Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK3 năm học 2019-2020

03/05/2020 16:04
Tags: thông báo,

Nội dung công việc Thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
CB phụ trách lớp Lai Châu,
GV quan tâm
01/05 04/05 Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
 
Đăng ký học giai đoạn 1 Sinh viên, CVHT theo thông báo 04/05 07/05   Theo hướng dẫn
Đối thoại cấp trường SV được cử; 01 giáo vụ; BLĐK 07/05 08/05 Danh sách SV được cử  
Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 07/05 10/05   Có hướng dẫn
Duyệt đăng ký học BLĐK 08/05 09/05   Chú ý BL đăng ký học cho SV
Thực học Toàn khoa 11/05 03/08    
HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020   11/05 10/08    
Sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khoá KH-ĐT; BM Cơ sở; Tổ Hướng nghiệp 15/05 22/05    
Hội nghị SV NCKH cấp trường Tổ NCKH; SV đoạt giải cấp khoa; SV, GV theo triệu tập 18/05 19/05    
Thành lập Hội đồng cấp khoa xét tốt nghiệp đợt tháng 6 KH-ĐT; BLĐK 18/05 19/05    
Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa (đợt xét Tháng 2/2020) KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
18/05 15/06 Thông báo thu hồ sơ;
BB kiểm tra HS, Điểm...
Các BB, DS theo mẫu
 
Thu hồ sơ đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 6 KH-ĐT; SV đủ điều kiện TN 19/05 22/05    
Thu học phí HK3 Tài chính, CVHT, SV 12/06 26/06 Thông báo Thu học phí trước khi thu 2 tuần
Báo cáo thu học phí cho BLĐK sau khi thu
Kết thúc lịch thu HP, ngoài Báo cáo BLĐK, cần công bố 1 danh sách SV nợ HP
Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo số SV đăng ký học/học kỳ CVHT, KH-ĐT 25/05 27/05 Báo cáo Tổng hợp số liệu đăng ký (từng lớp)
Báo cáo tổng hợp cả khoa
 
Kiểm tra hồ sơ đăng ký tốt nghiệp Tiểu ban kiểm tra; KH-ĐT 23/05 30/05    
Khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên BLĐK;
CTV ĐBCL (Nguyệt);
CVHT, SV 15A-18A
01/06 15/06   bắt đầu 2 tuần trước khi kết thúc giảng dạy;
kéo dài 1 tháng
Kiến tập doanh nghiệp (tháng 6) Tổ Hướng nghiệp; SV; CVHT, BM Cơ sở; KH-ĐT 01/06 16/06    
Học GDQP SV 1910A; CVHT; KH-ĐT 8/6/2020 13/07   Không chấp nhận SV tự di chuyển do phải bàn giao tại điểm tập kết đưa SV đi
Họp xét tốt nghiệp đợt tháng 6 (cấp khoa) Hội đồng cấp khoa 09/06 09/06    
Sinh hoạt Công dân - Sinh viên giữa khoá KH-ĐT; BM Cơ sở; Tổ Hướng nghiệp 15/06 22/06    
Triển khai giai đoạn 2 của HK Toàn khoa 15/06 03/08    
Nhà trường xét tốt nghiệp đợt Th6   16/06 16/06    
Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 22/06 5/7   Riêng các môn TA, LLCT thi theo lịch của Trường
Triển khai xét KQRL cấp lớp cho HK2,3
(lưu ý: thông báo lịch đăng ký họp lớp trước 1 tuần)
CVHT,
SV các lớp,
KH-ĐT
20/07 25/7 1. Thông báo lịch họp các lớp (website)
2. Hướng dẫn, yêu cầu thực hiện (của khoa)
3. Phiếu đánh giá RL (theo từng lớp)
4. Biên bản họp lớp
5. Biểu mẫu tổng hợp theo y/c P.CTSV
Lưu ý những SV có/không được có trong DS
Sinh viên diện Bảo lưu, Tạm ngừng học (Đình chỉ) quay lại Khoa đăng ký học tập   20/07 25/7 Đơn xin tiếp tục trở lại học tập (mẫu 16, đối với SV diện Bảo lưu) trong cùng cuộc họp xét KQHT-RL
Tính giờ hoạt động NCKH của GV NCKH; GV 20/07/2020 03/08/2020    
Thi các môn TACB KHĐT, SV, HĐ thi 22/07 25/7    
Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 25/07 26/7 QĐ + DS dự thi
QĐ công nhận đạt CĐR NLNN
 
Thi các môn Lí luận chính trị KHĐT, SV, HĐ thi 28/07 29/07    
Lên điểm, xác nhận điểm Giáo vụ, CTMS 29/07 03/08    
Hạn nộp bài cho Hội thảo Định hướng chuyên môn 2019 Các tác giả;
Ban tổ chức
01/08 03/08    
Khoa xét KQ HTRL HK2,3 năm học 2019-2020 HĐ cấp khoa 05/08 10/8    
Trả kết quả học tập tích luỹ về CVHT KH-ĐT, CVHT 12/08 14/08 Bản in KQHT tích luỹ KH-ĐT in KQHT tích luỹ của những SV chưa tốt nghiệp, kí bản cứng
bàn giao cho CVHT có kí nhận
Hội thảo Định hướng chuyên môn  BLĐK, KH-ĐT,
Tổ Hướng nghiệp, 4 Bộ môn
CVHT, SV >=100 tc
15/08 16/08    
Nhà trường xét KQ HTRL HK2,3 năm học 2019-2020   15/08 29/8   Tham chiếu Khung KHĐT năm học 19-20 của HOU
(20059 lần xem)