Thông báo Quyết định 5439/QĐ-ĐHM v/v Buộc tạm Ngừng học HK2 năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ Chính quy

28/03/2019 10:08

Khoa thông báo Quyết định về việc Buộc tạm Ngừng học HK2 năm học 2018-2019 đối với SV hệ Chính quy,như sau:

  • QĐ số 5439/QĐ-ĐHM về việc buộc tạm ngừng học học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ Chính quy (kèm danh sách) dưới đây

(14073 lần xem)