Kết quả kiểm tra tiến độ Đồ án, Chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2019-2020

21/10/2019 14:00
Khoa CNTT thông báo kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện Đồ án/Chuyên đề TN của SV trong HK1 năm học 2019-2020, như sau:

1. Kết quả thực hiện chuyên đề TN:

1.1. Môn: Chuyên đề CNPM & ứng dụng/Chuyên đề Kết thúc chuyên ngành:

TT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp HC CN KQ tiến độ (công nhận) Ghi chú tiến độ
1 14A10010124 Nguyễn Thị Thu An   1410A02 MT Đạt  
2 11A100322 Đặng Đình Tuấn Anh   0011B6 SE Không nộp  
3 14A10010098 Vũ Thành Công   1410A04 MT Đạt  
4 14A10010036 Nguyễn Đình Diến   1410A01 SE Chậm Nộp muộn-4
5 14A10010050 Lê Thùy Dung   1410A03 NS Đạt  
6 14A10010198 Vũ Hồng Đăng   1410A04 NS Không nộp  
7 12A10010343 Phạm Minh Đoàn   1210A06 NS Đạt  
8 14A10010121 Mai Trung Hiếu   1410A01 SE Không nộp  
9 13A10010012 Tống Thị Khánh Hoài   1310A01 SE Chậm Nộp muộn-2
10 14A10010149 Hoàng Mạnh Hùng   1410A04 MT Chưa đạt  
11 13A10010127 Nguyễn Hữu Khánh   1310A01 SE Chậm Nộp muộn-10
12 13A10010151 Trần Ngọc Nam   1310A02 MT Đạt  
13 14A10010147 Nguyễn Việt Phong   1410A03 SE Chưa đạt  
14 14A10010111 Đinh Văn Quyết   1410A04 SE Chậm Nộp muộn-1
15 14A10010184 Phan Thành Quyết   1410A04 MT Chậm Nộp muộn-10
16 13A10010147 Nguyễn Hồng Thái   1310A02 MT Chậm Nộp muộn-4
17 14A10010183 Trần Thị Thu   1410A03 IS Đạt  
18 14A10010182 Nguyễn Thành Trung   1410A01 SE Chậm Nộp muộn-2
19 14A10010185 Phạm Quang Trung   1410A02 SE Chậm Nộp muộn-11
20 12A10010262 Nguyễn Thanh Tùng   1210A04 NS Không nộp  
21 14A10010143 Vũ Duy Anh   1410A01 NS Không nộp  
22 15A10010302 Nguyễn Mạnh Cường   1510A04 CNPM Không đạt  
23 15A10010175 Phạm Hải Đăng   1510A03 CN ĐPT Chậm Nộp muộn-2
24 15A10010320 Hoàng Văn Điều   1510A03 CN ĐPT Chậm TĐ  
25 15A10010003 Đỗ Trường Giang   1510A05 CN ĐPT Đạt  
26 15A10010213 Lưu Đình Hải   1510A02 CNPM Đạt  
27 15A10010297 Đỗ Văn Hiếu   1510A05 CNPM Đạt  
28 15A10010125 Nguyễn Như Hiển   1510A05 CNPM Đạt  
29 15A10010117 Đặng Thị Huyền   1510A03 CN ĐPT Không nộp  
30 15A10010231 Nguyễn Thị Huyền   1510A06 CN ĐPT Đạt  
31 15A10010275 Nguyễn Đình Khánh   1510A04 CNPM Không nộp  
32 15A10010181 Phạm Đức Liêm   1510A06 CNPM Chậm Nộp muộn-4
33 15A10010141 Chu Thị Liên   1510A01 CN ĐPT Đạt  
34 15A10010025 Nguyễn Vương Tài Mẫn   1510A06 M&ATHT Đạt  
35 15A10010184 Phan Giang Nam   1510A06 M&ATHT Đạt  
36 15A10010004 Lê Thị Hồng Nhung   1510A03 CN ĐPT Đạt  
37 15A10010017 Nhâm Thị Nương   1510A06 CN ĐPT Đạt  
38 15A10010236 Phạm Thị Lan Phương   1510A01 CN ĐPT Chậm Cần cố gắng
39 15A10010102 Lê Quang Sơn   1510A02 CNPM Đạt  
40 15A10010232 Khổng Văn Sứng   1510A05 CNPM Không nộp  
41 15A10010262 Nguyễn Thế Thái   1510A03 CNPM Không nộp  
42 15A10010191 Chu Văn Thành   1510A01 CNPM Đạt  
43 15A10010313 Phạm Thị Thu Thảo   1510A05 CN ĐPT Đạt  
44 15A10010057 Nguyễn Thị Huyền Thương   1510A05 CN ĐPT Chậm Nộp muộn-2
45 15A10010062 Hoàng Việt Tiến   1510A02 CNPM Đạt  
46 15A10010214 Nguyễn Ánh Vân   1510A02 CNPM Đạt  
47 15A10010285 Phạm Thị Thúy Vui   1510A06 CN ĐPT Chậm Nộp muộn-2
48 15A10010268 Trần Thị Xuyên   1510A03 CN ĐPT Không nộp  

