Thông báo kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp HK2 năm 2019-2020

04/02/2020 14:12
Căn cứ kế hoạch đào tạo HK2 năm 2019-2020 của Khoa, Căn cứ thông báo số 416/TB-ĐHM ngày 31/01/2020 v/v nghỉ học của học viên, sinh viên để thực hiện phòng chống virus Corona mới (nCoV)

Khoa thông báo quy trình về việc kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020 trong giai đoạn chống dịch gây ra bởi virus Corona mới (nCoV), như sau:

  1. Trước ngày 7/2/2020, Sinh vên gửi email gồm báo cáo, sản phẩm thực hiện đề tài tới GVHD để xin xác nhận tiến độ thực hiện chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020.
    Trong nội dung email ghi rõ Mã SV, Họ tên, Tên học phần, Tên đề tài.
  2. Bằng email, GVHD xác nhận (Đạt/Không đạt) tiến độ thực hiện chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho SV mình phụ trách/hướng dẫn, gửi cho tổ KHĐT (có cc tới sinh viên liên quan) về việc xác nhận này, hạn cuối cùng trước 09:00 ngày 08/2/2020
  3. Tổ KHĐT sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020 để báo cáo BLĐ Khoa
(9982 lần xem)