Thông báo v/v triển khai đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên học kỳ 2,3 năm học 2020 - 2021

02/08/2021 12:08
Thực hiện kế hoạch về việc xét công nhận kết quả học tập – rèn luyện. Khoa công nghệ Thông tin thông báo một số nội dung trong công tác tổ chức xét kết quả rèn luyện cho sinh viên đại học hệ chính quy học kỳ 2,3 năm học 2020 - 2021 như sau:
Tags: rèn luyện,

 

  1. Đối tượng: Toàn bộ sinh viên đại học hệ chính quy
  2.  SV tự đánh giá (theo mẫu phiếu) và nộp bản mềm phiếu đánh giá cho CVHT (qui tắc nộp do CVHT qui định).
  3. Thời gian họp lớp: Từ ngày 02/08 đến ngày hết 05/08/2021.  Thầy, cô CVHT tổ chức họp lớp (bằng hình thức trực tuyến, có ghi hình) và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo qui định.
    Sau khi kết thúc họp lớp thầy cô gửi lại cho cô Bích, trước 14:00 06/08/2021 để tổng hợp:
  1. Bản mềm phiếu đánh giá của toàn bộ SV trong lớp sau khi đánh giá
  2. Kết quả rèn luyện(biểu 3) theo lớp,
  3. link video minh chứng họp lớp

 


(7614 lần xem)