1.2. Môn: Chuyên đề Lập trình ứng dụng

TT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp HC CN KQ tiến độ (công nhận) Ghi chú tiến độ
1 14A10010124 Nguyễn Thị Thu An   1410A02 SE Đạt  
2 11A100322 Đặng Đình Tuấn Anh   0011B6 SE Không nộp  
3 14A10010030 Nguyễn Thành Công   1410A01 NS Không nộp  
4 14A10010098 Vũ Thành Công   1410A04 SE Đạt  
5 14A10010036 Nguyễn Đình Diến   1410A01 IS Chậm Nộp muộn-4
6 14A10010050 Lê Thùy Dung   1410A03 IS Đạt  
7 14A10010198 Vũ Hồng Đăng   1410A04 SE Không nộp  
8 12A10010343 Phạm Minh Đoàn   1210A06 NS Đạt  
9 14A10010121 Mai Trung Hiếu   1410A01 SE Không nộp  
10 13A10010012 Tống Thị Khánh Hoài   1310A01 SE Chậm Nộp muộn-2
11 14A10010109 Nguyễn Minh Hoàng   1410A01 SE Không nộp  
12 13A10010140 Đỗ Trung Hòa   1310A01 SE Không nộp  
13 14A10010149 Hoàng Mạnh Hùng   1410A04 SE Chậm TĐ  
14 13A10010127 Nguyễn Hữu Khánh   1310A01 SE Chậm Nộp muộn-10
15 13A10010151 Trần Ngọc Nam   1310A02 SE Đạt  
16 14A10010015 Trần Thị Nga   1410A03 SE Không nộp  
17 14A10010147 Nguyễn Việt Phong   1410A03 SE Đạt yếu  
18 14A10010111 Đinh Văn Quyết   1410A04 SE Chậm Nộp muộn-1
19 14A10010184 Phan Thành Quyết   1410A04 SE Không nộp  
20 13A10010147 Nguyễn Hồng Thái   1310A02 SE Chậm Nộp muộn-4
21 14A10010183 Trần Thị Thu   1410A03 SE Đạt  
22 14A10010182 Nguyễn Thành Trung   1410A01 SE Chậm Nộp muộn-2
23 14A10010185 Phạm Quang Trung   1410A02 IS Không nộp  
24 12A10010262 Nguyễn Thanh Tùng   1210A04 IS Không nộp  
25 14A10010143 Vũ Duy Anh   1410A01 SE Không nộp  
26 15A10010302 Nguyễn Mạnh Cường   1510A04 CNPM Đạt  
27 15A10010175 Phạm Hải Đăng   1510A03 CN ĐPT Không nộp  
28 15A10010320 Hoàng Văn Điều   1510A03 CN ĐPT Chậm TĐ  
29 15A10010003 Đỗ Trường Giang   1510A05 CN ĐPT Đạt  
30 15A10010213 Lưu Đình Hải   1510A02 CNPM Đạt  
31 15A10010297 Đỗ Văn Hiếu   1510A05 CNPM Đạt  
32 15A10010125 Nguyễn Như Hiển   1510A05 CNPM Không nộp  
33 15A10010117 Đặng Thị Huyền   1510A03 CN ĐPT Chậm Nộp muộn-1
34 15A10010231 Nguyễn Thị Huyền   1510A06 CN ĐPT Đạt  
35 15A10010275 Nguyễn Đình Khánh   1510A04 CNPM Không nộp  
36 15A10010181 Phạm Đức Liêm   1510A06 CNPM Đạt  
37 15A10010141 Chu Thị Liên   1510A01 CN ĐPT Đạt  
38 15A10010025 Nguyễn Vương Tài Mẫn   1510A06 M&ATHT Đạt  
39 15A10010184 Phan Giang Nam   1510A06 M&ATHT Đạt  
40 15A10010004 Lê Thị Hồng Nhung   1510A03 CN ĐPT Đạt  
41 15A10010017 Nhâm Thị Nương   1510A06 CN ĐPT Chậm TĐ  
42 15A10010236 Phạm Thị Lan Phương   1510A01 CN ĐPT Đạt  
43 15A10010102 Lê Quang Sơn   1510A02 CNPM Đạt  
44 15A10010232 Khổng Văn Sứng   1510A05 CNPM Chậm Cần tích cực hơn
45 15A10010262 Nguyễn Thế Thái   1510A03 CNPM Không nộp  
46 15A10010191 Chu Văn Thành   1510A01 CNPM Đạt  
47 15A10010313 Phạm Thị Thu Thảo   1510A05 CN ĐPT Đạt  
48 15A10010057 Nguyễn Thị Huyền Thương   1510A05 CN ĐPT Chậm Nộp muộn-1
49 15A10010062 Hoàng Việt Tiến   1510A02 CNPM Đạt  
50 15A10010214 Nguyễn Ánh Vân   1510A02 CNPM Đạt  
51 15A10010285 Phạm Thị Thúy Vui   1510A06 CN ĐPT Đạt  
52 15A10010268 Trần Thị Xuyên   1510A03 CN ĐPT Đạt  

