Thông báo của bộ môn,
Bản in handout (2 slides/page) báo cáo,
Biên bản ghi rõ ý kiến đóng góp cho từng người (1 biên bản/người nếu là trình bày về nội dung phát triển chuyên môn,
Hình ảnh.
 
Đào tạo Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo số SV đăng ký học/học kỳ CVHT, KH-ĐT 15/01 19/01 Báo cáo Tổng hợp số liệu đăng ký (từng lớp)
Báo cáo tổng hợp cả khoa
 
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 15/01 20/01   Những sv được HĐ yêu cầu,
Thực hiện theo thông báo.
Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 15/01 25/01 Thông báo Thu học phí
Báo cáo thu học phí
Kết thúc lịch thu HP, ngoài Báo cáo BLĐK, cần công bố 1 danh sách SV nợ HP
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt chính trị, công dân, sinh viên đợt giữa khóa KHĐT, Hướng nghiệp, BMCS 22/01 26/01 QĐ BTC,
Kế hoạch tổ chức
Bài báo cáo của BCV
Bài thu hoạch của SV
Hình ảnh
Thực hiện công văn số 242/KH-ĐHM;
Thu hoạch theo hình thức đánh giá online, thời hạn theo thông báo của Viện (dự kiến cuối tháng 2/2018)
Đào tạo: Tốt nghiệp Xét công nhận tốt nghiệp cấp Khoa HĐ theo QĐ 22/01 02/02 QĐ hội đồng.
Các danh sách/báo cáo
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
Căn cứ Khung kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của nhà trường
NCKH NCKH-SV-Báo cáo tiến độ (lần 2) Tổ NCKH, GVHD, Sinh viên 22/01 04/02 Quyển báo cáo của Sinh viên+nhận xét của hội đồng  
Bộ môn M&KTMT Seminar cấp bộ môn Trần Tiến Dũng,
Nguyễn Thành Huy & các GV quan tâm
26/01 14:00   Thông báo của BM,
Bản in slide báo cáo/GV,
Biên bản cho từng báo cáo (có ý kiến GV chuyên môn liên quan nếu là phát triển chuyên môn giảng dạy),
Hình ảnh hoạt động
 
Đào tạo: Công tác SV Triển khai chương trình "Tết yêu thương - Xuân Mậu Tuất 2018" dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn BLĐK, KH-ĐT, CVHT, Hội đồng xét 30/01 01/02 10:45 Kế hoạch cấp trường,
Thông báo Website,
Kết quả thực hiện của các CVHT liên quan,
QĐ thành lập Hội đồng,
Biên bản họp xét
 
Đoàn TN Tổ chức hoạt động mừng ngày truyền thống khoa 15/03 Đoàn TN + SV + CVHT hỗ trợ 01/02 15/03    
Đoàn TN Tham gia hoạt động ngày 26/03 do đoàn trường tổ chức Đoàn TN + SV + CVHT hỗ trợ 01/02 26/03    
Tiểu ban CM04 Xét công nhận kết quả học tập, chuyển đổi, miễn trừ học phần (SV phi chính qui) Tiểu ban CM 04 01/02   DS SV xin miễn môn,
Ý kiến của các bộ môn liên quan,
Biên bản họp,
Danh sách được công nhận
lần 2: nhận 3 hồ sơ ngày 30/01
Đoàn TN Chương trình thiện nguyện "Tết yêu thương" Đoàn TN 03/02   Kế hoạch,
Thông báo,
Hình ảnh,
Báo cáo
Thông báo
Đào tạo Gửi các thông báo xử lý KQHT-RL HK1 (theo Quy chế) KH-ĐT 05/02 07/02 Mẫu thông báo;
Hóa đơn của Bưu điện;
Bản in thông báo trên website
Gửi cả cho các SV diện CB2 và diện BL quá hạn
Đào tạo Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
26/02 03/03 Kế hoạch thi chậm nhất 15 ngày trước khi thi
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV diện làm đồ án 28/02 02/03   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp SV diện làm CĐTN, GVHD, KH-ĐT 28/02 02/03 - Photo sổ theo dõi có nhận xét tiến độ (đạt/không đạt) của GVHD từ đầu đến tuần kiểm tra tiến độ - SV không đạt/không nộp tiến độ bị yêu cầu kiểm tra chuyên môn theo thông báo.
- Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
Tài chính Thông báo danh sách SV chưa hoàn thành học phí sau đợt thu học phí HK2 BP Kế toán;
BLĐK;
CVHT; SV liên quan
01/03 03/03   BP Kế toán báo cáo BLĐK và thông báo công khai DS
Thư viện Báo cáo tình hình sử dụng thư viện BP Thư viện;
BLĐK
01/03 03/03   Thực hiện hàng tháng
NCKH Thông báo triển khai đến Sinh viên về học kỳ trao đổi với 02 trường ĐH Hàn quốc là Sunmoon và Yeungnam Nhờ sự giúp đỡ của các CVHT + Tổ NCKH&HTQT thực hiện trợ giúp về mặt thủ tục 01/03 01/04 Đơn xin tham dự chương trình trao đổi của sinh viên có xác nhận của phụ huynh  
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV 02/03 13:00   Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
 
