Thông báo v/v Đăng ký học lại cho sinh viên nợ môn (TB ngày 14/02/2012)

17/02/2012 18:15
Ban biên tập xin trích đăng phần thông báo của khoa CNTT dành cho sinh viên còn nợ môn như sau:

 

             - Căn cứ qui chế ban hành theo quyết định số số 25 /2006/QĐ-BGDĐT;

            - Căn cứ nguyện vọng của sinh viên còn nợ môn học

Để tạo điều kiện cho sinh viên trả nợ dần các môn học còn nợ từ các học kỳ trước, khoa Công nghệ Thông tin cho phép sinh viên đăng ký học lại cùng các lớp dưới trong năm học này.

Đối tượng: Sinh viên khóa 08, 09, 10 và sinh viên các khóa đã tốt nghiệp ra trường còn nợ môn học.

Điều kiện để đăng ký:

1.      Môn đăng ký học lại không được trùng lịch với các môn hiện đang theo học.

2.      Không được đăng ký học theo các lớp đào tạo theo tín chỉ. (Đối với những sinh viên còn nợ các môn học của các học kì 1, 2, 3 và sinh viên các lớp 06, 07, 08  không đăng ký được do điều kiện này thì đăng ký với cô Tuyết)

3.      Tổng số môn đang học và đăng ký học lại không vượt quá 8 môn.

Nghĩa vụ khi học lại:

-         Phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (một môn thu = lệ phí học lại 70.000đồng/ 1 đvht * Số  học trình + lệ phí thi 20.000 đồng / 1 môn )

-         Phải nghiêm túc thực hiện lịch lên lớp.

Trình tự thực hiện việc đăng ký học lại:

1.      Xem thời khóa biểu, chọn giờ học (lớp).

2.      Đăng ký, nộp lệ phí theo sự tổ chức của giáo viên chủ nhiệm.

3.      ......(phần dành cho GVCN)

4.      Sinh viên đã tốt nghiệp còn nợ môn đăng ký & nộp lệ phí cho đ/c Toàn (đ/c Toàn làm như trình tự 3).

5.      Thời gian đăng ký và thu lệ phí từ  ngày 20 đến ngày 24/02/2012, tại CS2 khoa CNTT.

Đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm  phổ biến thông báo đến SV của lớp còn nợ môn được biết, để đăng ký học lại đúng tiến độ, SV không đăng ký đúng tiến độ không  được thi môn còn  nợ đó.

(8317 lần xem)