Thông báo các quyết định Buộc thôi học, Cảnh báo đối với SV từ HK2 năm học 2018-2019

21/02/2019 15:27

Khoa thông báo các Quyết định về việc Buộc Thôi học, Cảnh báo đối với sinh viên từ HK2 năm học 2018-2019 như sau:

  • QĐ số 5170/QĐ-ĐHM về việc cho sinh viên thôi học kể từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 (kèm danh sách),
  • Số 5171/QĐ-ĐHM về việc cảnh báo đối với sinh viên có kết quả học tập yếu kém (kèm danh sách)

(17403 lần xem)