Thông báo Họp lớp đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019

15/08/2018 12:34
  • Căn cứ Kế hoạch năm học của nhà trường và của Khoa;
  • Căn cứ bản đăng ký kếhoạch họp lớp của các CVHT,  

 

Tổ KHĐT thông báo lịch họp của các lớp đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019, như sau:

 

Các lớp hành chính Ngày họp Giờ họp Phòng họp Thầy cô CVHT
1310A03,1410A03,1710A06
20/08/2018 10:00:00 24 Trần Duy Hùng
11b5,12a5, 15a5 20/08/2018 10:30:00 41 Nguyễn Thị Tâm
11B6, 14A4, 17A1 20/08/2018 10:30:00 52 Nguyễn Thành Huy
16A01, 16A02 20/08/2018 11:00:00 52 Trần Tiến Dũng
15A03-15A04 20/08/2018 11:00:00 51 Mai Thị Thúy Hà
17A3, 16A6 20/08/2018 17:00:00 51 Nguyễn Đức Tuấn
11B4, 15A2, 16A5 21/08/2018 9:00:00 51 Nguyễn Thùy Linh
1710A04, 1410A02, 1210A03
21/08/2018 11:00:00 23 Lê Thị Thanh Thùy
1610A03, 1710A02 22/08/2018 10:00:00 42 Dương Chí Bằng
11B2, 11B3, 15A1, 17A5 22/08/2018 10:30:00 21 Trịnh Thị Xuân
12A6, 13A1, 16A4 22/08/2018 11:00:00 52 Nguyễn Thị Thúy Lan
1210A01, 1210A02, 1210A04, 1410A01 23/08/2018 11:00:00 22 Lê Hữu Dũng
11B1, 13A2, 15A6 24/08/2018 10:30:00 23 Nguyễn Thị Quỳnh Như
(15075 lần xem)