Gia hạn đăng ký Lớp tín chỉ cho sinh viên khóa 0711B đến hết 06/02/2012 (Thứ hai)

05/02/2012 11:38
Các lớp còn chỉ tiêu cho phép đăng ký được gia hạn đến hết 06/02/2012
Tags: ctms,

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa 0711B đăng ký lớp tín chỉ trong học kỳ đầu tiên triển khai đăng ký chủ động, Ban chủ nhiệm khoa CNTT quyết định gia hạn đăng ký cho các lớp tín chỉ còn chỉ tiêu đến hết ngày 06/02/2012.
Sinh viên có thể tiếp tục đăng ký theo 1 trong 2 cách đã thông báo cho đến hết thời hạn trên.

(8852 lần xem)