 

2. Môn: Đồ án tốt nghiệp

Mã SV Họ tên Lớp HC Tên đề tài GVHD Chuyên ngành KQ kiểm tra tiến độ
1 15A10010336 Phạm Thị Minh Hạnh 1510A03 Kiểm thử website đặt phòng Homestay Trịnh Thị Xuân CNPM Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
Chú ý quy cách quyển và slide báo cáo.
1 15A10010206 Nguyễn Duy Phương 1510A05 Nghiên cứu Java Native Interface và ứng dụng vào cải thiện hiệu năng cho Java Nguyễn Đức Tuấn CNPM Đề nghị đổi tên đề tài phù hợp.
Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
1 15A10010211 Đỗ Hà 1510A05 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX) cho website Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Mở Hà Nội fithou.edu.vn Thái Thanh Tùng CN ĐPT Đạt tiến độ.
Thực hiện tiếp như HĐ góp ý.
1 15A10010333 Trịnh Phạm Phương Thảo 1510A05 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho Website bán hàng cửa hàng The Coffee House Văn Phú Hà Đông Trần Duy Hùng CN ĐPT Đạt tiến độ.
Thực hiện tiếp như HĐ góp ý.
1 15A10010273 Vũ Thị Thu Hà 1510A06 Thiết kế giao diện và trải nhiệm người dùng cho "Website bán quần áo thời trang MaxShop " Nguyễn Thị Quỳnh Như CN ĐPT ND chưa đảm bảo và chậm tiến độ.
Tên đề tài sai.
Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
1 15A10010208 Nguyễn Tuấn Anh 1510A05 Thiết kế giao diện và trải nhiệm người dùng cho ứng dụng mobile của cửa hàng thời trang Fiona Nguyễn Thị Quỳnh Như CN ĐPT Chậm tiến độ.
Slide không đúng quy cách
Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
1 15A10010049 Nguyễn Thanh Tùng 1510A03 Triển khai giải pháp đăng nhập một lần trên dịch vụ Office 365 và hệ thống xác thực tập trung của Trường Đại học Mở Hà Nội Đinh Tuấn Long M & ATHT Đạt tiến độ.
Thực hiện tiếp chú ý quy cách quyển báo cáo.
1 15A10010100 Lê Văn Thanh 1510A03 Xây dựng hệ thống chăm sóc cây trồng cho mô hình trồng cây kiểu nhỏ Mai Thị Thuý Hà CNPM Đạt tiến độ.
Thực hiện tiếp chú ý quy cách slide và quyển báo cáo.
1 15A10010167 Nguyễn Trọng Hiếu 1510A01 Xây dựng ứng dụng mobile cho cửa hàng thời trang Fiona Mai Thị Thuý Hà CNPM Đạt tiến độ.
Thực hiện tiếp chú ý quy cách slide.
2 15A10010148 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1510A04 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho "Ứng dụng chia sẻ công thức nấu ăn Đậu Đậu" Lê Hữu Dũng CN ĐPT Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
2 15A10010197 Lã Thái Dương 1510A03 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website "Đặt phòng Homestay" Nguyễn Thị Quỳnh Như CNĐPT Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
2 15A10010088 Nguyễn Đình Đạt 1510A05 Ứng dụng phần mềm 3DS Max thiết kế khu biệt thự Bùi Văn Long (1),
Mai Thị Thuý Hà (2)
CN ĐPT Chậm tiến độ.
Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
Sai định dạng quyển báo cáo và TLTK.
2 15A10010033 Nguyễn Đình Hoàng 1510A05 Ứng dụng phần mềm 3DS Max thiết kế khu biệt thự Bùi Văn Long (1),
Mai Thị Thuý Hà (2)
CN ĐPT Chậm tiến độ.
Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
Sai định dạng quyển báo cáo và TLTK.
2 15A10010021 Lê Hồng Ngọc 1510A06 Xây dựng Hệ thống cung cấp dịch vụ quản lý nhân sự Thái Thanh Tùng CNPM Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