Đào tạo Gửi thông báo nhắc SV BL quá hạn (lần 2) KH-ĐT 04/03 07/03 Mẫu thông báo;
Hóa đơn của bưu điện
 
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm đồ án nộp xác nhận tiến độ bổ sung (nếu HĐ tiến độ yêu cầu) SV làm đồ án 08/03 09/03   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM Bộ môn;
SV diện làm đồ án
12/03 13/03 Thông báo của các Bộ môn Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 06   16/03 23/03 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa
Đối thoại Đối thoại cấp lớp CVHT; SV
KH-ĐT;
BLĐK, các bộ phận
16/03 31/03   KH 110/KH-ĐHM
Đào tạo Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 19/03 20/03 QĐ + DS dự thi
QĐ công nhận đạt CĐR NLNN
Theo Khung kế hoạch năm học 2017-2018
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV 19/03 24/03   Hội đồng tại các Bộ môn
Đào tạo: Tốt nghiệp Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 26/03 28/03 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định
NCKH Olympic Tin học - Tiếng Anh không chuyên năm 2018 BMCS, LCĐ 01/04 18/05   Dự kiến theo lịch hoạt động 2017
NCKH Tổ chức báo cáo NCKH của Sinh viên Giảng viên hướng dẫn + Sinh viên thực hiện 02/04 07/04 Danh sách sinh viên, kết quả, các báo cáo NCKH  
Đào tạo Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 02/04 25/04   1. Môn nào xong trước thi trước.
2. Kiểm tra DS phân công GV hỏi thi các môn BTL (01 ngày sau hạn các BM phân công)
3. Công bố trên bảng tin mỗi thứ 6 trước tuần có lịch thi
Đào tạo Gửi thông báo nhắc SV BL quá hạn (lần 2) KH-ĐT 04/04 07/04 Mẫu thông báo;
Hóa đơn của bưu điện
 
