Thông báo số 1 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2018-2019

13/05/2019 22:41
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 13/05/2019, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau
 1. Hủy một số lớp do số đăng ký quá ít.
  Để đảm bảo quyền học tập của sinh viên đã đăng ký, những sinh viên đã có đăng ký trong các lớp bị hủy được tự động chuyển sang các lớp cùng môn, cùng lịch, còn chỉ tiêu.
  Môn học Số tín chỉ Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK Xử lý
  An ninh và bảo mật dữ liệu 3 AAN5022019.1 Nguyễn Đức Tuấn 1 Huỷ
  Nguyên lý hệ điều hành 3 AAS6172019.2 Nguyễn Thanh Tùng 10 Huỷ
  Thực hành LTr Web 1 W710TH2019.2 Nguyễn Đức Tuấn 16 Huỷ
  Pháp luật đại cương 2 MHN6092019.1 Đinh Thị Duy Thanh 18 Huỷ
  Lập trình Web 4 AAW7102019.1 Thái Thanh Tùng 19 Huỷ
 2. Tạm dừng một số lớp tín chỉ, chờ đăng ký bổ sung đến hết 15/05/2019
  Môn học Số tín chỉ Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK Xử lý
  Giải tích 1 3 AAB1082019.1 Nguyễn Thị Phi Doan 20 Chờ ĐK
  Cơ sở dữ liệu 3 AAB4022019.1 Trịnh Thị Xuân 22 Chờ ĐK
  Lập trình trên thiết bị di động 3 AAS7132019.2 Trương Công Đoàn 24 Chờ ĐK
 3. Theo đề nghị của Bộ môn Công nghệ phần mềm:
  • Thay thế giảng viên Nguyễn Thị Tâm ở lớp Hệ quản trị CSDL (AAW6022019.1) bằng chuyên gia được mời đến từ Công ty Cổ phần Phần mềm MISA nhằm tăng cường thực tiễn công việc cho sinh viên.
  • Thay thế giảng viên Lê Hữu Dũng ở lớp Lập trình Web (AAW7112019.1) bằng giảng viên Nguyễn Đức Tuấn (để mở lớp mới)
 4. Mở mới một số lớp, bắt đầu đăng ký từ 14:00 14/05/2019
  Môn học Giảng viên Ghi chú
  Xác suất thống kê toán học Nguyễn Văn Hộ  
  Quản trị hệ thống Linux  Trần Tiến Dũng  
  Phân tích và thiết kế hệ thống TT Lê Hữu Dũng khoá 1510A đăng ký trước đến hết 16:00 14/05/2019
  Thương mại điện tử Thái Thanh Sơn khoá 1510A đăng ký trước đến hết 16:00 14/05/2019
 5. Những sinh viên đang xếp hạng học lực Yếu cần giảm số tín chỉ đăng ký kì này về từ 10 đến 14 tín chỉ để có thể học tập hiệu quả. Việc huỷ đăng ký thực hiện bằng cách đề nghị thông qua Cố vấn học tập trước 16/05/2019. Quá hạn này, các SV trên vẫn còn có đăng ký vượt 14 tín chỉ sẽ tự động bị huỷ bớt để đảm bảo quy chế.
 6. Những sinh viên có trung bình tích luỹ <2.0 (hệ 4) cần tích cực cải thiện để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế
(29940 lần xem)