Thông báo v/v trả chứng chỉ quốc phòng khóa 13, 14, 15, 16 lần 2 năm 2019

10/05/2019 09:33
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc trả chứng chỉ quốc phòng cho sinh viên chưa dến nhận lần 1 như sau.
Tags: thông báo,
  • Trong ngày 16/5/2019 tại phòng P17 Khoa Công Nghệ Thông Tin 96 Đinh Công Hà Nội gặp thầy Hiểu.
  • Sau thời hạn trên khoa sẽ chuyển lại chứng chỉ cho TrT Giáo dục TC-QP
(18991 lần xem)