TLTK chưa đạt chuẩn.
Cần đẩy nhanh tiến độ.
2 15A10010157 Nguyễn Anh Tú 1510A06 Xây dựng Hệ thống cung cấp dịch vụ quản lý nhân sự Thái Thanh Tùng CNPM Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
TLTK chưa đạt chuẩn.
Cần đẩy nhanh tiến độ.
2 15A10010080 Dương Đắc Khanh 1510A04 Xây dựng Hệ thống quản lý bán hàng tại Nhà hàng Nguyễn Đức Tuấn CNPM Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
Quyển báo cáo chưa đúng quy định.
Kế hoạch ĐA chưa đúng tiến độ của Khoa.
2 15A10010248 Nghiêm Văn Minh 1510A02 Xây dựng Hệ thống quản lý bán hàng tại Nhà hàng Nguyễn Đức Tuấn CNPM Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
Quyển báo cáo chưa đúng quy định.
Kế hoạch ĐA chưa đúng tiến độ của Khoa.
2 15A10010083 Nguyễn Bá Linh 1510A02 Xây dựng Hệ thống quản lý bán hàng tại Nhà hàng Nguyễn Đức Tuấn CNPM Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
Quyển báo cáo chưa đúng quy định.
Kế hoạch ĐA chưa đúng tiến độ của Khoa.
3 15A10010323 Đặng Thị Hạnh 1510A05 Kiểm thử Hệ thống cung cấp dịch vụ quản lý nhân sự Lê Hữu Dũng CNPM Tiến độ đạt tương đối.
3 15A10010246 Nguyễn Ngọc Chinh 1510A05 Kiểm thử Hệ thống cung cấp dịch vụ quản lý nhân sự Lê Hữu Dũng CNPM Tiến độ đạt tương đối.
3 15A10010002 Nguyễn Minh Khánh 1510A06 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho "Website chia sẻ công thức nấu ăn Đậu Đậu" Thái Thanh Tùng CN ĐPT Không kiểm tra
3 15A10010305 Hoàng Duy Hưng 1510A06 Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình xuất bản báo Công luận Trần Tiến Dũng CNPM Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
3 15A10010092 Phan Thị Thúy 1510A06 Xây dựng mô hình 3D mô phỏng cửa hàng giày LYVNXK Nguyễn Thị Quỳnh Như CN ĐPT Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
Slide chưa đúng quy định.
3 15A10010016 Nguyễn Quang Trung 1510A03 Xây dựng motion graphic video giới thiệu khoa CNTT Trường Đại học Mở Hà Nội Trần Duy Hùng CN ĐPT Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
Báo cáo chưa đúng trọng tâm.
Trình bày văn bản chưa đạt.
3 16A10010102 Bùi Công Quang 1610A03 Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng The Coffee House - Văn Phú, Hà Đông Nguyễn Thị Tâm CNPM Đạt tiến độ.
Thực hiện tiếp như HĐ góp ý.
3 15A10010036 Nguyễn Quốc Hà 1510A03 Xây dựng website bán quần áo thời trang cho cửa hàng MaxShop Mai Thị Thuý Hà CNPM Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
3 15A10010101 Trần Văn Cường 1510A02 Xây dựng website đặt phòng Homestay Trần Tiến Dũng CNPM Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
4 15A10010032 Nguyễn Thị Diệu Ninh 1510A04 Kiểm thử hệ thống đặt lịch khám cho phòng khám đa khoa Tâm An Lê Hữu Dũng CNPM Chậm tiến độ.
Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
Chỉnh lại slide, quyển báo cáo.
4 15A10010198 Nguyễn Thị Thuỷ 1510A01 Kiểm thử hệ thống đặt lịch khám cho phòng khám đa khoa Tâm An Lê Hữu Dũng CNPM Chậm tiến độ.
Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
Chỉnh lại slide, quyển báo cáo.
