Thông báo v/v Đăng ký thông tin sinh viên lớp 1510B01 (Lai Châu)

14/09/2019 08:57
Để chuẩn bị làm Đồ án tốt nghiệp cho lớp 1510B01 (Lai Châu),

Khoa CNTT thông báo đề nghị các sinh viên của lớp cung cấp một số thông tin theo biểu mẫu sau. Những thông tin này chỉ được dùng để sử dụng trong hoạt động đào tạo và không cung cấp cho bất kì bên thứ ba nào khác.

Thời hạn thực hiện: trước 19/09/2019

(15869 lần xem)