Thông báo họp lớp xét KQ Rèn luyện HK2,3 năm học 2017-2018

05/07/2018 15:08
  • Căn cứ Kế hoạch học kỳ/năm học của Nhà trường và của Khoa về việc đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên,
  • Căn cứ bản đăng ký kế hoạch họp lớp của các CVHT,  

Bộ phận KHĐT thông báo lịch họp xét KQRL của các lớp HK2,3 năm  học 2017-2018 như sau:

Ngày họp Giờ họp Phòng họp Các lớp hành chính Thầy cô
16/07/2018 10:00:00 51
15A01, 17A05, 11B2, 11B3
Trịnh Thị Xuân
16/07/2018 10:30:00 52 17A01, 14A04 Nguyễn Thành Huy
16/07/2018 10:30:00 21
1310A03,1410A03,1710A06
Trần Duy Hùng
16/07/2018 10:30:00 22 12A1, 12A2, 12A4, 14A1 Lê Hữu Dũng
16/07/2018 11:00:00 51
1510A03, 1510A04
Mai Thị Thúy Hà
17/07/2018 16:00:00 44
1710A04, 1410A02, 1210A03
Lê Thị Thanh Thùy
17/07/2018 16:45:00 21 16A6, 17A3 Nguyễn Đức Tuấn
18/07/2018 9:15:00 51 11B4, 15A2, 16A5 Nguyễn Thùy Linh
18/07/2018 9:30:00 21 11b5, 12a5, 15a5 Nguyễn Thị Tâm
18/07/2018 10:00:00 52 16A01, 16A02 Trần Tiến Dũng
18/07/2018 10:00:00 22 13a2, 15a6 Nguyễn Thị Quỳnh Như
19/07/2018 10:30:00 52 12A6, 13A1, 16A4 Nguyễn Thị Thúy Lan
19/07/2018 10:30:00 42 1610A03 & 1710A02 Dương Chí Bằng
(29997 lần xem)