Thông báo các môn học HK3 năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 1810A

07/05/2019 16:28
Khoa thông báo việc đăng ký học các môn HK3 năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 1810A, như sau:
Tags: 1810A, thông báo,
 1. Các môn học bắt buộc trong kỳ:
  1. Chuyên đề thực tập cơ sở
  2. Giáo dục thể chất (2 tín chỉ)
  3. Giáo dục quốc phòng
 2. Hình thức đăng ký các môn học trên:
  • Sinh viên tự đăng ký
  • CVHT đăng ký bắt buộc cho các SV đủ điều kiện tiên quyết
 3. Yêu cầu: Những SV  có đủ điều kiện tiên quyết về môn học bắt buộc phải đăng ký các môn học nêu trên để đảm bảo tiến độ học tập, nếu không đăng ký học phải có đơn xin phép nêu rõ lý do chính đáng và trong đơn có ý kiến đồng ý và chữ ký xác nhận của thầy cô CVHT, nộp đơn kèm theo các minh chứng cần thiết tại VP Khoa trước ngày 10/5/2019.
(20509 lần xem)