4 15A10010096 Lê Thanh Hương 1510A05 Thiết kế giao diện cho website weshub.vn, đáp ứng các tiêu chuẩn về Material Design và Mobile First Lê Hữu Dũng CN ĐPT Đạt tiến độ.
Chỉnh lại slide và quyển báo cáo.
4 15A10010129 Nguyễn Thị Huyền Thương 1510A04 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho "Ứng dụng đọc truyện tranh Nhật Bản trực tuyến trên Android" Thái Thanh Tùng CN ĐPT Chậm tiến độ.
Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
Quyển báo cáo chưa đúng quy định; chỉnh lại slide.
4 15A10010158 Hoa Ngọc Hoàng Anh 1510A05 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho hệ thống đặt lịch khám cho phòng khám đa khoa Tâm An Nguyễn Thị Quỳnh Như CN ĐPT Không kiểm tra
4 15A10010042 Hoàng Công Huy 1510A05 Xây dựng hệ thống đặt lịch khám cho phòng khám đa khoa Tâm An Nguyễn Thị Tâm CNPM Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
Chỉnh sửa slide.
4 15A10010011 Trương Quốc Bảo 1510A05 Xây dựng hệ thống đặt lịch khám cho phòng khám đa khoa Tâm An Nguyễn Thị Tâm CNPM Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
Chỉnh sửa slide.
4 15A10010293 Trần Như Đông 1510A01 Xây dựng ứng dụng đọc truyện tranh Nhật Bản trực tuyến trên Android Trịnh Thị Xuân CNPM Cần bổ sung như biên bản HĐ yêu cầu.
5 15A10010219 Ngô Tuấn Thành 1510A06 Nghiên cứu giải pháp wifi tập trung cho doanh nghiệp và triển khai giải pháp wifi tập trung cho khoa CNTT – Đại học Mở Hà nội Nguyễn Thành Huy M & ATHT Đạt tiến độ.
Thực hiện tiếp như HĐ góp ý.
Chú ý tài liệu tham khảo.
5 15A10010059 Nguyễn Trung Hiếu 1510A03 Thiết kế giao diện và trải nhiệm người dùng cho "Hệ thống cung cấp dịch vụ quản lý nhân sự" Trần Duy Hùng CN ĐPT Đạt tiến độ.
Thực hiện tiếp như HĐ góp ý.
Chú ý hình vẽ và tài liệu tham khảo.
5 15A10010010 Hoàng Thị Hồng Hạnh 1510A06 Thiết kế giao diện website cho cửa hàng đồ làm bánh, nấu ăn và pha chế Abby Nguyễn Thị Quỳnh Như CN ĐPT Đạt tiến độ. Thực hiện tiếp như HĐ góp ý.
Chú ý hình vẽ. Chưa có tài liệu tham khảo.
5 15A10010200 Lê Văn Dũng 1510A01 Ứng dụng ngôn ngữ VRML mô phỏng Trường Đại học Mở Hà Nội (tại Hưng Yên) Trần Duy Hùng CN ĐPT Đạt tiến độ.
Thực hiện tiếp như HĐ góp ý.
Chú ý tài liệu tham khảo.
5 15A10010026 Nguyễn Phương Nam 1510A01 Ứng dụng ngôn ngữ VRML mô phỏng Trường Đại học Mở Hà Nội (tại Hưng Yên) Trần Duy Hùng M & ATHT Đạt tiến độ.
Thực hiện tiếp như HĐ góp ý.
Chú ý tài liệu tham khảo.
5 15A10010006 Trần Hữu Khánh 1510A05 Ứng dụng ngôn ngữ VRML mô phỏng Trường Đại học Mở Hà Nội (tại Hưng Yên) Trần Duy Hùng CN ĐPT Đạt tiến độ.
Thực hiện tiếp như HĐ góp ý.
Chú ý tài liệu tham khảo.
5 15A10010252 Nguyễn Ngọc Long 1510A06 Xây dựng bộ phần mềm hỗ trợ chấm và thống kê kết quả bài thi trắc nghiệm Nguyễn Thành Huy CNPM Đạt tiến độ.
Thực hiện tiếp như HĐ góp ý.
Chú ý tài liệu tham khảo.
5 15A10010031 Nguyễn Bá Thái 1510A02 Xây dựng website và ứng dụng chia sẻ công thức nấu ăn Đậu Đậu Nguyễn Thành Huy CNPM Đạt tiến độ.
Thực hiện tiếp như HĐ góp ý.
Chú ý tài liệu tham khảo. Slide dài.
5 15A10010121 Phạm Tiến Hùng 1510A06 Xây dựng website và ứng dụng chia sẻ công thức nấu ăn Đậu Đậu Nguyễn Thành Huy CNPM Đạt tiến độ.
Thực hiện tiếp như HĐ góp ý.
Chú ý tài liệu tham khảo. Slide dài.

 

(15847 lần xem)