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
09/04 11/04   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đối thoại Tổ chức Đối thoại cấp khoa giữa lãnh đạo khoa và SV CVHT; SV
KH-ĐT;
BLĐK, các bộ phận
09/04 13/04   KH 110/KH-ĐHM
Hướng nghiệp Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa Kh-ĐT, Tổ hướng nghiệp, SV giữa & cuối khoá 09/04 14/04 QĐ BTC,
Kế hoạch tổ chức
Bài báo cáo của BC V
Bài thu hoạch của SV
Hình ảnh
Lưu ý các SV trước khoá 12A
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 07   13/04 20/04 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐ Khoa để phân công GV phản biện ĐATN HĐ Khoa, Giáo vụ 13/04      
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức Thi chuyên đề tốt nghiệp HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 16/04 21/04    
NCKH Nộp báo cáo và kết quả thực hiện Tổ NCKH, GVHD, Sinh viên 16/04 22/04 Quyển báo cáo của Sinh viên+nhận xét của hội đồng  
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 16/4 14:00 16/4 16:00   Trả 1 quyển đồ án có chữ ký xác nhận của BP trả để SV mang nộp GVPB
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 16/04 17:00     1. Thông tin quy trình tổ chức
2. Thông tin kế hoạch
3. Điểm danh tính điểm chuyên cần cho lớp đồ án, chuyên đề TN
Đào tạo Thi các môn TACB (HK2) KHĐT, SV, HĐ thi 18/04 21/04   Kế hoạch của nhà trường
Đào tạo Thi các môn Lí luận chính trị (HK2) KHĐT, SV, HĐ thi 23/04 24/04   Kế hoạch của nhà trường
Đào tạo Lên điểm, xác nhận điểm Giáo vụ, CTMS 23/04 28/04    
NCKH Tổ chức đánh giá đề tài NCKH cấp Khoa Hội đồng KH Khoa 23/04 29/04 Kết quả + báo cáo của Sinh viên  
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 24/04     Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức Bảo vệ đồ án tốt nghiệp HĐBV, Giáo vụ, Tài chính, SV 26/04 29/04   Buổi Chiều
(từ 13h)
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp quyển đồ án TN Bộ phận chuyên trách, SV 03/05 05/05   02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án
Đào tạo Trả kết quả học tập tích luỹ về CVHT KH-ĐT, CVHT 07/05 08/05 Bản in KQHT tích luỹ của SV chưa tốt nghiệp KH-ĐT in, kí bản cứng
bàn giao cho CVHT có kí nhận
NCKH Thông báo về việc triển khai thống kê các hoạt động khoa học Bộ môn + Giảng viên + Tổ NCKH 07/05 10/05 Kết quả Seminar, toàn văn báo cáo, hình ảnh, bìa hoặc mục lục có chứa tiêu đề báo (hội thảo, tạp chí)  
Đào tạo Triển khai xét KQ học tập, rèn luyện HK2 năm học 2017-2018 Hội đồng cấp khoa,
CVHT
10/05 17/05   - Các lớp họp xét KQRL: 2-6/5/2018, nộp ngay KQ về cho GV thực hiện tiếp
- Họp HĐ Khoa: 8/5/2018
NCKH Hội nghị NCKH Sinh viên Viện Tổ NCKH&HTQT + Giảng viên hướng dẫn 18/05 18/05    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ xin xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018 SV đã hoàn thành CTĐT và các điều kiện xét TN, Giáo vụ 18/05 20/05 Thông báo  
NCKH Tổ chức hội thảo Khoa học thường niên năm 2017 Tổ NCKH&HTQT chịu trách nhiệm lên lịch, thông báo đến giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên 19/05 26/05 Danh sách các báo cáo, nội dung các quyển báo cáo  
Đào tạo: Tốt nghiệp Chốt hồ sơ và làm điểm khóa tốt nghiệp gửi phòng Đào tạo KH-ĐT
Tổ nghiệp vụ theo QĐ
21/05 27/05 Thông báo, các DS theo quy trình xét TN, các BB tự kiểm tra Nhận hồ sơ>Lập các danh sách>Kiểm tra các điều kiện TN.
Cần có điểm RL toàn khóa
Đào tạo Triển khai đợt học GDQP-AN SV năm 1;
KH-ĐT;
CVHT
21/05 22/06   Kế hoạch số 1/KH-GDQP&AN ngày 01/02/2018
Đào tạo: Tốt nghiệp Xét CN tốt nghiệp cấp khoa HĐ (theo QĐ) 28/05 30/05 QĐ hội đồng.
Các danh sách/báo cáo
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
 
NCKH Nộp bảng kê các hoạt động khoa học của Giảng viên và minh chứng cho Phòng NCKH&HTQT Tổ NCKH&HTQT 28/05 31/05   Cần xác định: bản cứng/bản mềm hoặc cả 02

 

(13272 lần xem)