Thông báo Họp lớp đầu học kỳ 1 năm học 2019-2020

24/08/2019 16:12
  • Căn cứ Kế hoạch năm học của Khoa;
  • Căn cứ bản đăng ký kế hoạch họp lớp của các CVHT,  

 

Tổ KHĐT thông báo lịch họp của các lớp đầu học kỳ 1 năm học 2019-2020, như sau:

 

 

Các lớp hành chính Ngày họp Giờ họp Phòng họp Thầy cô CVHT Ghi chú
1610A06, 1710A03 26/08/2019 11:00:00 52 Nguyễn Đức Tuấn  
1610A01, 1610A02 27/08/2019 10:00:00 42 Trần Tiến Dũng  
11B6,14A4,17A01 27/08/2019 10:00:00 43 Nguyễn Thành Huy  
1610A03, 1710A02, 1810A01 27/08/2019 10:30:00 24 Dương Chí Bằng Thay thầy T.C.Đoàn
13A10A03, 1410A03, 1710A06, 1910A05
27/08/2019 11:00:00 22 Trần Duy Hùng  
1210A01, 1210A02, 1210A04, 1410A01 28/08/2019 10:00:00 51 Lê Hữu Dũng  
1810A02, 1510A03, 1510A04 28/08/2019 9:00:00 52 Mai Thị Thúy Hà  
1610A05, 1510A02, 0011B4 29/08/2019 8:00:00 22 Nguyễn Thùy Linh  
1210A03, 1410A02, 1710A04 29/08/2019 9:00:00 43 Lê Thị Thanh Thùy  
1210A06, 1310A01, 1610A04, 1810A03 29/08/2019 10:45:00 22 Nguyễn Thị Thúy Lan  
1810A05, 1510A05, 1210A05, 0011B5 29/08/2019 11:30:00 23 Nguyễn Thị Tâm  
1510A01, 0011B2, 0011B3 30/08/2019 10:00:00 21 Trịnh Thị Xuân  
1710A05 30/08/2019 10:30:00 21 Trịnh Thị Xuân  
1310A02, 1510A06, 1810A04, 0011B1 30/08/2019 10:30:00 22 Nguyễn Thị Quỳnh Như  
(13194 lần xem)