Thông báo về đợt đăng ký Lớp tín chỉ tiếp theo cho các sinh viên khoá 0711B

02/02/2012 18:53
Khoa CNTT mới cập nhật lại số liệu và danh sách các Lớp tín chỉ (Lớp môn học) cho phép sinh viên khoá 0711B đăng ký theo thời hạn mới.
Tags: ctms, thongbao,

Theo đó, ngoại trừ lớp  
MHN6092012.1 - MHN609-Pháp luật đại cương (PLĐC) - GV: Đinh Duy Thanh

được giữ nguyên lịch và thời hạn đăng ký từ ngày 31/1 đến 04/2, các lớp còn lại đã bị thay đổi (lịch học, giới hạn số lượng, ...) và một số lớp mới được mở. Do vậy, sinh viên khoá 0711B có thể tiếp tục đăng ký các lớp tín chỉ mới cập nhật theo thời hạn mới từ ngày 03/02 đến hết ngày 05/02. Cách thức đăng ký của sinh viên không thay đổi.

Sau khi sinh viên đăng ký đủ số lượng tối thiểu của từng lớp và được Ban chủ nhiệm khoa phê duyệt, lịch học sẽ có hiệu lực thi hành.

(9148 lần xem)