Thông báo Quyết định 393, 394 về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2018

17/04/2018 17:17
Viện Đại học Mở Hà Nội đã ban hành 2 quyết định số 393/QĐ-ĐHM và 394/QĐ-ĐHM ngày 2/3/2018 về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2018, như sau:

 

 

(22097 lần xem)